Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Statistische valorisatie en integratie van het databestand PRIMA in het Datawarehouse Arbeidsmarkt

Onderzoeksproject AG/GG/106 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Eén van de belangrijke opdrachten van de POD MI is de uitbetaling van de tussenkomst van de federale Staat in de kosten die de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s) maken bij de toepassing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (voorheen: de bestaansminimumwet) en bij het toekennen van sociale steun, die teruggevorderd wordt bij de federale Staat op basis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW’s.

De gegevens die de OCMW’s overmaken in het kader van hun aanvraag tot tussenkomst van de Staat betreffen hun beslissingen tot toekenning van het leefloon of van financiële steun (terugvorderbaar bij de federale Staat) en hun tewerkstellingsmaatregelen of andere maatregelen ter bevordering van de socio-professionele integratie van gerechtigden op maatschappelijke integratie of een financiële maatschappelijke hulp.
Deze gegevens worden ingevoerd in een informaticabestand (PRIMA), waarna het informaticaprogramma op maandelijks basis de in de wet voorziene staatstoelage berekent.

Behalve voor de berekening van de Staatstoelagen, wordt het informaticabestand PRIMA eveneens voor statistische doeleinden gebruikt.
De statistieken die eruit voortvloeien zijn momenteel voornamelijk bestemd voor intern gebruik: voor het opstellen van budgettaire ramingen en voor de evaluatie van genomen of geplande beleidsmaatregelen. Bepaalde wetenschappelijke instellingen doen eveneens geregeld beroep op de beschikbare statistische gegevens, bv. bij onderzoeken ivm armoedebestrijding.

Om tegemoet te komen aan de vraag naar statistieken betreffende de gerechtigden op steun van een OCMW’s, die leeft bij een breed publiek, wenst de POD MI een basistoepassing uit te werken: trimestrieel zouden een aantal vaste statistieken worden gepubliceerd. Een aantal statistieken zouden jaarlijks verzameld worden in een jaarrapport over de werking van de POD MI.

Het doel van het project is de uitwerking van een boordtabel van statistieken en indicatoren, die regelmatig geactualiseerd wordt. De gegevens zullen voornamelijk uit het gegevensbestand PRIMA worden gehaald. Een koppeling met andere bestaande gegevensbestanden zal een aanvulling van de boordtabel mogelijk maken.

Het datawarehouse arbeidsmarktonderzoek van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) lijkt een uitstekend middel om dit te realiseren.

Meer in het algemeen zal de integratie van de gegevens over (een deel van) de gerechtigden op OCMW-steun in het datawarehouse toelaten om, naast de vaste boordtabel, ook ad hoc meer diepgaande studies uit te voeren betreffende bv. het profiel, het integratieparcours, de arbeidsmarktmobiliteit en de socio-geografische verdeling (eventueel zelfs tot op buurtniveau) van de gerechtigden op OCMW-steun.

De resultaten van de boordtabel en van de onderzoeken zullen aangewend worden voor publicatiedoeleinden en als hulpmiddel bij de besluitneming (evaluatie van het overheidsbeleid, profielanalyse van betrokkenen, evolutiedynamiek van de betrokken doelpublieken, integratiedynamiek op de arbeidsmarkt...).


Documentatie :

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid