Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Satellietrekening van verenigingen (Nationale Bank van België)

Onderzoeksproject AG/EE/061 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Beschrijving van het project

Ondanks het reële belang dat de sociale economie vandaag vertegenwoordigt, komt hij in het bestaande statistische apparaat onvoldoende aan bod. Op dit ogenblik bestaat er in België geen globaal informatiesysteem over deze entiteiten. Met de in de nationale rekeningen gehanteerde definities is het niet mogelijk een afzonderlijk beeld te krijgen van de sociale economie. De zichtbaarheid wordt belemmerd door de versplintering van de gegevens en het feit dat ze bij verschillende takken en sectoren zijn ondergebracht.

De doelstelling van het hier voorgestelde project is het opstellen van een jaarlijkse satellietrekening voor de sociale economie, bestaande uit een combinatie van nieuwe coherente statistische tabellen met de nationale rekeningen, waardoor cijferreeksen kunnen worden geleverd voor de Belgische situatie. Internationaal gezien kadert dit project in de ontwikkeling, onder auspiciën van de Verenigde Naties, van een methodologie voor de satellietrekening van de "non-profitsector".

Bewerking die moet worden uitgevoerd door de wetenschappelijke ploeg

Het wetenschappelijk team dient een "databank" te ontwikkelen op basis van de verschillende administratieve informatiebronnen die beschikbaar zijn op het departement Algemene Statistiek van de NBB, met name vooral het ondernemingsregister DBRIS, de gegevens inzake werkgelegenheid en bezoldiging van de RSZ, de resultaten van de structuurenquête bij de vzw's en bepaalde resultaten van de nationale rekeningen. Anderzijds worden in het kader van het project ook complementaire gegevens verzameld (met name over verenigingen zonder werknemers in loondienst of over vrijwilligerswerk).

Vervolgens zal het wetenschappelijk team de verzamelde gegevens moeten ordenen om de satellietrekening op te stellen volgens de internationaal vastgelegde methodologische normen.
Om dat te doen dient het wetenschappelijk team te beschikken over een goede kennis van de nationale rekeningen, de sociale economie en de bestaande statistische bronnen. Ook moeten de teamleden op de hoogte zijn van de internationale aanbevelingen inzake satellietrekening van de "non-profitsector".

Eindproduct dat door de wetenschappelijke ploeg dient geleverd

Op het einde van het project zal het wetenschappelijk team een "sleutelklaar" product moeten kunnen leveren aan de Nationale Bank, die zal instaan voor de continuïteit van het opstellen van de satellietrekening. Concreet verwachten wij een gedetailleerde beschrijving van de gebruikte methodologie voor het overbrengen van de basisgegevens naar de gepubliceerde reeksen, alsook de cijferresultaten voor meerdere jaren.

Valorisatie van het resultaat

Binnen de twee jaar na de start van het project, zullen - na goedkeuring door het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) - coherente statistische reeksen worden gepubliceerd inzake de sociale economie in België. Nadien zal die satellietrekening als volwaardige publicatie van het INR verschijnen, en dit op dezelfde regelmatige basis als de jaarlijkse nationale rekeningen. Om de verspreiding te vergemakkelijken zal ook worden gezorgd voor een rechtstreekse on line-toegang tot het geheel of een deel van de verkregen resultaten, hetgeen zal bijdragen tot betere informatie over de sector, zowel voor politici en wetenschappers als voor het publiek.

Instelling

Nationale Bank van België


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid