Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Opstelling van een analysekader van de interviews van asielzoekers (Ministerie van Binnenlandse Zaken)

Onderzoeksproject AG/EE/051 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

  • Prof. dr.  WETS Johan - Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/1/2002-30/9/2002

Beschrijving :

Beschrijving van het project

De Dienst Vreemdelingenzaken beschikt over een massa informatie die zich bevindt in de administratieve individuele of familiale dossiers betreffende vreemdelingen die een asielaanvraag hebben ingediend. Deze dienst zet momenteel een workflow op binnen dewelke het geheel van deze gegevens zullen gevat worden in de elektronische dossiers. Deze documenten zullen ofwel uit elektronische documenten ofwel uit gescande hetzij uit geïndexeerde documenten bestaan. Om budgettaire redenen werd het project nog niet gefinaliseerd. Op termijn zullen alle beschikbare gegevens elektronisch zijn en bovendien aangevuld worden met andere gegevens afkomstig buiten de DVZ die dienen geïntegreerd te worden in het bestaande informaticasysteem.

Op termijn zal het probleem van de DVZ erin bestaan deze gegevens te structureren, te analyseren en ze te exploiteren.

Bewerking die moet uitgevoerd worden door de wetenschappelijke ploeg

Het doel van het werk dat door de wetenschappelijke ploeg moet uitgevoerd worden is het op punt stellen van een methodologie die meerdere aspecten omvat :

- Hoe de gestructureerde, semi-gestructureerde en niet gestructureerde gegevens samen te brengen in een tabel, verbonden aan iedere asielaanvraag?
- Hoe een analyse van het sociologische type op deze gegevens uit te voeren?
- Hoe te komen tot aggregaten die toelaten tendensen te bepalen, vertrekkende vanuit deze gegevens?
- Hoe statistische studies uit te voeren?
- Hoe een macro-economisch model op punt te zetten, uitgaande van de beschikbare gegevens?

Eindproduct dat door de wetenschappelijke ploeg dient te worden afgeleverd

Als eindproduct wordt verwacht het opstellen van methodologische fiches, met betrekking op de voormelde punten, namelijk :
- Methodologische fiches die beschrijven hoe de gestructureerde, semi-gestructureerde en niet gestructureerde gegevens moeten verzameld worden in een coherente tabel, uitgaande van de beschikbare gegevens, en methodologische fiches die bepalen hoe men gegevens afkomstig buiten DVZ kan integreren in deze tabel;
- Methodologische fiches die bepalen hoe een analyse van het sociologische type op deze gegevens kan uitgevoerd worden, en op welke wijze de resultaten van deze analyses kunnen geëxploiteerd worden;
- Methodologische fiches om de aggregaten te bepalen die toelaten tendensen af te leiden, uitgaande van deze informaties, en hoe deze aggregaten dienen geëxploiteerd te worden;
- Methodologische fiches om statistische studies uit te voeren en hoe de resultaten hiervan dienen geëxploiteerd te worden;
- Methodologische fiches om een macro-economisch model op punt te stellen, uitgaande van de beschikbare informatie.

Valorisatie van het resultaat

a) Integratieprocedure binnen de interne werking van de instelling

- Sociologische analyse van de fenomenen zoals ze zich voordoen, teneinde er de karakteristieken van te bepalen en de maatregelen te nemen die zich opdringen, zowel op Belgisch niveau (teneinde de evolutie van het fenomeen te controleren) als op het niveau van het land waar het fenomeen zich voordoet;
- De beleidsverantwoordelijken adviseren en maatregelen voorstellen;
- Statistische analyse om de intensiteit te bepalen van elke component van deze fenomenen om actiepunten te bepalen.

b) Valorisatie voor de wetenschappelijke wereld en voor het grote publiek

- De uitgewerkte methodologieën ter kennis brengen aan de Belgische partners tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie;
- Deze methodologie doen inburgeren bij de Belgische partners van de DVZ;
- Deze methodologie doen aankweken door de Belgische partners, in hun betrekkingen met de internationale instanties;
- De Belgische ondernemingen sensibiliseren m.b.t. de indirecte sociale gevolgen voor België in geval van investeringen in het buitenland.

Instelling

Ministerie van Binnenlandse zaken, Dienst Vreemdelingenzaken


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid