Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Actie ter ondersteuning van de strategische prioriteiten van de Federale Overheid


Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid:
    Freire Margarida, Naji Aziz
    Info
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: 3/12/2004
  • Duur van het onderzoek: 15/6/2005 - 31/12/2009
  • Budget: 3,460,000.00 EUR
  • Onderzoeksprojecten: 46

Begeleidingscomité:

Alle federale overheidsdiensten


Doelstellingen:

De uitvoering van dit nieuw initiatief moet het dus mogelijk maken snel en efficiënt in te spelen op de behoeften van de federale overheidsdepartementen inzake gerichte onderzoeksacties van bepaalde duur (6 maanden tot 1 jaar) en/of verkennend onderzoek met betrekking tot strategische gebieden.

Het betreft een “horizontale” actie; ze staat met andere woorden open voor de financiering van onderzoeksprojecten binnen de verschillende beleidsthema’s die in het kader van de regeringsbeslissingen naar voren worden geschoven. Het onderzoek dat in deze actie zal worden gefinancierd, kan specifiek zijn voor een sector, maar eveneens de mogelijkheid bieden van een transsectorale benadering.

Regelmatig zal in het Belgisch Staatsblad een openbare oproep tot onderzoeksvoorstellen worden gepubliceerd. Het begeleidingscomité van het programma bepaalt welke door de overheidsbesturen voorgestelde onderzoeksthema’s in deze oproepen tot voorstellen worden opgenomen.


Beschrijving:

De oproep richt zich tot Belgische universitaire instellingen, openbare wetenschappelijke instellingen en onderzoekscentra zonder winstoogmerk. Gespecialiseerde studiebureaus kunnen worden gefinancierd in de vorm van onderaanneming en tot maximum 25% van het totale budget van het ingediende voorstel.
De indieners hebben de mogelijkheid om een samenwerking met een niet- Belgische universiteit of instelling tot stand te brengen. Die zal de vorm aannemen van onderaanneming en zal beperkt blijven tot maximum 20% van het budget van het ingediende voorstel.

De interdisciplinariteit kan een gerichte ervaring noodzakelijk maken, die kan worden geleverd in de vorm van onderaanneming. Deze onderaanneming mag, in geen enkel geval, hoger zijn dan 50% van het budget gevraagd door de indiener of de betrokken partner (voor de projecten in netwerkverband).

Ieder voorstel dat in netwerkverband wordt ingediend, wijst een coördinator aan. Die zal, naast zijn wetenschappelijke en beheersbekwaamheden, in staat zijn een synthese en een integratie te maken van de onderzoeksresultaten en ze te interpreteren, voor praktische doeleinden of als ondersteuning van de besluitvorming.

Ieder voorstel zal worden begeleid door een follow-upcomité. Het doel van dit comité is het project actief te volgen en de valorisatie van het onderzoek te bevorderen, via het uitwisselen en ter beschikking stellen van gegevens en informatie, het uitbrengen van adviezen, het voorstellen van valorisatiepistes …
Naast de vertegenwoordigers van de federale overheidsbesturen die rechtstreeks met het onderzoeksthema te maken hebben, zal het follow-upcomité bestaan uit leden die in hoge mate betrokken zijn bij de problematiek die door het project wordt behandeld. Het zal bijvoorbeeld gaan om leden van de betrokken overheidsinstanties op internationaal, Europees, federaal of regionaal niveau, de industriële actoren, andere representatieve actoren van een gemeenschap, wetenschappelijke experts …


Onderzoeksprojecten:

AP/01: In de ruimte gescheiden transportindicatoren voor België

AP/02: Indicatoren van toegankelijkheid tot plaatsen en tot transport

AP/03: Het verzamelen van parkeergegevens in dezone van het Gewestelijk Express Net (GEN) rond Brussel en Stated Preference enquête-oefening (RAPIDES)

AP/04: De nieuwe opvolgregeling voor de werklozen: een evaluatie

AP/05: Effecten van bestrijdingsmiddelen en type 18 biociden op mens en milieu (HEEPEBI)

AP/06: Profiel van de "administratieve manager" in de context van verzelfstandiging binnen justitie

AP/07: De methodologie van nauwkeurigheidscertificatie van met satelliet uitgeruste totaalstations

AP/08: Verkennend onderzoek naar kennisdomein en actiestructuur van een kenniscentrum voor stedelijk beleid

AP/09: Naar een pro-actieve benadering van onderbescherming i.v.m leefloon en sociale hulp

AP/10: Evaluatie van beleid voor duurzame productie en consumptiepatronen

AP/11: Duurzame ontwikkeling duurzaam ontwikkelen: beter beleid door participatie

AP/12: Familiehereniging: kwalitatieve en kwantitatieve analyse van tendensen en profielen

AP/13: Analyse van bedrijfswagens (COCA)

AP/14: Een indicator voor de omvang en de evolutie van zwartwerk in de Belgische economie

AP/15: Voorstellen voor een beter evenwicht tussen grensoverschrijdende tewerkstelling en sociale bescherming

AP/16: De welvaartsevolutie van de bodembescherming in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland

AP/17: Interne bestaffing van verpleegkundigen op basis van geactualiseerde Minimale Verpleegkundige Gegevens (MVG2)

AP/18: De uitvoering van werk- en leerstraffen in België

AP/19: Wetenschappelijke metrologie voor de micro- en nanotechnologie, Deel 1/2

AP/20: Naar een hoge-resolutie 3D-analyse van de zandbankarchitectuur op het Belgisch Continentaal Plat (RESOURCE-3D)

AP/21: Lessen voor Belgisch tijdsbeleid. Een analyse van Europese initiatieven rond tijdsordening

AP/22: Participatieve toekomstverkenning voor een duurzame ontwikkeling: analyse van benaderingen en implementaties

AP/23: Kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de databank van slachtoffers van mensenhandel

AP/24: Het beheer van studentenmigratie naar België: historiek, stand van zaken en prognoses

AP/25: Haalbaarheidsstudie naar een werklastmetingsinstrument voor de zetel

AP/26: Psychosociale steun van de verwanten van het militaire personeel die aan buitenlandse opdrachten zoals crisisoperaties en humanitaire hulp deelnemen

AP/27: Aanpassing van de onderwijspolitiek van de Koninklijke Militaire school (KMS) aan de evolutie van de gemeenschappelijke europese veiligheidspolitiek.

AP/28: Opvolging en begeleiding van het secundaire netwerk van sociale zekerheid

AP/29: Beeldvorming van de ondergrondse economie : verbetering van visibiliteit en beleid

AP/30: Fietsverkeerindicatoren: identificatie en harmonisatie van databronnen (BITS)

AP/31: Beleving van de veroordeelde tot een werkstraf (COMEXP)

AP/32: Evaluatie en certificatie voor cryptologie en informatiebeveiliging (CRYPTO)

AP/33: Hoe evolueert de toestand van het benthos in de kustwateren (ECOSTAT)

AP/34: Politiek-religieus evenwicht in de Arabische wereld en moslimgemeenschap (EPRAM)

AP/35: Flexicurity en het Belgisch arbeidsrecht (FLEXICURITY)

AP/36: Bepaling van de relatie tussen referentievlakken in de Belgische mariene zone (G2/LAT)

AP/37: Evaluatie, vertalen en ter beschikking stellen van gefundeerde richtlijnen voor het verpleegkundig beroepsveld (GUIDELINES)

AP/38: Identification and Federal Inter-administration eXchange (ID-FIX)

AP/39: Methods for Estimating Belgian Traffic Abroad and foreigner traffic in Belgium (MEBETA)

AP/40: Wat hebben gezinnen nodig om rond te komen? Minimumbudgetten en minimum inkomensbescherming (MINIBUDGET)

AP/41: Nachtleveringen: een mogelijke optie in stedelijke distributie? (NIGHT DELI)

AP/42: Optimalisering van de basiskennis over het energiepotentieel op het Belgisch Continentaal Plat (OPTIEP-BCP)

AP/43: Modellering van binnenluchtkwaliteit op basis van energieprestatie en ventilatie van woningen (Q-INTAIR)

AP/44: Kennis over MVO in kaart brengen en dynamisch bijwerken (M.V.O.)

AP/45: TRACeability of hEterogenite (TRACE)

AP/46: Recht op onderwijs voor kinderen zonder wettig verblijf (UCARE)


Documentatie:

Profiel van de "administratieve manager" in de context van verzelfstandiging binnen justitie Plessers, Joris - Depré, Roger - Hondeghem, Annie  Leuven : Instituut voor de overheid, 2006 (PB6178)

Le soutien psychosocial des familles de militaires envoyés en mission de crise à l'étranger 2007-2008 : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2008 (SP1873)
[Om te downloaden

Health and Environmental Effects of Pesticides and type 18 Biocides "HEEPEBI" : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2008 (SP1889)
[Om te downloaden

Le nouveau système de suivi des chômeurs : une évaluation : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1682)
[Om te downloaden

Le nouveau système de suivi des chômeurs : une évaluation : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1683)
[Om te downloaden

Het nieuwe opvolgingsstelsel voor de werklozen : een evaluatie : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1684)
[Om te downloaden

The new follow-up scheme for the unemployed: an evaluation: summary   Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1685)
[Om te downloaden

Le Profil ‘manager administratif’ dans un contexte de modernisation de la Justice : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1721)
[Om te downloaden

Profiel van de ‘administratieve manager’ in de context van verzelfstandiging binnen justitie : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1722)
[Om te downloaden

Un indicateur de l'étendue et de l'évolution du travail au noir en Belgique : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1762)
[Om te downloaden

Een indicator voor de omvang en evolutie van het zwartwerk in de Belgische economie : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1763)
[Om te downloaden

De welvaartsevolutie van de bodembescherming in België en de ons omringende landen : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1771)
[Om te downloaden

De welvaartsevolutie van de bodembescherming in België en de ons omringende landen : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1790)
[Om te downloaden

L’évolution du taux de bien-être de la protection de base en Belgique et dans nos pays frontaliers : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1791)
[Om te downloaden

The purchasing power evolution of minimum income protection in Belgium and in neighbouring countries : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2007 (SP1792)
[Om te downloaden

Methodologie voor de nauwkeurigheidscertificatie van totaalstations met ondersteuning voor satellietplaatsbepaling : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1797)
[Om te downloaden

Lessen voor een Belgisch tijdsbeleid. Een analyse van Europese initiatieven rond tijdsordening : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1807)
[Om te downloaden

Méthodes participatives de prospective et de planification pour un développement durable: analyse d’approches et de réalisations : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1808)
[Om te downloaden

Science metrology for micro and nanotechnologies, Part 1/2 : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2007 (SP1823)
[Om te downloaden

Workload Indicator for Nursing : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1824)
[Om te downloaden

Etude de faisabilité de la mise en place d’un instrument de mesure de la charge de travail destiné au siège : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1825)
[Om te downloaden

Haalbaarheidsstudie naar een werklastmetingsinstrument voor de zetel : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1826)
[Om te downloaden

Evaluation des politiques en matière de changement de mode de production et consommation : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1827)
[Om te downloaden

Accessibility indicators to places and transports : final report   Brussels : Belgian Science Policy, 2007 (SP1840)
[Om te downloaden

RAPIDES - Collecte des données parkings zone RER et exercice d'enquête stated preferences : rapport final = Het verzamelen van parkeergegevens in de zone van het Gewestelijk Express Net (GEN) rond Brussel en Stated Preference enquête-oefening : eidrapport   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1841)
[Om te downloaden

COCA - COmpany Cars Analysis : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1842)
[Om te downloaden

Voorstellen voor een beter evenwicht tussen grensoverschrijdende tewerkstelling en sociale bescherming : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1843)
[Om te downloaden

Voorstellen voor een beter evenwicht tussen grensoverschrijdende tewerkstelling en sociale bescherming : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1844)
[Om te downloaden

Methoden en technieken van burgerparticipatie: strategieën voor betrokkenheid van burgers bij het federaal plan duurzame ontwikkeling : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1845)
[Om te downloaden

Duurzame ontwikkeling duurzaam ontwikkelen: beter beleid door participatie : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1846)
[Om te downloaden

Sustainable sustainable development: Better policy through participation : summary   Brussels : Belgian Science Policy, 2007 (SP1847)
[Om te downloaden

Werken en leren als straf. Onderzoek naar de uitvoering van werkstraffen en leermaatregelen in België : eindrapport = Le travail et la formation comme peines. Recherche sur l’exécution des peines de travail et des injonctions formatives en Belgique : rapport final   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid 2007 - Bruxelles : Politique scientifique fédérale : 2007 (SP1901)
[Om te downloaden

QINTAIR: modellering van binnenluchtkwaliteit op basis van bouwmaterialen- emissies, gebouwluchtdichtheid en ventilatie van woningen : eindrapport = rapport final   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2113)
[Om te downloaden

How will the ecological quality status of benthos in coastal waters evolve? (ECOSTAT) : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2114)
[Om te downloaden

Analyse quantitative et qualitative de la banque de données des victimes de la traite et du trafic d’êtres humains : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2009 (SP2118)
[Om te downloaden

Kwantitatieve en kwalitatieveanalyse van de databankslachtoffers van mensenhandel : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2119)
[Om te downloaden

Inventaire et mise à disposition de recommandations pour la pratique infirmière Le projet "guidelines" : rapport final    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2009 (SP2126)
[Om te downloaden

Inventarisatie en ter beschikkingstelling van aanbevelingen voor de verpleegkundige praktijk. Het project "guidelines" : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2127)
[Om te downloaden

"Overnight distribution: a possible solution for urban deliveries? " : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2139)
[Om te downloaden

De coördinatie- en sturingsmechanismen geanalyseerd en geoptimaliseerd : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2140)
[Om te downloaden

Suivi et accompagnement du réseau secondaire de sécurité sociale : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2009 (SP2141)
[Om te downloaden

Opvolging en begeleiding van het secundaire netwerk van de sociale zekerheid : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2142)
[Om te downloaden

Een indicator voor de omvang en evolutie van het zwartwerk in de Belgische economie : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2143)
[Om te downloaden

Towards a high-resolution 3D-analysis of sandbank architecture on the Belgian Continental Shelf (RESOURCE-3D) : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2147)
[Om te downloaden

De coördinatie- en sturingsmechanismen geanalyseerd en geoptimaliseerd : bijlagen   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2156)
[Om te downloaden

Liefde kent geen grenzen : een Kwantitatieve en Kwalitatieve Analyse van huwelijksmigratie vanuit Marokko, Turkije, Oost Europa en Zuid Oost Azië : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2010 (SP2169)
[Om te downloaden

Welke recht op onderwijs voor kinderen in precair verblijf? Een analyse van de situatie van kinderen zonder wettig verblijfsstatuut of met een precair verblijfsstatuut in het lager onderwijs in België? : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2010 (SP2185)
[Om te downloaden

Quel droit à l’enseignement pour les enfants en séjour précaire ? Une analyse de la situation des enfants sans titre de séjour légal ou avec un titre de séjour précaire dans l’enseignement fondamental en Belgique? : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2010 (SP2186)
[Om te downloaden

Onderzoek en evaluatie van het effect van het indienen van het concept "flexicurity" zoals bepaald door de Europese Raad in het Belgisch arbeidsrecht : eindrapport   Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid, 2010 (SP2193)
[Om te downloaden

Optimalisering van de basiskennis over het energiepotentieel op het Belgisch Continentaal Plat : eindrapport   Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid, 2010 (SP2197)
[Om te downloaden

Optimalisering van de basiskennis over het energiepotentieel op het Belgisch Continentaal Plat : samenvatting   Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid, 2010 (SP2198)
[Om te downloaden

Optimisation des connaissances actuelles sur les énergies offshore pour le territoire maritime belge : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2010 (SP2199)
[Om te downloaden

Optimization of basic knowledge of offshore energy on the Belgian Continental Shelf : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2200)
[Om te downloaden

Minibudget: Wat hebben gezinnen nodig om menswaardig te leven in Belgïe? Eindrapport = Quel est le revenu nécessaire pour une vie digne en Belgique? Rapport final   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2010 (SP2232)
[Om te downloaden

ID-FIX IDentification and Federal Inter-administration eXchange : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapbeleid, 2011 (SP2254)
[Om te downloaden

BITS : bicycle traffic indicators identification and harmonization of data sources : eindrapport - rapport final   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2367)
[Om te downloaden

Relationships between vertical reference planes in the Belgian marine area : final report + annexes Scory, S. - Ozer, J. - Devolder, M. ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2538)
[Om te downloadenOver deze website

Uw privacy

© 2018 POD Wetenschapsbeleid