Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Ondersteunende acties bij het plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling PODO 2


Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid:
    Jamart Georges, Van Dongen Hilde
    Info
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: 12/5/2000
  • Duur van het onderzoek: // - //
  • Budget: 2,354,988.49 EUR
  • Onderzoeksprojecten: 21

Doelstellingen:

Het tweede Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling - dat loopt over de periode 2001-2005 - sluit aan, zoals uit de titel blijkt, op het eerste Plan voor wetenschappelijke ondersteuning dat in 2001 werd afgerond.


Het PODO II behoudt de algemene doelstellingen van het PODO I, te weten :

- de uiterst complexe problematiek van duurzame ontwikkeling nader toelichten;

- de wetenschappelijke basisgegevens verzamelen en interpreteren die richting kunnen geven aan de voorbereiding van een beleid inzake DO en de uitvoering ervan;

- voorstellen formuleren en instrumenten uitwerken om een beleid inzake DO te kunnen opzetten, evalueren en sturen.


Beschrijving:

Twee aanvullende delen vormen de grote lijnen van het plan :

- Een deel "Duurzame productie- en consumptiepatronen"
- Een deel "Global change, ecosystemen en biodiversiteit"


Naast de twee thematische delen en de Gemengde acties, op de intersectie van deze twee delen, wordt het PODO II vervolledigd door het transversale deel Ondersteunende acties. Teneinde de resultaten van de deelprogramma’s "Duurzame productie- en consumptiewijzen" en "Global change, ecosystemen en biodiversiteit" beter te kunnen integreren - hetzij onderling, hetzij met onderzoeksresultaten die elders worden verkregen - en ruimer toegankelijk te maken, wordt in een horizontaal initiatief voorzien voor "Ondersteunende acties". Dit initiatief ligt in de lijn van het PODO I.

Deze acties moeten tegemoet komen aan de behoefte van informatieverzameling, de integratie van onderzoek en de resultaten hiervan alsook aan de behoefte van communicatie, met betrekking tot informatie omtrent duurzame ontwikkeling, tussen de verschillende betrokken actoren.


Zo worden de Ondersteunende acties vertaald in :

- De consolidatie van informatiesystemen en databanken;

- De ontwikkeling van onderzoek betreffende de rol van wetenschap inzake duurzame ontwikkeling (bijv. omtrent het voorzorgsprincipe, wetenschappelijke communicatie...);

- Interfaces tussen wetenschap, beleid en maatschappij zoals het opzetten en versterken van thematische platformen (indicatoren, biodiversiteit).


Onderzoeksprojecten:

OA/01: Wetenschap en voorzorg in een interactief beleid van technologische risico's

OA/02: Platform voor wetenschappelijk overleg "Indicatoren voor duurzame ontwikkeling"

OA/03: Platform biodiversiteit

OA/04: Naar een integratie van opleiding in duurzame ontwikkeling: Analyse, ontwerp en evaluatie

OA/11: Koolstofopslag in dominante Belgische terrestrische ecosystemen

OA/12: Duurzame landbouw: een geïntegreerde benadering van de communicatie tussen wetenschappers en stakeholders

OA/13: Integratie van landschapsecologie in behoud en beheer van biodiversiteit

OA/14: Cluster : Eutrofiëring

OA/15: BELgische cluster over LAcustrien onderzoek in het kader van globale klimaatsveranderingen (BELLA)

OA/16: Belgische Polaire onderzoekscluster (BE_POLES)

OA/17: Een op informatie- en communicatietechnologie gebaseerde cursus in Aardobservatie met specifieke aandacht aan beeldvormende spectroscopie, inclusief hands-on applicaties

OA/18: Ontwikkelingsparameters van bestuursstructuren op lokaal niveau voor de implementatie van ecologische netwerken

OA/19: Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee (SUMANOS)

OA/20: Duurzame consumptie: welke rol voor de consumenten?

OA/21: Indicatoren hernieuwbare energie in België

OA/22: Wetenschappelijk overlegplatform: Voedselveiligheid

OA/23: Cluster beheer van mariene incidenten (MIMAC)

OA/24: PERINBEL: Publieke perceptie van invasieve soorten in België

OA/25: Solas Belgium

OA/26: Valorisatie van transportmodellen voor een duurzaam transport

OA/27: Haalbaarheid van een participatief modelleringsproces inzake risicobepaling van pesticiden - PEPAM


Documentatie:

Science and Sustainable Management of the North Sea : Belgian case studies Calewaert, Jan-Bart - Maes, Frank  Gent : Academia Press, 2007 (PB6191)

Plan d'appui scientifique à une politique de développement durable 1996-2001   Bruxelles: SSTC, 2000 (SP0650)
[Uitgeput] 

Het plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling 1996-2001   Brussel: DWTC, 2000 (SP0651)
[Om te bestellen

Renewable energy tracking indicators Belgium : final report   Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1880)
[Om te downloaden

Platform for scientific concertation: Food Safety - Towards a safer food supply in Europe : final report   Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1882)
[Om te downloaden

HyperTeach: Part 1 - Theory : final report   Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1883)
[Om te downloaden

HyperTeach: Part 2 - Hands-on : final report   Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1884)
[Om te downloaden

Science and precaution in interactive risk evaluation - SPIRE : final report Deblonde, Marian - Barriat, Valérie-Anne - Warrant, Françoise ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2005 (SP1555)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Vers une intégration de l’éducation au développement durable : analyse, conception et évaluation : rapport final Djegham, Y. - Tremblay, J.-C. - Verhaeghe, J.-L. ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1568)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Vers une intégration de l’éducation au développement durable: Analyse, conception et évaluation : annexes au rapport final Djegham, Y. - Tremblay, J.-C. - Verhaeghe, J.-L. ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1569)
[Om te downloaden

Feasability of a participatory modeling process for pesticides risk assessment - PEPAM : final report Pineros, Juan - Deblonde, Marian - Mélard, François ... et al  Brussels : Belgian science Policy, 2006 (SP1570)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Proceedings van de studiedag Ozon op leefniveau en ozonprecursoren : wetenschappelijke instrumenten en beleid, 10 juni 2004, Paleis der Academiën, Brussel = Actes de la journée d'étude L'ozone dans l'air ambiant et les precurseurs d'ozone : les instruments scientifiques et la politique, 10 juin 2004, Palais des Académies, Bruxelles   Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2004 (SP1590)
[Om te downloaden

Educatie voor duurzame ontwikkeling - Waarom? Hoe?: methodologische gids voor de leraar Djegham, Yasmina - Tremblay, Philippe - Verhaeghe, Jean-Claude ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1600)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Education au développement durable - Pourquoi? Comment? : guide méthodologique pour les enseignants Djegham, Yasmina - Tremblay, Philippe - Verhaeghe, Jean-Claude ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1601)
[Om te downloaden]  [Uitgeput] 

Marine Incidents Management Cluster (MIMAC). Research in the framework of the BELSPO Supporting Actions SPSD II Volckaert, Annemie - Le Roy, Dirk - Vangheluwe, Marnix ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1642)
[Om te downloaden

Sustainable agriculture: an integrated approach for communication between scientists and stakeholders : final report Van Huylenbroeck, G. - Vandermeulen, V. - Van Ecke, E. ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1675)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Consommation durable : quel rôle pour le consommateur ? Synthèse des recherches menées dans le cluster consommation durable du PADD II   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1739)
[Om te downloaden

Duurzame consumptie : welke rol is er voor de consumenten weggelegd ? Synthese van onderzoeken uitgevoerd in de cluster duurzame consumptie van het PODO II   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1740)
[Om te downloaden

Ontwerpparameters van bestuursstructuren op lokaal niveau voor de implementatie van ecologische netwerken : eindrapport Nulens, Greet - Verheyen, Wouter - Vincke, Jan  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1801)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Réseau belge de recherches lacustres dans le cadre du changement climatique global (BELLA) : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2008 (SP1899)
[Om te downloaden

Solas.be : final report   Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1900)
[Om te downloaden

Current Status of Eutrophication in the Belgian Coastal Zone Rousseau Véronique - Lancelot Christiane - Cox David  Brussels : Federal Science Policy , 2006 (SP1928)
[Om te downloadenOver deze website

Uw privacy

© 2018 POD Wetenschapsbeleid