Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Inventaris van de bij de ondernemingen opgevraagde gegevens (DAV)

Onderzoeksproject AG/EE/071 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Beschrijving van het project

Verschillende overheidsinstellingen of instellingendie een openbare opdracht vervullen, verzamelen gegevens bij de ondernemingen voor wettelijke statistische doeleinden. De inventarisatie van het geheel van deze gegevens zal toelaten het geheel van de variabelen die bij de ondernemingen verzameld worden in kaart te brengen.
Het opstellen van een dergelijke inventaris is onontbeerlijk voor de systematisering van de latere vereenvoudigingen.
Een analyse van de inhoud van de gegevens, dit wil zeggen van de gevraagde variabelen, zou moeten leiden tot methodologische vergelijkingen van de inhoud van administratieve bestanden en mogelijkheden openen voor het hergroeperen van informatie, van de mededeling van niet vertrouwelijke gegevens in een netwerk, het herdefiniëren van statistische noden.
In deze context zal aan de analyse van de Europese reglementen, en hun invloed op het ingewikkeld maken van de vereisten (nauwkeurigheid, starheid van de concepten, termijnen enz) maar ook aan de mogelijkheden tot flexibiliteit de nodige aandacht besteed worden.
Het register dient, in een eerste fase, ter beschikking gesteld te worden van overheidsinstellingen en vervolgens van de privé sector, dit in het kader van de concretisering van de vereenvoudigingen. Het ter beschikkingstellen op een elektronisch intranet is het logisch vervolg van het project.

Realisaties van de wetenschappelijke ploeg

- Opstellen en verzenden van een vragenlijst bedoeld om de door alle administraties (federale, gewestelijke, enz) verzamelde en bewerkte gegevens te inventariseren.
- Analyse van de antwoorden op de vragenlijst.
- Opstellen van een register van de verzamelde gegevens, waarbij de nadruk gelegd wordt op de mogelijkheden van de " koppeling van bestanden en gegevens" . Dit veronderstelt een analyse van de vergelijkbaarheid, de beschikbaarheid, enz van de gegevens .

Eindproduct dat van de wetenschappelijke ploeg verwacht wordt

- Opstellen van een gestructureerd repertorium van de gegevens die in de statistische enquêtes aan de ondernemingen gevraagd worden.
- Gedetailleerd lastenboek dat de informatisering van het register mogelijk maakt.

Valorisatie van het resultaat

De ontwikkeling van het in kaart brengen van de voor statistische doeleinden verzamelde statistische gegevens is logisch gevolg van een streven naar vereenvoudiging en transparantie.

- Duidelijke voorstelling van het geheel van de verplichtingen inzake statistieken
- vereist bij de ondernemingen
- die door de administraties belast met het verzamelen van gegevens moeten uitgevoerd worden, bestemd voor de ondernemingen, de administraties en de beleidsmakers.

- Toegankelijkheid van het gegevensbestand voor de overheidsinstellingen en de tussenkomende partijen teneinde de doorzichtigheid en het begrip van de door het sadistisch apparaat nagestreefde doeleinden te bevorderen.

- Informatisering van het netwerk van deze gegevensbank door middel van een intranet waarbij alle administraties ( op elk beleidsniveau) die gegevens verzamelen betrokken worden.

- Verbetering van de kwaliteit van de geproduceerde statistieken.

Instelling

- Dienst voor de Administratieve vereenvoudiging (DAV)

- De DAV zal het begeleidingscomité sturen
Het begeleidingscomité zal samengesteld worden uit volgende instellingen:
NIS (Nationaal Instituut voor de Statistiek)
NBB (Nationale Bank van België)
Planbureau
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
Statistische departementen van de Gewesten


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid