Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Agro-industriële databanken, Sanitel en Animo (Centrum voor Landbouweconomie)

Onderzoeksproject AG/EE/050 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Beschrijving van het project

Dit project behelst 2 soorten gegevensbanken:

- Gegevensbank betreffende het gebruik van afgeleide producten (of eventueel grondstoffen) voor de aanmaak van andere producten en betreffende de productie van Belgische, industriële, landbouwbedrijven (gegevens met betrekking tot 1995 en, de op dit ogenblik nog niet beschikbaar zijnde , gegevens met betrekking tot het jaar 2000);
- Gegevensbank betreffende de opvolging van de gezondheidstoestand van de veestapel op het Belgische niveau (SANITEL, gegevens verstrekt door de: Centrale Dieren Gezondheids Vereniging) en op Europees niveau (ANIMO).

Voor wat betreft de agro-industriële gegevensbank, is het de bedoeling het opvolgen van de NIS enquête betreffende de structuur van de bedrijven, het vervolgen van de werkmethode waarmee een begin werd gemaakt tijdens het voorgaande project met het oog op de aanwending van de nieuwe gegevens en de integratie van de resultaten in de macro-economische gegevensbank van het C.L.E.

Wat betreft de gegevensbank handelend over de opvolging van de gezondheidstoestand van de dieren, is het de bedoeling om voortgaande op deze gegevensbank een nieuwe gegevensbank op te zetten betreffende de rundveestapel in België. Een dergelijke gegevensbank biedt de mogelijkheid een statistische en economische analyse uit te voeren van de rundvee sector en biedt bovendien de mogelijkheid een dynamisch demografisch model op punt te stellen dat moet toelaten meer betrouwbare en actuele voorspellingen te doen betreffende de binnenlandse productie van rundsvlees

Bewerking die moet uitgevoerd worden door de wetenschappelijke ploeg

- Het opvolgen, in het kader van de agro-industrie, van de 5-jaarlijkse enquête van het INS betreffende het gebruik van grondstoffen in de verschillende ondernemingen;
- Toepassing op de nieuwe gegevens van een ontwikkelde methode. Een methode die inhoud dat men de grondstoffen in tabellen gaat plaatsen om ze vervolgens, door gebruik te maken van berekende technische coëfficiënten, om te zetten in afgewerkte producten. Men gaat meer bepaald de op deze manier bekomen gegevens vergelijken met de proefondervindelijk bepaalde gegevens;
- Verfijning van de methode die toelaat te berekenen welke hoeveelheid grondstoffen (afkomstig uit de landbouwnijverheid) , rechtstreeks en of onrechtstreeks, aangewend werd bij het vervaardigen van de eindproducten. Op deze manier wil men trachten de correctheid en nauwkeurigheid van de gegevens aangewend in de bevoorradingsbalansen te verhogen;
- Invoeging van de bekomen gegevens (onder de vorm van tabellen) in de publiek toegangkelijke gegevensbank van het C.L.E.;
- Deelname aan diverse activiteiten, georganiseerd binnen de werkgroepen die huizen onder de koepel van EUTOSTAT;
- Het op het getouw zetten van een gegevensbank betreffende de rundveestapel in België vertrekkende van de reeds bestaande systemen binnen SANITEL en ANIMO;
- Aanwending van deze gegevens, per bedrijf, in een (dynamisch) demografisch model dat in staat is de voorspellingen, betreffende de bruto binnenlandse productie van rundsvlees te verfijnen en te versnellen;
- Het opstellen en voorleggen aan de beheerders van SANITEL van een lijst met uit te voeren verbeteringen in de gegevensbank en het opstellen van aanbevelingen enerzijds voor de verbetering (zowel op het gebied van kwaliteit als kwantiteit) van de verzamelde gegevens en anderzijds om de gegevens meer geschikt te maken voor een statistische verwerking.

Eindproduct dat door de wetenschappelijk ploeg dient geleverd

- Een geactualiseerde gegevensbank voor de agro-industrie (jaar 2000), zo betrouwbaar mogelijk en proefondervindelijk getoetst die de volgende elementen bevat:

- de gebruikte grondstoffen per handelsactiviteit, in volume en massa;
- de leveringen van voedingsproducten per handelsactiviteit, in volume en massa;
- voor iedere productindeling de technische transformatiecoëfficiënt, m.a.w.. de inhoud (waarde en hoeveelheid) van ieder product, onderscheidelijk wat betreft het aandeel aan landbouwgrondstoffen direct en indirect;
- enkele verhoudingen(ratios) die de diverse handelsactiviteiten kenmerken vb: (waarde van de aangekochte hoeveelheden /waarde van de leveringen, leveringen / zakencijfer, de toegevoegde waarde per persoon etc...).

- Een aanvullend document dat de methodologie bevat van de verschillende toepassingen der input-output tabellen;
- Een gegevensbank betreffende de rundveestapel in België met als basis de SANITEL en ANIMO systemen van waaraf het mogelijk zou zijn om een dynamisch demografisch model te ontwikkelen dat zou toelaten meer betrouwbare vooruitzichten op te stellen en in tevens de Belgische rundvleesproductie te kennen.
- De aanbevelingen van het C.D.G.V. ter verfijning van het SANITEL systeem.

Valorisatie van het resultaat :

a) Een procedure ter integratie in de eigen werking van de instelling en
b) aanwending en gebruik door de wetenschappelijke wereld en het publiek.

Deze twee luiken passen volledig in de huidige activiteiten van het C.L.E. en kunnen zelfs als een verlengstuk ervan beschouwd worden, te weten:
- Het op punt stellen van een gegevensbank en de uitbating van de resultaten van het onderzoek voor wat betreft de te volgen werkmethode dat zijn aanvang heeft gekend In juni 2000 eveneens als samenwerking en steun aan het I.N.S;
- De nieuwe gegevensbank, de input - outputtabellen alsook hun technische transformatiecoëfficiënten zou een belangrijke Belgische bijdrage kunnen zijn aan de Agro-industriële werkgroep bij Eurostat;
- De uitbating van de SANITEL gegevens over de rundveestapel beantwoord tevens aan de behoefte van het Centrum om enerzijds de gegevens en de vooruitzichten van de bruto inlandse vleesproductie, die moeten overgemaakt worden aan de Europese commissie, te verfijnen en anderzijds de werking van het SANITEL systeem zelf beter af te stellen op de behoeften. Deze opdracht past in het kader der werkzaamheden van het Centrum omtrent het opstellen van prévisie-modellen voor de productie van varkensvlees dat ingekadert werd rond het Sanitel programma.

Rechtstreekse graadmeter van belang voor de wetenschap en bevolking :
- De nieuwe agro-industriële gegevensbank is het resultaat van een hergroepering van een aantal toepassingen die integraal deel uitmaken van reeds bestaande macro-economische gegevensbanken bij het Centrum en die op termijn toepasbaar en toegangkelijk zullen zijn via geïnformatiseerde weg;
- Een bijkomend document dat de werking van de technische omvormingscoëfficiënten bepaalt zal weldra verschijnen.

Instelling

Het Centrum voor Landbouweconomie (CLE), een wetenschappelijke instelling die deel uitmaakt van het ministerie van Landbouw en Middenstand


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid