Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

a.Analyse van gegevens inzake daders van misdrijven geregistreerd in de POLIS-databank van de Rijkswacht door middel van "multilevel analysis" b.Toepassen van een multilevel analyse op de gegevens van de Veiligheidsmonitor

Onderzoeksproject AG/DD/35 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

  • Prof. dr.  BILLIET Jaak - Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/1/2000-30/9/2000

Beschrijving :

Het project bestaat uit de volgende twee luiken:

a. In functie van het opstellen van het nationaal Veiligheidsplan, waarvan de gezamelijke voorbereiding momenteel toekomt aan de Rijkswacht, de Gerechtelijke Politie bij de Parketten en de Algemene Politiesteundienst (artikel 257 van de wet van 7/12/98 'Wet tot organisatie van een geïntergreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus)', is het belangrijk dat men zich kan steunen op een zo volledig en zo realistisch mogelijk beeld van de geregistreerde criminaliteit. Daartoe is het opportuun om de gegevens over daders, geregistreerd in de POLIS-databank van de Rijkswacht te koppelen aan andere, meer globale, gegevens zoals demografische, sociaal-economische, financiële, ruimtelijke gegevens over de bebouwde omgeving enz;

b. Met het oog op het opstellen van het nationaal Veiligheidsplan, blijkt multilevel analyse van de gegevens uit de Veiligheidsmonitor noodzakelijk om verbanden te leggen tussen 'subjectieve' en 'objectieve' gegevens over onveiligheidsgevoelens. Een dergelijke analyse laat toe om na te gaan in welke mate verbanden tussen afhankelijke (bijvoorbeeld onveiligheidsgevoelens) en onafhankelijke (bijvoorbeeld opleiding) individuele kenmerken toe te schrijven zijn aan verschillen tussen gemeenten, bijvoorbeeld qua bevolkingssamenstelling. De resultaten van een multilevel analyse zullen het gebruik bevorderen van de gegevens van de Veiligheidsmonitor bij het ontwikkelen en het evalueren van een beleid inzake veiligheid en politie.

Bewerking die moet worden uitgevoerd:

a. Wetenschappelijke ondersteuning bij het op punt stellen van een analysemethode voor het koppelen van de dader-gegevens uit de POLIS-databank met demografische, morfologische en socio-economische gegevens;

b. Een multilevel analyse uitgevoerd op de gegevens van de Veiligheidsmonitor.

Het verwachte eindproduct:

a. enerzijds, een methodologie voor het koppelen van gegevens aanwezig in de POLIS-databank (dadergegevens) met externe contextgegevens (via een multilevel analyse) en, anderzijds, de informatica procedure die toelaat deze koppeling te realiseren;

b. een rapport met de beschrijving van de resultaten van de multilevel analyse uitgevoerd op de gegevens van de Veiligheidsmonitor, waarin eveneens aandacht wordt besteed aan de problemen die zich stellen bij de uitvoering van de procedures en op het vlak van de gehanteeerde variabelen.


Documentatie :

Analyse des données de la banque de données POLIS de la gendarmerie sur les auteurs de délits, par la technique "multilevel analysis". Application de la méthode "multilevel analysis"aux données du Moniteur de Sécurité: résumé des résultats de la recherche  Billiet, J.  Bruxelles: SSTC, 2001 (SP0675)
[Om te downloaden

Analyse van gegevens inzake daders van misdrijven geregistreerd in de POLIS-databank van de Rijkswacht door middel van "multilevel analysis". Toepassen van een multilevel analyse op de gegevens van de Veiligheidsmonitor: samenvatting van de resultaten van het onderzoek  Billiet, J.  Brussel: DWTC, 2001 (SP0676)
[Om te downloaden

Multilevel analysis of the data on offenders contained in the State Police Force's POLIS database. Application of the multilevel analysis technique to the data contained in the Security Monitor: synthesis of the results of the research  Billiet, J.  Brussels: OSTC, 2001 (SP0677)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid