Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Aanpassen van het datawarehouse arbeidsmarkt aan het E-government van de sociale zekerheid

Onderzoeksproject AG/GG/095 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Het datawarehouse arbeidsmarkt, een AGORA-project van het programma van 1998, behelst een samenwerkingsverband tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheden (RSZPPO), het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW).

De bedoeling van dit project is een geleidelijke uitbouw van een datawarehouse waarbij met een vaste regelmaat gegevens worden afgeleid uit de operationele informatiesystemen van de betrokken instellingen, en waarmee op een flexibele, snelle en goedkope manier kan worden ingegaan op vragen van onderzoekers of beleidsondersteunende instanties voor statistische informatie.

Het project met betrekking tot het E-government in de sociale zekerheid voorziet in de geleidelijke invoering van een elektronische gegevensuitwisseling tussen de werkgevers en de socialezekerheidsinstellingen. Dit project heeft als doel de informatieaanvraag te rationaliseren (in principe eenmalige inzameling bij de werkgever), de instructies eenvormig te maken en een reeks formulieren te vereenvoudigen of af te schaffen.
Het E-government in de sociale zekerheid zal een gevoelige verandering veroorzaken op de inhoud van de databanken van de instellingen van sociale zekerheid, en dus ook op het datawarehouse arbeidsmarkt. Om de continuïteit van het datawarehouse te verzekeren, zal een aanpassing ervan aan het E-government project noodzakelijk zijn.
De implementatie van het E-government project in het datawarehouse zal ervoor zorgen dat specifieke variabelen een andere invulling moeten krijgen, dat voor sommige variabelen een grotere nauwkeurigheid kan bereikt worden (bv. data van aanvang of einde arbeidsovereenkomsten) of dat nieuwe variabelen of dimensies kunnen toegevoegd worden aan het datawarehouse (bv. gegevens m.b.t. het paritair comité), wat de gebruiksmogelijkheden verhoogt.


Documentatie :

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid