Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Programma ter bevordering van de kennisoverdracht op strategisch belangrijke gebieden (TAP2)


Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid:
    Calderone Anna
    Info
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: 14/10/2005
  • Duur van het onderzoek: 15/12/2006 - 28/2/2010
  • Budget: 5,500,000.00 EUR
  • Onderzoeksprojecten: 9

Doelstellingen:

Op 14 oktober 2005 heeft de Ministerraad het “Programma ter bevordering van de kennisoverdracht op strategisch belangrijke gebieden” goedgekeurd. Het Programma is een nieuwe fase van het impulsprogramma ter verbetering van de relatie tussen onderzoek en ontwikkeling en ter versterking van de samenwerking tussen universiteiten en gespecialiseerde sectorale centra. De eerste fase van dat impulsprogramma met als naam “Technologische attractiepolen” (TAP) werd gelanceerd in 2002.

Bovendien sluit het ook aan op het “Programma ter wetenschappelijke ondersteuning van de normalisatie en de technische regelgeving” (1998 – 2003) dat tot doel had de Belgische deelname te promoten aan alle activiteiten inzake normalisatie en technische regelgeving op Europees vlak, zodat België een grotere rol kan spelen in het Europese normalisatieproces.

In die nieuwe fase streeft het “Programma ter bevordering van de kennisoverdracht op strategisch belangrijke gebieden” ernaar de dynamiek van de innovatie op te voeren door het in het land ontwikkelde onderzoekspotentieel te valoriseren.

Die meerjarige impulsactie is gericht op het ontwikkelen en het gebruiken van wetenschappelijke en technologische kennis met als doel methodes, procédés en instrumenten op te leveren waarmee in de industriële sector van ons land innovatie teweeggebracht kan worden.

Naast de door de TAP’s bestreken gebieden, werd de nieuwe fase verruimd naar twee extra gebieden, te weten de schone technologieën en de nieuwe materialen.

Het Programma heeft als doel:

- een wetenschappelijk en technisch potentieel te versterken op strategisch belangrijke gebieden;

- de overdracht van kennis en onderzoeksresultaten aan te moedigen naar alle sociaal-economische en milieuactoren, opdat zij er het beste uit halen in het licht van hun specifieke beperkingen en behoeften en op die manier tot innovatie te leiden;

- de Belgische deelname aan alle internationale, in het bijzondere internationale activiteiten op die gebieden aan te moedigen en te ondersteunen, zodat België zich actief aansluit op die lopende ontwikkelingen, met name inzake uitwerking van Europese of internationale normen en standaarden.


Beschrijving:

De vijf onderzoeksdomeinen zijn de volgende:

- normalisatie
- telecommunicatie
- ruimtevaart
- schone technologieën
- nieuwe materialen

De eerste drie gebieden ressorteren onder de federale overheid. Voor de twee laatste, schone technologieën en nieuwe materialen, werd een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de federale overheid en de Gewesten.

In het kader van dat Programma moet het onderzoek:

- rekening houden met de behoeften van de mogelijke gebruikers;
- innoverend van aard zijn;
- de pijlers vormen voor de inpassing van België in Europees verband;
- ingebed zijn in de krachtlijnen van de nationale en Europese regelgeving die van toepassing is op de sector(en) waarop het project betrekking heeft;
- verantwoord zijn om socio-economische en milieuredenen om, enerzijds de haalbaarheid van het project te evalueren en anderzijds de gevolgen en impact op innovatie, leefmilieu en sociaal-economische aspecten in te schatten;
- kunnen leiden tot concrete en op relatief korte termijn bruikbare resultaten.

Elk project wordt opgesteld in de vorm van een interdisciplinaire netwerk, bestaande uit 3 tot 4 gefinancierde ploegen. Elk netwerk omvat minstens:

- een universitaire instelling,
- een centrum voor collectief onderzoek (centrum de Groote of gelijkgesteld),
- een Nederlandstalige partner en een Franstalige partner, om de problematiek op nationale schaal te verwerken.


Onderzoeksprojecten:

P2/01: Een aluminium legering, verbeterd door ECAP en in vorm gebracht door SPIF (ALECASPIF)

P2/02: Innovatief verbinden van kritische aluminiumstructuren met de friction stir welding techniek (CASSTIR)

P2/03: Intelligente materialen voor de omzetting, stockering en besparing van energie met behulp van “Zachte Chemie” (CHEMAT)

P2/04: Funktionele eigenschappen door gemengde nano organische/metaal oxyde systemen (FOMOS)

P2/05: Horizontale evaluatiemethode voor de uitvoering van de Richtlijn Bouwproducten (HEMICPD)

P2/06: Renovatie van woningen naar lage energiebehoefte (LEHR)

P2/07: Nanokeramieken en hun composieten: bereiding via elektrisch veld gedreven sintertechnologie (NACER)

P2/08: Uitrekbare en Wasbare Elektronica voor Integratie in Textiel (SWEET)

P2/09: Naar een geïntegreerde akoestische en thermische benadering van gebouwen (TIATAB)


Documentatie:

Technologische attractiepolen - Fases 1 en 2 : brochure   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2008 (SP1892)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Technology Attraction Poles -Phases 1 and 2 : brochure   Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1893)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Pôles d'attraction technologiques - Phases 1 et 2 : brochure   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2008 (SP1891)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Low energy housing retrofit (LEHR) : final report Mlecnik, Erwin - Vandaele, Luk - De Herde, André ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2201)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Innovative joining of critical aluminium structures with the friction stir welding technique (CASSTIR) : final report Van Haver, Wim - de Meester, Bruno - Geurten, Alban ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2205)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

An Aluminium alloy improved by ECAP and formed by SPIF process (ALECASPIF) : final report Habraken, Anne Marie - Rosochowski, A. - Verlinden, Bert ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2208)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Horizontal Evaluation Method for the Implementation of the Construction Products Directive (HEMICPD) : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2214)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

State of the Art - Report version : annexe   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2215)
[Om te downloaden

Nano-ceramic materials and their composites: Processing by field assisted sintering technology : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2221)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Functional properties by mixed nano organic/metal oxide systems (FOMOS) : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2230)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Intelligent, materials for energy conversion, storage and savings through soft chemistry (CHEMAT) : final report Cloots, Rudi - Hoste, Serge - Traiandis, Maria ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2249)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Towards an integrated acoustic and thermal approach in buildings (TIATAB) : final report Ingelaere, Bart - Vermeir, Gerrit - Némerlin, Jean  Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2250)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Stretchable and Washable Electronics for Embedding in Textiles (SWEET) : final report Vanfleteren, Jan - Puers, Robert - Buyle, Guy ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2291)
[Om te downloaden]  [Om te bestellenOver deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid