Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Meerjarig ondersteuningsprogramma voor de uitbouw van de informatiemaatschappij


Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid:
    Belleflamme Claudine
    Info
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: 20/7/2000
  • Duur van het onderzoek: 1/1/2001 - 21/12/2007
  • Budget: 17,228,599.97 EUR
  • Onderzoeksprojecten: 43

Doelstellingen:

CONTEXT

De ondersteuning van de uitbouw van de informatiemaatschappij wordt almaar belangrijker in het kader van het economisch en sociaal herstelbeleid dat zowel in Europa als in België gevoerd wordt.

Het initiatief « eEurope - een informatiemaatschappij voor iedereen », dat officieel goedgekeurd werd op de top van Lissabon en Feira in maart en juni 2000, geeft aan dat Europa ambieert uit te groeien tot de meest concurrerende « kenniseconomie ». Dit actieplan beoogt de toepassing van de digitale technologieën in heel Europa te versnellen en ervoor te zorgen dat alle Europeanen over de kennis beschikken om ze te benutten.

De federale regering heeft op Belgisch vlak talrijke initiatieven terzake genomen, met name op het vlak van het regelgevend en wetgevend kader, van het beheer en de regulering van de infrastructuur, van de tarifering en van de toegangsvoorwaarden tot de netwerken, alsmede van de promotie van de nieuwe technologieën bij burgers en ondernemingen en van de modernisering van het overheidsapparaat.

DOELSTELLINGEN

Het Meerjarig ondersteuningsprogramma voor de uitbouw van de informatiemaatschappij (2001-2008) van het departement van het Federaal Wetenschapsbeleid sluit aan bij de verschillende elders genomen initiatieven. Het doel ervan is om, via toepassingsprojecten, het gebruik van de technologieën in gerichte sectoren aan te moedigen waarbij vooral aandacht geschonken wordt aan het kalibreren en beheersen van de veelvuldige toepassingen die dankzij de nieuwe technische instrumenten ontwikkeld kunnen worden.

De betrokken technologieën hebben betrekking op het geheel van de instrumenten voor het digitaliseren, verwerken, uitwisselen en verspreiden van allerhande informatie, waarbij tegelijk de nadruk wordt gelegd op hetgeen er op het ogenblik op het spel staat inzake interoperabiliteit van de bestaande systemen. De technologische keuzes steunen op een evaluatie van de kosten- batenverhouding in functionele termen, gelet op de specifieke regelgevende context van de toepassingsgebieden.

De oriëntatie van het programma steunt op de volgende benaderingen :
- experimenteel : het gaat om concrete toepassingsprojecten, « testbeds » waarmee de voorwaarden - beperkingen en mogelijkheden - inzake het gebruik van de voorhanden zijnde technische instrumenten uitgetest kunnen worden ;
- gericht op specifieke sectorgebieden : de federale overheidsdiensten, de federale wetenschappelijke instellingen, de non-profitsector en de Belnet-gebruikers ;
- bottom-up : dat wil zeggen afgestemd op de behoeften en de initiatiefcapaciteiten van de gebruikersinstellingen ;
- niet prioritair technologisch : er wordt voornamelijk naar innovatie gezocht wat betreft de functionele inpassing van marktrijpe of bijna marktrijpe technologieën in de organisatievormen.

Speciale aandacht gaat uit naar toepassingen die tegemoetkomen aan de doelstellingen op het vlak van meertaligheid, van een grotere beheersing van de inhouden naargelang van de verschillende soorten van toepassingen en van een inaanmerkingneming van de volledige implementatieketen (reorganisatie van de back-office, regelgevende context, voorwaarden voor de beheerbaarheid van de systemen op lange termijn).


Beschrijving:

SECTORGEBIEDEN

Het programma richt zich tot toepassingsprojecten die op touw gezet worden door of met medewerking van instellingen uit vier specifieke sectorgebieden, in partnerschap met technische en/of universitaire dienstenverstrekkers.

De vier sectorgebieden die het programma bestrijkt zijn zeer ruim en overlappen elkaar in aanzienlijke mate. Het doel is gemeenschappelijke benaderingen te bewerkstelligen rondom gebruikers uit meerdere van deze sectorgebieden :

- de federale overheidsdiensten en de federale overheidsinstellingen, waarbij de toepassingsprojecten duidelijk ingebed moeten zijn ter ondersteuning van en in samenhang met het alomvattend moderniseringsbeleid van de regering. Vooral op drie specifieke terreinen worden dus passende projecten verwacht : de totstandbrenging van elektronische administratieve loketten om de relaties tussen bestuur en burgers te verbeteren, toepassingen voor onderlinge samenwerking tussen besturen, met name inzake geïntegreerd databasemanagement en harmonisering van communicatie- en managementsprocedures - workflow - en operationele projecten voor de aanpassing van de back-office functies ten gevolge van de netwerking van de besturen ;

- de federale wetenschappelijke instellingen (FWI's), te weten de onderzoekscentra, de musea en bibliotheken en de instellingen voor het behoud van het wetenschappelijk en cultureel patrimonium waarvoor de federale overheid bevoegd is. In die zeer gespecialiseerde instellingen bevordert het programma die projecten die, in een gezamenlijke benadering, de digitalisering van de collecties en de informaties voor valorisatie- en bewaringsdoeleinden op het oog hebben. In samenhang met de Europese acties die terzake op touw gezet worden, wordt voorts verwacht dat innoverende toepassingsprojecten voor toegang tot dit patrimonium tot stand komen, met name voor de externe gebruikers van de betrokken instellingen : de wetenschappelijke wereld, de onderwijswereld, het grote publiek, ...;

- de non-profitsector, in de ruime betekenis van het woord, die met name betrekking heeft op gezondheid, opvoeding, informatie en cultuur. Het programma moet de instellingen uit deze sectoren, die vaak op weinig geformaliseerde wijze werken, in staat stellen profijt te trekken van de nieuwe communicatietechnologieën inzake samenwerking en netwerking alsmede het gemeenschappelijk stellen van middelen en kennis voor de toepassing van de beschikbare technologieën ;

- de gemeenschap die gebruik maakt van Belnet, zal, ter ondersteuning van de steeds performantere netwerkinfrastuctuur die geboden wordt, samenwerkingstoepassingen rondom gemeenschappelijke thematische of aspecifieke problematieken moeten versterken, met name inzake beveiliging en meertalige toegang.

Ook de profitsector, en vooral KMO's, of hun sectorale of intersectorale vertegenwoordigingsorganen zullen de gelegenheid krijgen zich te associëren met instellingen uit de sectorgebieden bestreken door het programma, om mee te werken aan projecten die aan hun specfieke behoeften tegemoetkomen.

De toepassingsprojecten kunnen ondersteund worden door een expertisepool, samengesteld uit non-profit onderzoekscentra (onder meer universitaire). De expertisepool legt zich toe op thema’s die eigen zijn aan of te maken hebben met de toepassingen.

UITVOERING

De projecten opgezet in het kader van het programma worden geïdentificeerd aan de hand van twee openbare oproepen tot voorstellen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, voor twee reeksen van projecten. De eerste reeks projecten is gelanceerd aan de hand van de in november 2000 gepubliceerde oproep tot voorstellen.
De tweede reeks is gelanceerd aan de hand van de in september 2002 gepubliceerde oproep tot voorstellen.

Het programma wordt beheerd door het Federaal Wetenschapsbeleid. Een Interdepartementaal comité staat het Federaal Wetenschapsbeleid bij de uitvoering van het programma bij, met inbegrip van de uiteindelijke valorisatie.

Het programma beschikt over een meerjarenbudget (2001-2008) van 15,24 miljoen EUR voor de financiering van de projecten en is verdeeld over twee reeksen van projecten, die respectievelijk een budget van 6,94 miljoen EUR en 8,3 miljoen EUR toegekend krijgen.

EERSTE REEKS VAN PROJECTEN (VAN I2/../101 TOT I2/../110)

De eerste oproep heeft geleid tot de selectie van 10 projecten voor een totaalbudget van 6.941.018 EUR. De meerderheid van de projecten worden uitgevoerd in twee fases van ieder twee jaar. De uitvoering van de tweede fase wordt bepaald door het resultaat van de externe evaluatie na de eerste fase.

TWEEDE REEKS VAN PROJECTEN (VAN I2/../201 TOT I2/../213)

De tweede oproep heeft geleid tot de selectie van 13 projecten voor een totaalbudget van 8,304,000 EUR. Alle projecten worden uitgevoerd in twee fases van ieder twee jaar. De uitvoering van de tweede fase wordt bepaald door het resultaat van de externe evaluatie na de eerste fase.


Onderzoeksprojecten:

I2/AE/101: UniCat - Towards a Belgian Virtual Union Catalogue (Eerste fase: januari 2002 - december 2003)

I2/2F/101: UniCat - Towards a Belgian Virtual Union Catalogue (Tweede fase: januari 2004 - december 2006)

I2/2F/102: Dissco Document Management: Integrated System for Scientific Organisations (Tweede fase: april 2004 - maart 2006)

I2/AE/102: Document management Integrated System for Scientific Organisations(DISSCO) (Eerste fase : december 2001 - november 2003)

I2/AE/103: Digitale toegang tot aëro- en astrofotografische archieven (Eerste fase : januari 2002 - december 2003)

I2/AE/104: Telematicanetwerk voor het universitair onderwijs in Kunstgeschiedenis (Eerste fase: januari 2002 - juni 2003)

I2/2F/105: Radioswap.net (Tweede fase: maart 2004 - februari 2006)

I2/AE/105: Radioswap.net (Eerste fase : januari 2002 - december 2003)

I2/AE/106: Telecare voor ouderen. Socio-economische analyse van het gebruik van videotelefonie binnen ouderenzorg (Eerste fase : november 2001 - oktober 2003)

I2/2F/107: Optimalisering van het zorgtraject van thuiszorgpatiënten met behulp van telematicatoepassingen (Tweede fase: maart 2004 - februari 2006)

I2/AE/107: Optimalisering van het zorgtraject van thuiszorgpatiënten met behulp van telematicatoepassingen (Eerste Fase : november 2001 - oktober 2003)

I2/2F/108: UpCase - Gebruikerplatform voor de ontwikkeling van gemeenschappelijke toepassingen voor de sociale economie (Tweede fase: januari 2004 - december 2005)

I2/AE/108: UpCase - Gebruikersplatform en ontwikkeling van gemeenschappelijke toepassingen voor de sociale economie (Eerste Fase : januari 2002 - december 2003)

I2/AP/109: Geïntegreerd informatie- en communicatiesysteem luchtvaart - Toepassingsproject (Project in één fase: januari 2002 - december 2003)

I2/CE/109: Geïntegreerd informatie- en communicatiesysteem luchtvaart - Expertisepool (Project in één fase: januari 2002 - december 2003)

I2/AP/110: Standaardisering van een digitaal burgerloket en gegevensuitwisseling in XML - Toepassingsproject (Project in één fase: november 2001 - oktober 2003)

I2/CE/110: Standaardisering van een digitaal burgerloket en gegevensuitwisseling in XML - Expertisepool (Project in één fase : december 2001 - november 2003)

I2/2F/201: TOPO - Teletekst: Optimalisering van de publicatie van werkaanbiedingen

I2/AE/201: TOPO - Teletext: optimising the publication of employment offers

I2/AE/202: ODIN - Techno-economic modelisation of information flows

I2/2F/202: ODIN – Organisatie en verspreiding van informatie

I2/AE/203: ANCHORA - Rooting of a collaborative platform of actors in education towards a sustainable development

I2/2F/203: ANCHORA – Het verankeren van een platform van en voor actoren uit de educatieve sector in het kader van duurzame ontwikkeling

I2/AE/204: INFO GENERATION - Development Program for Youth Information

I2/2F/204: INFO GENERATION – Ontwikkelingsprogramma voor jongereninformatie

I2/AE/205: SALIPAE

I2/2F/205: SALIPAE

I2/AE/206: BLACK SKIN - Black skin dermatology online: contribution to teledermatology

I2/2F/206: Black skin dermatology online : contribution to teledermatology

I2/2F/207: RESOPRIM - Experimenteel netwerk in de eerstelijnsgezondheidszor

I2/AE/207: RESOPRIM - Experimenteel netwerk in de eerstelijnsgezondheidszorg

I2/AE/208: FIRES - Een beslissingsondersteunend instrument voor geïntegreerd rampenbeheer

I2/2F/208: FIRES - Een beslissingsondersteunend instrument voor geïntegreerd rampenbehee

I2/AE/209: QUETELET.NET - Kritisch systeem voor integratie, digitalisering en toegang tot de Belgische strafrechtelijke statistieken

I2/2F/209: QUETELET.NET : Kritisch systeem voor integratie, digitalisering en toegang tot de Belgische strafrechtelijke statistieken

I2/2F/210: PLANTCOL – Overkoepelend elektronisch informatiesysteem over genetische bronnen van levend plantenmateriaal. Een prototype voor houtige gewassen

I2/AE/210: PLANTCOL - Overkoepelend elektronisch informatiesysteem over genetische bronnen van levend plantmateriaal. Een prototype voor houtige gewassen

I2/2F/211: DEKKMMA - Digitalisatie van het Etnomusicologisch Klankarchief van het KMMA (Koninklijk Museum voor Midden-Afrika)

I2/AE/211: DEKKMMA - Digitalisatie van het etnomusicologisch klankarchief van het KMMA

I2/2F/212: MARS - Multimedia Archaeological Research System

I2/AE/212: MARS - Multimedia archaeological research system

I2/2F/213: GNOSIS – Generalized Natural sciences Online Spatial Information System

I2/AE/213: GNOSIS - Generalized Natural sciences online spatial information system


Documentatie:

Programme pluriannuel de soutien au développement de la société de l'information: premier train de projets, première phase (2001-2003)   Bruxelles: SSTC, 2002 (SP0973)
[Om te bestellen

Meerjarig ondersteuningsprogramma voor de uitbouw van de informatiemaatschappij: eerste reeks van projecten, eerste fase (2001-2003)   Brussel: DWTC, 2002 (SP0974)
[Om te bestellen

Multiannual information society support programme: first round of projects, first phase (2001-2003)   Brussels: OSTC, 2002 (SP0975)
[Om te bestellenOver deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid