Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Genderstatistieken

Onderzoeksproject AG/DD/12 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Dit project is uitgevoerd ten behoeve van het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

Een gelijkekansenbeleid moet gebaseerd zijn op adequate data. Genderstatistieken spelen bijgevolg een cruciale rol in het uitroeien van vooroordelen, maar meer nog in de formulering van een beleid en in het evalueren van de vooruitgang naar een grotere gelijkheid. Dit betekent dat de productie van adequate genderstatistieken een opdracht van de overheid moet zijn: het betreft hier zowel de verzameling zelf van statistieken en indicatoren, als de ontwikkeling van begrippen, classificaties en methoden. De doelstelling van het hiernavolgende project betreft de productie en promotie van gender statistics.

Concreet valt deze opdracht uiteen in drie deelopdrachten:

- rond een aantal thema's zal het steunpunt Women's Studies seksespecifieke cijfergegevens verzamelen en deze presenteren in tabellen en grafieken (met als variabelen sekse, gekruist met relevante andere variabelen). Om evoluties te kunnen vaststellen zal het Steunpunt niet alleen recente gegevens opnemen, maar tevens teruggaan in de tijd;
- deze tabellen en grafieken zullen inhoudelijk besproken worden;
- het Steunpunt Women's Studies formuleert een aantal kritische en methodologische reflecties op de bestaande federale databanken vanuit een genderstandpunt. Samen met de producenten van de federale databanken gaat het Steunpunt na hoe deze databanken geoptimaliseerd kunnen worden. Het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid bemiddelt hierbij als tussenpersoon.

Voor de cijfergegevens zal het Steunpunt zich in de eerste plaats baseren op de databanken die beschikbaar zijn bij de verschillende federale overheidsdiensten. Daarnaast kunnen, afhankelijk van de behoeften, ook andere bronnen aangeboord worden. We denken hieraan in de eerste plaats aan de Panel Study van Belgische Huishoudens (UIA-ULg), maar ook aan bijvoorbeeld de SEB-enquête van het NIS. Deze databanken zullen ondermeer gebruikt worden om na te gaan of de gegevens uit de ambtelijke databanken voldoende relevant zijn.

Het Steunpunt zal de volgende themata in het project behandelen:

- bevolking en demografie;
- fiscaliteit;
- arbeid en inkomen.

Bij elk thema gaat het Steunpunt als volgt tewerk:

- Het Steunpunt stelt zich de vraag welke gegevens voor het desbetreffende thema relevant zijn vanuit het oogpunt van het gelijkekansenbeleid;
- Vervolgens gaat het Steunpunt na of deze gegevens beschikbaar zijn.

Bewerking die wordt uitgevoerd:

Exploitatie van bestaande en bovengenoemde databanken met het oog op de publicatie van een gebruikershandboek (Begin 1999 tot eind 1999: de thema's demografie, fiscaliteit en vertegenwoordiging Begin 2000 tot eind 2000: het thema arbeid en inkomen). Het Steunpunt produceert bijgevolg de databanken niet zelf, maar zal de bestaande databanken ontsluiten en toegankelijk maken voor het brede publiek.


Documentatie :


    Mannen en vrouwen op de drempel van de 21ste eeuw - Gebruikershandboek genderstatistiek - Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid met de steun van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden

    Deze publicatie alsook de akten van het colloquium zijn gratis beschikbaar bij de publicatiedienst van het federaal ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Beliardstraat 51, 1040 Brussel. Tel: 02 233 42 14, fax: 02 233 42 36 en e-mail: publi@meta.fgov.be. Deze dienst is gevestigd in de Inforuimte van het departement en is doorlopend toegankelijk voor het publiek op de werkdagen van 9u tot 17u.

Statistiques ventilées selon le sexe: Situation et recommandations: résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2003 (SP1143)
[Om te downloaden

Genderstatistieken: Stand van zaken en aanbevelingen : samenvatting    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1144)
[Om te downloaden

Over deze website

Uw privacy

© 2018 POD Wetenschapsbeleid