Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Verband tussen fiscale gegevens over gezinsinkomens en de gezinsbudgetenquête

Onderzoeksproject AG/DD/30 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Dit project is uitgevoerd ten behoeve van het Ministerie van Financiën.

De studiedienst van het Ministerie van Financiën heeft van het Steunpunt 'Financiën', opgericht in het kader van het onderzoeksprogramma Publieke Economie, het onderhoud en de actualisering van een geïndividualiseerde databank van de inkomsten van de huishoudens overgenomen. Deze databank steunt op de belastingaangifte van fysieke personen en op de geautomatiseerde berekening van het belastbaar inkomen en van de belasting. Op deze manier werden opeenvolgende databanken geconstrueerd sedert 1991, zonder panel. Het betreft hier steekproeven die successief en onafhankelijk van elkaar getrokken werden. De databanken van de jaren 1995 en volgende (de meest recente betreft 1996) omvatten tevens een steekproef van belastingplichtigen (niet ingekohierde personen) en zijn representatief voor de gehele bevolking. Deze databank wordt ter beschikking gesteld van externe gebruikers in het kader van de opdracht Agora. De huidige steunmaatregel is opgenomen in een project met als doel deze gegevens betreffende het inkomen te verbinden met gegevens afkomstig van een enquête over het budget van huishoudens, door middel van een methode van aangepaste "matching".

De integratie van de twee gegevensbronnen biedt volgende voordelen:

- het in aanmerking nemen van de uitgaven van huishoudens;
- het in aanmerking nemen van bepaalde niet-belastbare of niet-geglobaliseerde (bijvoorbeeld financiële) inkomsten die verzameld worden in de enquête over het budget van de huishoudens;
- de opbouw van een coherente databank over de basiselementen van de directe en de indirecte belasting.

Deze dient rekening te houden met volgende elementen:

- de referentieperiodes zijn verschillend;
- de grootte van de steekproeven is verschillend;
- de definities van 'huishouden' vallen niet geheel samen.

De steunmaatregel beoogt het voortbrengen van een algoritme voor de matching, die in de toekomst bruikbaar is voor de administratie. Deze dient tevens toe te laten een databank op te maken van geïntegreerde gegevens over de inkomsten en de uitgaven van de huishoudens, die voldoende gedetailleerd is om de variabelen op dewelke de fiscale beleidsmaatregelen gesteund zijn duidelijk te laten uitkomen en dit zowel wat betreft directe- als indirecte belasting.

De externe gebruikers zijn voornamelijk de universitaire centra, die deze databank zouden kunnen gebruiken als input voor modellen van micro-simulatie binnen specifieke onderzoeksdomeinen. Gezien het geïndividualiseerde gegevens betreft, zal de ter beschikking stelling aan externe gebruikers gepaard gaan, zoals dat in het verleden ook het geval was, van alle voorzorgsmaatregelen ter bewaring van het anonymaat en dit volgens een zeer strikte procedure.

Dit pilootproject moet lijden tot een permanente matching van de twee bestanden dat verder ontwikkelt is in het Agora project « Permanente matching gezinsinkomen en -budget en modelisatie » (AG/FF/079).


Documentatie :


  • Het gekoppeld databestand is ter beschikking gesteld door de ploeg van Professor Decoster. Contactpersoon : Guy Van Camp.
    Guy.VanCamp@econ.kuleuven.ac.be (+32 16 326807).

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid