Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Oprichting van een centrale databank voor veroordelingen bij de directie controle

Onderzoeksproject AG/FF/082 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

1. Naam van de Instelling

Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, Bestuur van het Vervoer te Land, dienst Mobiliteit, Coördinatie, Controle Directie Controle

2. Beschrijving van het project

De Directie Controle is een van de diensten van de federale overheid die belast is met de controle van diverse aspecten van het vervoer van personen en goederen over de weg op nationaal niveau.

Door de drie doelstellingen die zij nastreeft (verkeersveiligheid, gezonde concurrentievoorwaarden voor de transportbedrijven, een correcte sociale context voor de arbeiders uit de sector) is deze directie een gespecialiseerde actor in de wegcontrole.

Deze directie heeft ook een juridisch onderbouwde samenwerking met buitenlandse controlediensten. Dit gebeurt inzonderheid in het raam van de administratieve regeling "Euro Contrôle Route" die in een nabije toekomst een uitbreiding tot de meeste West-Europese en Centraal Europese landen zal kennen.

In deze context wordt de directie geconfronteerd met een belangrijke uitwisseling van gegevens met diverse partners. Hierbij is zij vaak de instantie die gegevens compileert, verwerkt en doorgeeft. Deze actie is in bepaalde gevallen reglementair opgelegd of bij overeenkomst opgedragen.

Tot nu toe is deze informatiestroom geval per geval georganiseerd.

Gelet op het groeiend aantal behoeften aan informatie en op de complexiteit hiervan is het dan ook aangewezen om tot een centraal beheer van deze stromen te komen.

Het einddoel van deze aanvraag tot ondersteuning in het raam van Agora is de realisatie van een centrale databank met de vastgestelde (zware) overtredingen.

3. Bewerking die moet worden uitgevoerd door de wetenschappelijke ploeg

De opdracht van de wetenschappelijke ondersteuning zal bestaan in de ontwikkeling van een methodologie die het door het koppelen van diverse ontvangen of zelf verworven informatie in een centrale databank moet mogelijk maken de meest pertinente informatie door te geven aan andere instanties op hun eigen vraag, conform reglementaire bepalingen of afspraken of nog ter ondersteuning van het beleid.

Deze oefening dient te gaan tot een nulnummer van bedoelde databank.

4. Eindproduct

a. van de wetenschappelijke ploeg

Een aangepaste methodologie en databank die door de administratie kan gebruikt worden en aan de evoluerende behoeften kan aangepast worden zonder beroep te moeten doen op een welbepaalde externe hulp.

b. van de instelling

Een centrale databank gebaseerd op de methodologie van de wetenschappelijke ploeg.

5. Valorisatie van het resultaat

Het resultaat van de actie wordt door de volgende elementen gevaloriseerd:

- het is een adequaat instrument om alle, op reglementaire basis (E.U.-verordeningen en richtlijnen m.b.t. de rij- en rusttijden in het wegvervoer, het vervoer van gevaarlijke goederen en de technische controle langs de weg) gevraagde informatie, door te geven;

- de verzamelde en gestructureerde informatie moet de diverse andere nationale en internationale controlediensten toelaten doeltreffend op te treden; hetzelfde geldt voor de Directie Controle zelf door het terugstromen van informatie vanuit deze andere diensten;

- het is een geschikt instrument om het handhavingsbeleid op het vlak van de gecontroleerde reglementeringen te ondersteunen (vb. info die moet toelaten vergunningen in te trekken);

- de verzamelde informatie kan eveneens dienstig zijn voor de beleidsvorming inzake verkeer en vervoer (niveau minister en regering), voor onderzoek in dit domein (o.m. Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid) en voor de beroepsfederaties van de sector in het raam van de informatie aan de leden en het uitwerken van een deontologie in het beroep.

6. Bijzondere voorwaarden

Het project gaat uit van het Bestuur van het Vervoer te Land dat onder meer het voorzitterschap van het begeleidingscomité verzorgt. Hierop worden vertegenwoordigers van de diverse belanghebbende partners (= andere controlediensten) uitgenodigd.

De werkzaamheden gebeuren in permanent nauw overleg op initiatief van het Bestuur van het Vervoer te Land.

De toegang tot en het gebruik van de gegevens van de databank evenals de input van gegevens maken het voorwerp uit van een nauwkeurig protocol tussen de belanghebbende partijen. Dit protocol omvat een waarborg op de toegang voor wetenschappelijk gebruik, een waarborg van openbaarheid voor de elementen die beleidsondersteunend en beleidshandhavend zijn en vertrouwelijkheidclausules voor de informatie die valt onder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De Staat is eigenaar van de totaliteit van de informatie en van de ontwikkelde methodologie.


Documentatie :

Datawarehouse "Contrôles des transports routiers" : rapport final    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1342)
[Om te downloaden

Datawarehouse "Wegvervoercontroles" : eindrapport    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1343)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid