Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Microsimulatiemodel sociale zekerheid

Onderzoeksproject AG/FF/086 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

1. Naam van de Instelling

Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
Bestuur van de Informatie en Studiën

2. Beschrijving van het project

In België is er geen publiek beschikbaar rekenmodel waarmee de verdelingsimplicaties van hervormingen in de sociale zekerheid en/of fiscale implicaties berekend kunnen worden.

- De noodzakelijke gegevens voor een dergelijk rekenmodel zijn administratief beschikbaar, zij het niet in één geïntegreerd bestand.

- Het objectief van dit project is dubbel:

Ten eerste willen we nagaan in welke mate microinformatie over inkomens uit verschillende administratieve bronnen kan gecombineerd worden. We denken hierbij in de eerste plaats aan de bruto inkomens uit RSZ-bestanden, en de inkomens op basis waarvan de personenbelasting bepaald wordt. Dit sluit geenszins uit dat ook andere bronnen valabel kunnen aangewend worden: het European Community Houshold Panel (ECHP) en de Budgetenquête van het NIS zijn daarbij de voor de hand liggende mogelijkheden. Deze verschillende bestanden kunnen eventueel aan elkaar gekoppeld worden met behulp van de statistische koppelingstechnieken, ontwikkeld in het kader van het DWTC project AG/01/030.

Ten tweede willen we een publiek beschikbaar microsimulatiemodel construeren dat op huishoudniveau de sociale zekerheidsbijdragen en -uitkeringen en de fiscale implicaties ervan berekent. Door de link tussen beleid en beschikbaar inkomen van de gezinnen te parametriseren in beleidsparameters kunnen veranderingen in het sociaal en fiscaal beleid gesimuleerd en geëvalueerd worden op micro-niveau. Het model zal een evaluatiemodule bevatten die de verdelingsimplicaties van beleidswijzigingen weergeeft volgens de recentste stand van de wetenschappelijke methodiek terzake.

3. Uit te voeren opdrachten

A Door de onderzoeksploeg

- Beschrijving van de databehoeften voor het rekenmodel (soorten inkomens, aantal uren arbeid, verschillen in observatie eenheden).
- Constructie van één geïntegreerd administratief bestand voor geanonimiseerde observatie eenheden.
- Programmatie van publiek beschikbare broncode in de vorm van diverse modules: sociale bijdragen, sociale transferten, personenbelasting.
- Beschrijving van de broncode in een handleiding die externen toelaat de gegevens en de bijhorende broncode aan te passen voor eigen gebruik.

B Door de instelling

- Ontsluiting van verschillende administratieve inkomensdatabanken bevatten.
- Contacten met de verschillende bevoegde administratieve instellingen.
- Implementatie van trekkingsprocedures, voorgesteld worden door de onderzoekers, teneinde een representatieve steekproef te bekomen.

4. Eindproduct

A Te leveren door de onderzoeksploeg

- Een beschrijving van het bestand dat door de instelling ter beschikking gesteld wordt.
- Leesbare broncode die toelaat om voor iedere observatie eenheid in het bestand de sociale zekerheidsbijdragen, -uitkeringen en fiscale implicaties ervan te berekenen.
- Een handleiding die externen toelaat de broncode te begrijpen en te manipuleren voor eigen rekenoefeningen.

B Door de instelling

- Een geïntegreerd bestand met zowel bruto inkomens als gegevens die toelaten om het beschikbaar inkomen te berekenen.

5. Valorisatie van het eindproduct

A Voor de instelling

- Beschikken over een soepel en wetenschappelijk verantwoord instrument waarmee het beleid kan voorbereid en geëvalueerd worden. Productie van kengetallen in verband met de verdeling van gezinsinkomen, die toelaten om België te vergelijken met andere landen.

B Voor het publiek

- Beschikbaar maken van een databank met geanonimiseerde administratieve microgegevens en een model waarmee, voor deze gegevens, het traject van bruto- naar netto- inkomen kan afgelegd worden


6. Bijzondere voorwaarden

Het model dient in een verplaatsbare omgeving gebruikt te kunnen worden zodat gegevensinvoer vanuit diverse bronnen mogelijk is. Het moet mogelijk zijn meerdere administratieve databanken te ontsluiten. In een latere fase van het project kan overwogen worden, mits akkoord van het Ministerie van Financiën, eveneens alle elementen van de personenbelasting in het microsimulatiemodel te integreren.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid