Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Ontwikkeling van een "kruispuntbank" voor de patrimoniumdocumentatie (Ministerie van Financiën)

Onderzoeksproject AG/EE/060 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

  • M.  VAN LAMSWEERDE Axel - Centre d'Excell. en Technol. de l'Information et Communic. (CETIC)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/1/2002-31/12/2002

Beschrijving :

Beschrijving van het project

De Administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen omvat, zoals de naam het reeds aangeeft, de oude Administratie van het Kadaster, de sector Registratie en Domeinen van de oude Administratie van de BTW, de Registratie en de Domeinen, alsook de Hypotheekbewaringen.
Elk van deze entiteiten heeft, in het kader van de eigen opdrachten, haar informatica, bestanden en toepassingen ontwikkeld.

Alzo:
- heeft het kadaster gegevensbanken en toepassingen ontwikkeld voor de interactieve bijwerking van één van zijn documenten, de kadastrale legger. Een ander voornaam document, het kadastraal plan, wordt nog manueel bijgewerkt;
- heeft de registratie een geïnformatiseerd beheer ontwikkeld van het roerend vermogen van elke persoon, maar wordt de onroerendgoeddocumentatie nog manueel bijgewerkt (losse rekeningen);
- werd onlangs de informatisering van de hypothecaire formaliteiten opgestart.

Een onderzoek van de informatie die is opgenomen in de kadastrale legger, de losse rekeningen en de hypotheekbestanden toont vlug het bestaan aan van dubbel gebruik.
Eén van de doelstellingen van de nieuwe administratie van de AKRED, die de drie voornoemde competenties beheert, bestaat erin het beheer van deze versnipperde informatie te integreren in één enkele gegevensbank en verbindingen te maken naar bestaande gelijkaardige gegevensbanken die door andere niveaus worden beheerd (Gewesten, ...).

De integratie van de gegevens met betrekking tot het roerend patrimonium en van de grafische gegevens, beschikbaar ingevolge het geïnformatiseerde beheer van het kadastraal plan dat wordt gedigitaliseerd, zal resulteren in een echte "kruispuntbank" van de patrimoniumdocumentatie.

Deze "kruispuntbank" ambieert het bewaren van al de roerende en onroerende gegevens inzake de samenstelling alsook de waarde van het patrimonium van al de natuurlijke personen en de rechtspersonen.

De structuur van de gegevensbank zal het mogelijk maken om er de grafische gegevens van het kadastraal plan in te integreren en zal alzo een werkelijke meerwaarde bieden door de ontwikkeling van een Geografisch Informatiesysteem (GIS).

Deze informatie zal niet uitsluitend beschikbaar zijn voor onze traditionele klanten van de openbare diensten (van alle niveaus), maar tevens voor talrijke andere sectoren zoals bijvoorbeeld het notariaat, de studiebureaus, de sectoren van het wetenschappelijk onderzoek, de politieke organen, etc. bij middel van de moderne communicatietechnieken (Internet, portaal, e-overheid, ...) die de toegankelijkheid ervan zullen garanderen alsook de vertrouwelijkheid in het kader van de voorschriften ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Bewerking die moet worden uitgevoerd door de wetenschappelijke ploeg

De interne noodwendigheden van de administratie zijn goed gekend.
Wij verwachten van het wetenschapsteam dat zij, in de mate van het mogelijke, een methodologie uitwerkt waarbij de administratie zich naar buiten uit openstelt aan de hand van het definiëren van de noden (informatie) die bepaalde actoren van onze maatschappij verwachten van een dergelijk project, dit met het oog op het vereenvoudigen van hun taken, hun beslissingen, hun studies, hun vraagstellingen (statistieken, macro-economische studies, parlementaire vragen, wetenschappelijke studies) waarbij elk surplus aan werk inzake de voornoemde domeinen wordt vermeden.

Eindproduct dat door de wetenschappelijke ploeg dient geleverd

Wij verwachten een inventaris met de behoeften van de burgermaatschappij, de wetenschappers en de politieke organen, bevoegd inzake deze materie, waarbij een model wordt gedefinieerd dat het mogelijk maakt elke vraag te beantwoorden alsook een instrument vormt voor onderzoek, studie en te nemen beslissingen.

Valorisatie van het resultaat

Het project beantwoordt aan een essentiële opdracht van onze administratie en heeft de ambitie bij te dragen tot de research en de studie met betrekking tot het patrimonium van de burgers en de vennootschappen, de bodembezetting, de ontwikkeling van het onroerend goed, de marktevolutie ervan, etc.

Instelling.

Ministerie van Financiën: Administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen (AKRED).


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid