Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Exploitatie van gegevens inzake verkeersveiligheid (Federale Politie)

Onderzoeksproject AG/EE/054 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

 • Dhr.  DERWEDUWEN Patric - Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw (BIVV)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/1/2002-1/1/2004
 • Dhr.  CUYVERS Rob - Provinciale Hogeschool Limburg (PHL)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/1/2002-1/1/2004
 • Dhr.  WETS Geert - Universiteit Hasselt (UHASSELT)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/1/2002-1/1/2004

Beschrijving :

Beschrijving van het project

Het project omvat twee soorten gegevens betreffende het wegverkeer.

1. De gegevens betreffende de verkeersongevallen met doden en/of gekwetsten.

Deze gegevens worden momenteel nog verzameld op papiersupport en nadien gecodeerd via de Federale Politie (voor wat betreft de Federale Politie) en via het Nationaal Instituut voor de Statistiek (voor wat de Lokale Politie betreft).
De gevraagde informatie in deze formulieren werden reeds verschillende jaren geleden opgemaakt en verschillende gebruikers zijn van mening dat deze niet meer aangepast zijn aan de huidige noden.

2.De gegevens betreffende de politieactiviteiten op het gebied van het wegverkeer waaronder de inbreukgegevens.

Er bestaan verschillende bronnen om de gegevens te verzamelen (situatie in 2000) :

- Rijkswacht: statistieken van de processen-verbaal (gebruikmakend van de 24 categorieën in de ongevallenformulieren) en de onmiddellijke inningen; gegevens van de snelheidscontroles door de radar, op het rijden onder invloed van alcohol, op de snelheid vastgesteld door de onbemande camera’s, op de controle van het toegelaten gewicht, op het transport van gevaarlijke stoffen, op de activiteiten van het personeel.
- Gemeentepolitie: de gegevens « inbreuken op het wegverkeer » worden op lokaal niveau geregistreerd in het PIP systeem (Politioneel Informatie Project), maar worden niet gecentraliseerde en zo dus ook niet geëxploiteerd noch op federaal, noch op tussenliggend niveau. Anderzijds, lijkt deze applicatie weinig gebruikersvriendelijk en eist deze een grondige herziening.
- Politieparketten: er bestaat een toepassing, blijkbaar op verschillende manieren gebruikt, in het kader van het Mammoet project.

Er bestaan dus verschillende gegevensbronnen, welke niet gecoördineerd en niet gecentraliseerd zijn.
Bijgevolg is er geen systematische exploitatie van de gegevens door de verschillende potentiële gebruikers. Er wordt veel werk geleverd, doch een groot gedeelte gaat verloren.

Het huidige project omvat twee fases :

Fase 1: de inventaris opmaken van de behoeften aan gegevens, de exploitatie ervan door de verschillende potentiële gebruikers, alsook de inventaris van de bestaande instrumenten, onder andere op lokaal niveau.

Fase 2: de analyse van de mogelijkheden om de behoeften te integreren in de lopende ontwikkeling.


Bewerking die door de wetenschappelijke ploeg moet worden uitgevoerd

Fase 1: inventaris van de behoeften aan gegevens en de verwerking ervan door de verschillende gebruikers, namelijk: strategische analisten van de lokale en de federale politie; ministerie van Justitie, Binnenlandse Zaken, Mobiliteit en Transport, Openbare Werken, Volksgezondheid, Nationaal Instituut voor de Statistiek, Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, dienst 100, brandweer..., deze opsomming is niet beperkend.
Inventaris van de gegevensbronnen, de verwerking van de informatie en de bestaande informatiestromen.

Fase 2: studie van de mogelijkheid deze noden te integreren in de toepassing die actueel ontwikkeld worden: het project FEEDIS (federale politie) en het project ISLP (oud PIP project, nu Integrated System for the Local Police).

Eindproduct dat door de wetenschappelijke ploeg dient geleverd

Rekening houdend met het bestaande en de behoeften die zullen vooropgesteld worden, oprichten van de gestructureerde nomenclatuur betreffende de verschillende te ontvangen variabelen.
Voorstellen voor de integratie van deze werktuigen in de politionele informatica, op lokaal - tussenliggend - en federaal niveau, en voor de toegang tot deze gegevens door de verschillende gebruikers.

Valorisatie van het resultaat

In een te lang verwaarloosd domein :

- In werkingstellen van meer betrouwbare statistieken en beter aangepast aan de behoeften over de ongevallen met gekwetsten en/of doden, voor het Nationaal Instituut voor de Statistiek en de andere betrokken gebruikers (vb: BIVV).
- Opstellen van de statistieken (trimestriele-jaarlijkse) op de inbreuken op het gebied van het wegverkeer, opstellen van de vergelijkingsrapporten (vergelijking van het ene jaar met het andere) toegankelijk voor het publiek, ter beschikking stellen en verdelen van de gegevens (vb: CD-ROM).
- Mogelijkheid om een strategische analyse op te stellen op basis van de betrouwbare gegevens, zowel op lokaal als op supra-lokaal en centraal niveau. In dit verband melden we dat de onveiligheid op het gebied van het wegverkeer een van de grootste prioriteiten is van het nationaal plan en van de lokale veiligheidsplannen.

Instelling

Federale Politie
Algemene directie van de operationele steun, Directie van de nationale gegevensbank (DGS/DSB)


Documentatie :

Exploitatie van gegevens inzake verkeersveiligheid : eindrapport    Brussel :Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1275)
[Om te downloaden

Exploitation des données en matière de sécurité routière : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2003 (SP1277)
[Om te downloaden

Exploitatie van gegevens inzake verkeersveiligheid : samenvatting    Brussel :Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1278)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid