Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Datawarehouse "Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming": verdere uitbouw op inhoudelijk en methodologisch vlak (DW-AMSB)

Onderzoeksproject AG/HH/115 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

  • Prof. dr.  BERGHMAN Jos - Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/9/2005-31/8/2009

Beschrijving :

In het kader van de verdere uitbouw van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming is het de bedoeling van dit project om een grondige inhoudelijke analyse te maken van de bronnen opgenomen in het Datawarehouse en een methodologische handleiding daarbij uit te werken. Het op te leveren eindresultaat is een geconsolideerde Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming onder coördinatie van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).

Het project beoogt de ontsluiting van gegevensbronnen met het oog op de verbetering van de kwantitatieve rapportering, de analyse van beleidsvoorstellen en de uitvoering van onderzoek met betrekking tot de sociale bescherming door de FOD Sociale Zekerheid of anderen.

Bij de uitbreiding van het Datawarehouse Arbeidsmarkt tot een omvattender Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming is kwaliteitsgarantie van prioritair belang, zowel op technisch als inhoudelijk vlak. Drie bewegingen zijn daarvoor nodig:

1) Allereerst moet de documentatie omtrent het Datawarehouse verbeterd worden. Er moet een grondige beschrijving opgemaakt worden over de inhoud van de primaire en secundaire databestanden van de instellingen van sociale zekerheid die deze gegevens leveren. Ook de wijze van integratie en verwerking van die bestanden in het Datawarehouse en de daarbij gevolgde procedures moeten op gedetailleerde wijze gedocumenteerd worden. Ten slotte moet ook informatie bijgehouden worden over de wijzigingen in de reglementering en in de gegevensverzameling en -verwerking door de instellingen van sociale zekerheid en moet de impact van die wijzigingen voor de in het Datawarehouse opgeslagen gegevens in kaart worden gebracht.

2) Eens deze eerder technische en beschrijvende informatie voorradig, kan overgegaan worden tot een inhoudelijke evaluatie van de beschikbare gegevens. De gegevens uit de de verschillende databestanden moeten geharmoniseerd worden en de gegevens moeten onderworpen worden aan een internationale informatietoets.

3) Een derde beweging ten slotte is om de beschikbare gegevens te evalueren in het licht van de conceptmatrix van de sociale zekerheid, die aangeeft welke informatie nodig is voor een optimale datawarehouse over sociale bescherming.


Documentatie :

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid