Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Contextualisering van statistisch materiaal voor lokale doeleiden

Onderzoeksproject AG/DD/005 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Het project situeert zich op twee niveaus:

- enerzijds op het niveau van de organisatie en de coaching van een netwerk op lokaal niveau;
- anderzijds op de inhoudelijke ontwikkeling van materiedeskundigheid inzake lokale beleidsondersteunende informatie.

Wat het organisatieniveau betreft dient herinnerd te worden aan het feit dat APSD/PBO op dit vlak in het verleden bijzondere inspanningen heeft geleverd.
Het project zal zich in de eerste twee werkingsjaren richten op het uitbouwen van concrete samenwerkingsmodaliteiten tussen de genoemde partners in drie pilootzones, m.n.: in Gent (400.000 inwoners), Aalst (80.000 inwoners) en Lokeren (35.000 inwoners). Het lijkt aangewezen in deze projectwerking de partners vanuit de betrokken Interpolitiezones te betrekken. Het Project zal zich met name toespitsen op de wijze van samenwerking, de complementariteit, de mogelijke synergieën, de bepaling van schaalgrootte waarop bij voorkeur dient gewerkt te worden, edm. tussen de verschillende partners.
Het ligt in de bedoeling om vanaf het derde werkjaar de opgedane ervaringen inderdaad uit te breiden naar andere (ook franstalige) gemeenten/steden.

Wat de materiedeskundigheid betreft ligt het in de bedoeling gedurende de eerste twee jaren de modellen van beleidsondersteunend materiaal uit te werken met de diverse lokale partners, en in goed overleg met de afdeling PBO, die moeten toelaten op een meer beklijvende en rationele manier het lokale beleid te ondersteunen:

- het diepgaander contextualiseren van informatie afkomstig uit de resp. GICS-rapportages en lokale Veiligheidsmonitoren, ism. de plaatselijke actoren;
- het uitwerken van complementaire lokale beleidsondersteunende informatie;
- het bewerken van de globaliteit van de beschikbare data, met het oog op het ontwerpen van optimale, synthetische kengetallen, waarbij voldoende aandacht gegeven wordt aan de integratie van een aantal sociale indicatoren;
- het vertalen van de beschikbare informatie naar beleidsondersteunende documenten ten behoeve van de lokale overheden.
Dit dient uit te monden in het uitwerken van een handleiding of draaiboek voor ontginninng en analyse van databanken op het lokale niveau. Essentieel hierbij is de kennisoverdracht die hierbij zal dienen gerealiseerd te worden tav. de actoren.

Bewerking die moet worden uitgevoerd:

- Uitwerken van relevante outputschema's op politiële databanken;
- Contextualisering van data aan de hand van externe databanken (bvb. Buurt en Criminaliteit, NIS, edm.);
- Vertaalslag naar beleidsniveau;
- Uitwerken van draaiboek (procedures, transfereerbaarheid).


Documentatie :

De veiligheidsmonitor als contextualiseringsinstrument : een kennismaking met de vragenlijst : eindrapport  Lauwers, Steven - Enhus, E.  Brussel : DWTC, 2002 (SP1112)
[Om te downloaden

Contextualisering van criminografisch materiaal voor lokale doeleinden : samenvatting    Brussel : DWTC, 2002 (SP1113)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid