Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Datawarehouse arbeidsmarkt (1) - Aanleggen en exploiteren van een economische en financiële metadatabank (2)

Onderzoeksproject AG/DD/001 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

1. Datawarehouse arbeidsmarkt


Dit project ondersteunt de volgende overheidsinstellingen:

- Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)
- Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA)
- Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
- Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor Provinciale en Plaatselijke Overheden (RSZPPO)
- Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsvoorzieningen (RIZIV)
- Rijksdienst voor Kinderbijlagen voor Werknemers (RKW)
- Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)


Deze verschillende instellingen worden partners van het project "Datawarehouse arbeidsmarkt".

Geregeld krijgen de instellingen van sociale zekerheid aanvragen van onderzoeksinstellingen of beleidsinstanties om sociale gegevens te bekomen of statistieken op te stellen. Omdat de operationele systemen van de instellingen van de sociale zekerheid niet primordiaal zijn ontwikkeld voor uitvoeren van statistische verwerking zijn dergelijke taken erg belastend en tijdrovend voor de mainframes.

Het project heeft als doelstelling het opbouwen van een systeem binnen de KSZ waarin de gegevens afkomstig van de verschillende parastatalen geanonimiseerd en afgestemd zijn.
Doel van dit project was een database met anoniem gemaakte gegevens aan te leggen met links naar de informaties van de parastatale instellingen voor sociale zekerheid om overheidsinstellingen, onderzoekers en het grote publiek sneller en goedkoper informatie aan te kunnen bieden.

Het eindproduct van het project is en systeem met alle anoniem gemaakte informaties met betrekking tot de natuurlijke personen afkomstig van alle instellingen voor sociale zekerheid. De linking methodologie en de informaties betreffende de inhoud van de datawarehouse zijn gepubliceerd in een gebruikershandleiding.

De Kruispuntbank heeft heel nauw samengewerkt met de wetenschappelijke ploegen en fungeerde als verbinding met de informatici van de Smals voor de operationele toepassing van de datawarehouse. De toepassingen zijn tweeërlei: enerzijds de aanvragen ad hoc die goedgekeurd moeten worden door het Beheerscomité (klassieke procedure bij de KSZ) en anderzijds de standaardtoepassingen (tabellen) diereeds goedgekeurd zijn door het Beheerscomité.

De Kruispuntbank heeft het verder ontwikkelen van de database op zich genomen en deze taak van de DWTC overgenomen. Daartoe werden twee comités opgericht. Het eerste is een comité van de gebruikers (parastatale instellingen, NIS, wetenschappers,…) onder leiding van het Steunpunt WAV (KULeuven) waarin de wetenschappelijke aspecten van de database besproken worden. Dit comité formuleert adviezen ten behoeve van het begeleidingscomité. Dit laatste is het orgaan dat het project leidt en waarin de instellingen zitting hebben die eraan meewerken. Het houdt zich bezig met de wetenschappelijke, technische en informaticakant in verband met de ontwikkeling van de datawarehouse. Het dagelijks beheer van deze database gebeurt door de Kruispuntbank.

Het is de bedoeling om in de toekomst nieuwe databases te linken van de instellingen voor sociale zekerheid die niet meededen aan het initieel project en eventueel databases van andere federale instellingen.


2. Aanleggen en exploiteren van een economische en financiële metadatabank


Instelling voor wie de steunmaatregel bestemd is :

Federaal ministerie van Arbeid en Tewerkstelling

De opvattingen, variabelen en bronnen in verband met de arbeidsmarkt lijken meer en meer tot interpretaties en dus tot ramingen te leiden die iedere dag verschillen. De bedoeling van de «arbeidsrekeningen», zoals die al in Nederland bijvoorbeeld bestaan, is een beroep te doen op alle voorhanden zijnde bronnen om tot een boekhouding van de werkgelegenheid te komen vergelijkbaar met wat in de nationale rekeningen gebeurt. Het doel van deze rekeningen is volumes van bevolking, werknemers, arbeidsuren, inkomens te doen overeenkomen met een tot stand gebrachte productie.

Sinds 1999 bestaan er geen bestuurlijke statistieken meer over de beroepsbevolking. De tot dan gebruikte methodologie dateerde immers al van 1988 en was aan herziening toe. Het is die herziening die aan bod komt in het kader van het project ‘arbeidsrekeningen’, dat door de wetenschappelijke ploegen in nauw overleg met het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid uitgevoerd wordt. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met de Gewesten om tot een methodologie te komen waarmee de nationale aggregaten uitgesplitst kunnen worden in zeer gedetailleerde regionale en lokale resultaten. Ook de statistische dienst van de Nationale Bank werd bij het opzetten van het project betrokken.

Aangezien het moeilijk is statistieken terzake op te stellen, werd in het Instituut voor de nationale rekeningen overigens een coördinatiecel opgericht om de voornaamste actoren te betrekken bij het ontwikkelen van de methodologie. Op grond van de werkzaamheden van deze cel, kon het INR de nieuwe aangenomen methodologie goedkeuren.

In de nieuwe statistiek worden alle voorhanden zijnde bronnen aan elkaar gekoppeld om een raming te verkrijgen van de verschillende bestanddelen van de arbeidsmarkt. Deze raming gaat niet alleen uit van de bestuurlijke bronnen, maar ook van enquêtes en iedere andere nuttige aanvullende bron. Het principe dat daarbij gehanteerd is dat men zich zo dicht mogelijk aan de internationale definities houdt en de statistische realiteit van de arbeidsmarkt zo volledig mogelijk beschreven wordt.

In december 2002 werd de nieuwe versie van de raming van de beroepsbevolking aan de pers voorgesteld.


Documentatie :

- de variabelenlijst die beschrijft welke variabelen opgenomen zijn in het datawarehouse,
- een beschrijving van de eerste tien basistoepassingen,
- een document over de bepaling van de afgeleide variabelen (het betreft nog een ontwerp),
- het advies van het Toezichtscomité met betrekking tot de eerste tien basistoepassingen (advies nr. 01/01 van 6 februari 2001),
- de nomenclatuur van de socio-economische positie op vijf posities.


  • Volgende documenten met betrekking tot het datawarehouse arbeidsmarkt kunnen worden gedownload op de website van de Kruispuntbank (http://bcss.fgov.be/nl/statistiques/stats_1.htm)

  • Bovendien bestaat er een beschrijving van de toegankelijkheid tot de data van de kruispuntbank voor wetenschappelijk onderzoek. Dit document kunt u downloaden in PDF-formaat http://bcss.fgov.be/nl/statistiques/stats_2.htm

  • Verdere inlichtingen over het datawarehouse arbeidsmarkt kunnen worden bekomen bij de heer Chris Brijs van de Studiedienst van de Kruispuntbank, tel. 02-741 83 67 of aan P. Van der Hallen (Peter.vanderHallen@wav.kuleuven.ac.be)
  • De beknopte methodologische nota betreffende een nieuwe raming van de beroepsbevolking kan gedownload worden op de site van het Federaal ministerie van Arbeid en Tewerkstelling http://www.meta.fgov.be/pa/paa/framesetnle00.htm

Eén plus één is drie : datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming : verleden, heden en toekomst : rapport final  Vermandere, Caroline - Vanheerswynghels, Adinda - Van der Hallen, Peter  Gent : Academia Press, 2007 (PB6187)
[Om te downloaden

Les comptes nationaux de l’emploi. Note méthodologique : rapport final    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1404)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid