Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Toegang van niet-Belgen tot de gereglementeerde beroepen

Krachtens artikel 6, § 1, VI, vijfde lid, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 regelt de federale wetgever de toegang en de uitoefening van het merendeel van de gereglementeerde beroepen. Evenwel zijn de Gemeenschappen bevoegd voor de onderwijsberoepen en de Gewesten voor de beroepen betreffende toerisme.

De Minister van Wetenschapsbeleid is bevoegd voor de professionele erkenning van architecten van vreemde nationaliteit (andere dan onderdanen van EU-lidstaten of van een andere staat die partij is bij het Akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte), op grond van artikel 8 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect.

De POD Wetenschapsbeleid verzekert bovendien voor België de coördinatie van de Europese Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.

Over deze website

Uw privacy

© 2016 POD Wetenschapsbeleid