Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Gegevensbank mobiliteitsbeheer (Ministerie van Verkeer en Infrastructuur)

Onderzoeksproject AG/EE/062 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Beschrijving van het project

Met het oog op de regeling van de mobiliteitsproblemen voor de bedrijven van meer dan honderd personen, nodigt het ontwerp van wet betreffende de mobiliteit en het ontwerp van K.B. betreffende de verzameling van gegevens, de ondernemingen uit om een staat van gegevens te verschaffen over de verplaatsingen van de werknemers tussen hun woon- en werkplaats. Deze gegevens zullen overgemaakt worden aan de cel Beheer-Mobiliteit die ze in een databank moet opnemen.

Bewerking die moet uitgevoerd worden door de wetenschappelijke ploeg

De rol van de wetenschappelijke ploeg zal de volgende zijn:
- de te volgen methode bepalen met het oog op het instellen van een databank;
- de Cel Beheer-Mobiliteit bijstaan in het opmaken van de verschillende documenten nodig voor het verzamelen van de gegevens en tevens met de optiek om het verzamelen van de gegevens te vergemakkelijken in en door de betrokken ondernemingen;

In de laatste semester van 2001 (in de mate dat de wetenschappelijke ploeg geselecteerd is en voldoende tijd kan vrijmaken) zal de ploeg medewerken aan het voorbereiden van de te verzamelen documenten (enquête tot de ondernemingen met meer dan honderd werknemers).

Van december 2001/januari 2002 tot september 2002 zal de ploeg, in nauwe samenwerking met de cel beheer-mobiliteit, de enquête voorbereiden in het kader van het op te stellen databank. De ploeg zal een voorstel maken van de methodologie van dit databestand.

De enquête zelf begint eind september 2002 en eindigt eind oktober 2002. In november en december zullen de antwoorden verwerkt worden en zal de databank opgemaakt worden, met de steun van de informatici van het ministerie. Vóór eind maart zou de ploeg in staat moeten zijn om de eerste resultaten van de databank (in de vorm van diagnoses) te kunnen voorstellen.

De ploeg moet voortdurend erop letten dat de know-how die ze opbouwt in alle fases van haar activiteiten volledig getransfereerd wordt naar de verantwoordelijke van de cel beheer-mobiliteit. Deze cel moet autonoom de toekomstige enquêtes, waarvoor ze zelf de diagnoses moet opstellen, kunnen realiseren.

Eindproduct dat de wetenschappelijk ploeg dient te leveren

- Het verslag over de methodologie/ diagnostiek samen met de voorstellen over de vragenlijst;
- De wetenschappelijke ondersteuning in de realisatiefase van de diagnostiek: hiërarchisatie van de verschillende formulieren met het oog op het verzamelen van de gegevens;
- Het instellen van de databank alsook de ondersteuningsraadgevingen om de "know how" te bekomen die de cel zal toelaten in de toekomst zelfstandig te werken.

Valorisatie van het resultaat

a) integratieprocedure binnen de interne werking van de instelling

vertrekkende vanuit de eerste informaties over de verplaatsingen van de werknemers;
- weergeven onder de vorm van statistieken van de verschillende verplaatsingen;
- verzamelen van informatie voor de betrokken vervoerondernemingen;
- raadgeving aan de bedrijven bij de uitwerking van hun plannen "mobiliteitsbeheer";
- ter beschikking stellen van de databank aan de verschillende geïnteresseerde milieus: officieel, semi-officieel, wetenschappelijk...;
- toelaten om elke beslissing te rechtvaardigen betreffende financiële voordelen te voorzien door de bevoegde federale en regionale autoriteiten.

b) valorisatie voor de wetenschappelijke wereld en voor het grote publiek

- voor de wetenschappelijke wereld toelaten om items te selecteren die het voorwerp kunnen uitmaken van diepgaande studies;
- voor het publiek, namelijk de werknemers van betrokken bedrijven, het feit te kunnen genieten van alternatieven voor hun huidige mobiliteit.

Instelling

Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, Cel Beheer-Mobiliteit


Documentatie :

Base de données gestion-mobilité : rapport final    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2003 (SP1199)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid