Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Bilaterale samenwerking

China
Een bilateraal akkoord voor economische, industriële, wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Volksrepubliek China werd ondertekend te Beijing op 23/11/79. In dit kader werd op 20 oktober 2004 te Brussel de XVde zitting van de Gemengde Commissie voor W&T-samenwerking gehouden; er werden 12 samenwerkingsprojecten goedgekeurd.
Lees meer op de projectendatabank FEDRA...

Vietnam
Op 25 september 2002 werd een overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking ondertekend. De samenwerking zal in de eerste fase toegespitst worden op aquacultuur en de daaraan verbonden kwaliteitsnormen voor leefmilieu en voedselveiligheid.
Lees meer op de projectendatabank FEDRA...

India
In het kader van het samenwerkingsakkoord voor onderzoek en ontwikkeling tussen België en India is de Gemengde Commissie bijeengekomen op 13 april 2011 in Delhi. Deze Commissie heeft beslist om gemeenschappelijke oproepen te organiseren voor voorstellen van netwerkactiviteiten.
Op 20 augustus 2012 heeft BELSPO de eerste oproep gelanceerd: een oproep beperkt tot reeds lopende projecten gefinancierd in het kader van het Programma SSD, van de IUAP's en van activiteiten van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's).
Op 17 december 2013 werd gezamenlijk met DST (Dpt for Science and Technonolgy, India) een tweede oproep voor netwerkingvoorstellen gelanceerd. De oproep is zoals voorgaande beperkt tot projecten die reeds gefinancierd worden, met name in het kader van de programma's BRAIN, STEREO, IUAP, en van de ESA-activiteiten of activiteiten van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's).
Lees meer op de projectendatabank FEDRA...

Over deze website

Uw privacy

© 2015 POD Wetenschapsbeleid