Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Federale, Interfederale en Internationale Coördinatie

Enerzijds heeft de dienst ‘Interfederale en Internationale Coördinatie’ als opdracht het federale O&O-overleg te organiseren voor de uitwisseling van informatie over de beleidsvoeringen van de verschillende Belgische Overheden en gemeenschappelijke standpunten vast te leggen. De dienst neemt ook het secretariaat van overlegstructuren waar, zoals de commissie ‘Internationale Samenwerking’ (CIS) of de commissie ‘Federale Samenwerking’ (CFS) .
Anderzijds om de internationale samenwerking en de inpassing van de Belgische onderzoekswereld in de Europese onderzoeksruimte te bevorderen, met name door:

  • de internationale programma’s te coördineren, te vertegenwoordigen en te volgen, zoals het 7e kaderprogramma voor O&O van de Europese Commissie, COST, EUREKA en sommige wetenschappelijke programma’s van de UNESCO of van de NAVO
  • de Belgische deelname aan de grote Europese onderzoeksinfrastructuur te financieren en te volgen, zoals de ESO, de EMBL, de ESRF
  • de onderzoekers tot mobiliteit aan te sporen
  • bilaterale samenwerkingsverbanden te ondersteunen.

De directie Dienst voor Wetenschappelijke en technische Informatie (DWTI)

De DWTI is een informatiebemiddelaar ten dienste van de gehele wetenschappelijke gemeenschap, de sociaaleconomische wereld en de overheidsbesturen. Hij richt zich in het bijzonder tot de federale actoren van het onderzoek, de innovatie en het wetenschapsbeleid en beantwoordt aan de specifieke behoeften van het Federaal Wetenschapsbeleid en haar wetenschappelijke instellingen.
Zijn activiteiten ontwikkelen zich rond vier pijlers: O&O Statistieken & indicatoren, Gegevensbanken, Publicaties en Specifieke diensten.

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid