Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Permanente matching gezinsinkomen en -budget en modelisatie

Onderzoeksproject AG/FF/079 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

1. Naam van de Instelling

Ministerie van Financiën - Studie- en Documentatiedienst

2. Projectomschrijving

De Studiedienst van het Ministerie van Financiën beheert al meerdere jaren een gegevensbank over de inkomens van de huishoudens en over de vennootschappen. De gegevensbank over de huishoudens is in het kader van het onderzoeksprogramma AGORA ook toegankelijk voor buitenstaanders.

Dank zij de eerste door de D.W.T.C. gefinancierde ondersteunende studie in het kader van het AGORA-programma is de gegevensbank uitgebreid kunnen worden tot de uitgaven van de huishoudens, en dit op basis van een statistische en anonieme vergelijking met de gegevens van de enquete over de huishoudbudgetten.

Deze aanvraag om een ondersteunende studie betreft de bijwerking en de voortzetting van de werkzaamheden.

- De enquête over het budget van de gezinshuishoudens is voor het ogenblik een permanente enquete, zodat een jaarlijkse vergelijkingsprocedure kan uitgewerkt worden.
- Vanuit het oogpunt van de modelvorming, zou een extern onderzoeksteam gespecialiseerd in stelsels van vergelijkingen inzake vraag een gewaardeerde bijdrage kunnen leveren.

3. Omschrijving van de opdracht

De onderzoeksploeg zal gelast worden

- een of meerdere vergelijkingsmogelijkheden voor te leggen die onmiddellijk toepasbaar zijn op de « bron »-databanken van de S.D.D. inzake gezinsinkomens en op de gegevens van de budget-enquête van het N.I.S.

- een rekenmodel voor te leggen inzake de voornaamste verbruiksbelastingen (BTW en accijns),

- een methode te ontwikkelen om de distributieve werking van de indirecte belasting te analyseren.

De instelling zal de nodige geanonimiseerde gegevens leveren inzake gezinsinkomens en zal het onderzoeksteam de nodige technische steun geven, met inbegrip van de technische documentatie en deskundigheid inzake de belastingen waarvoor een rekenmodel gevraagd wordt.

4. Eindproduct

Het eindproduct bestaat uit de geïntegreerde gegevensbank en uit de elementen van het rekenmodel inzake indirecte belasting.

5. Valorisatie van het eindproduct

- Een beschrijving van de databank zal gepubliceerd worden.
- Die beschrijving zal ter beschikking kunnen gesteld worden van buitenstaanders maar uitsluitend voor research en alleen als de onderzoekers zich er toe verbinden de gegevens confidentieel te houden en ze niet door te geven aan derden.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid