Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Valorisatie van de microsimulatie van de sociale bescherming

Onderzoeksproject AG/HH/116 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

In het project AG/01/086 werd in opdracht van FOD Sociale Zekerheid door drie universitaire equipes een microsimulatiemodel ontwikkeld waarmee beleidshervormingen in de sfeer van de sociale zekerheid gesimuleerd kunnen worden op geanonimiseerde maar individuele gegevens. Dit model laat in principe toe een zeer gedetailleerd beeld te schetsen van de verdelingsimpact van maatregelen in 6 beleidsdomeinen: de sociale zekerheidsbijdragen, de werkloosheidsvergoedingen, de ziekte en invaliditeitsuitkeringen, de gezinsbijslagen, de pensioenen en de personenbelasting.

Het vernieuwende (voor België) en distinctieve karakter van dit model ligt in het onderliggende databestand dat opgebouwd werd uit administratieve gegevens. De levering van de aangevraagde administratieve gegevens gebeurde in verschillende fazen. Hierdoor was het onmogelijk om binnen de looptijd van het project AG/01/086 alle modules met hetzelfde niveau van detail uit te werken. Vooral de module rond pensioenen bleef hierdoor onderontwikkeld.

Doelstelling 1 van het nieuwe project bestaat er in het model up te daten, uit te breiden en te verfijnen met bijkomende gegevens. Na deze uitbreiding kan het model gebruikt worden om de verwachtingen met betrekking tot de financiële houdbaarheid van het sociaal zekerheidssysteem te toetsen. Bij de verdere uitbouw van het microsimulatiemodel zal bijzondere aandacht besteed worden aan de mogelijkheid beleidsondersteunende informatie te verschaffen met betrekking tot de maatregelen opgenomen in het wetsontwerp van 13 juli 2005 'houdende een structureel aanpassingsmechanisme aan de welvaart van plafonds en inkomensdrempels alsook de sociale uitkeringen.' ( KvV Doc51 1948/001).

Doelstelling 2 van het nieuwe project bestaat er in om het model te situeren in een Europees/internationaal perspectief. Meer bepaald zal een overzicht gemaakt worden van andere microsimulatiemodellen met betrekking tot sociale bescherming in de Europese Unie en zal aangegeven worden hoe het model kan gebruikt worden om het Belgische Nationale Actie Plan ter bevordering van de Sociale Insluiting (NAP/SI) te beoordelen en aldus bij te dragen tot het Sociale InsluitingsProces binnen de EU.

Doelstelling 3 van het project bestaat uit het modelleren van gedragsreacties. Er zal aandacht besteed worden aan het modelleren van de pensioneringsbeslissing en van beslissingen om al dan niet te participeren in de arbeidsmarkt. Bij het modelleren van de pensioneringsbeslissing zal getracht worden om de verschillende mogelijke uitstapregelingen, die resulteren in een uitstap uit de arbeidsmarkt voorafgaand aan de opruststelling, zoals werkloosheid, tijdskrediet, invaliditeit, te onderscheiden.

Doelstelling 4 van het project bestaat uit het beschrijven van een procedure die moet toegepast worden bij een update van het model, wanneer meer recente administratieve gegevens beschikbaar worden.

Doelstelling 5 van het project, tenslotte, bestaat er in om onderricht te verstrekken aan de potentiële gebruikers van het model.


Documentatie :

Valorisation of microsimulation model social security (MIMOSIS) : final report    Brussels : Belgian Science Policy, 2007 (SP1877)
[Om te downloaden

Bibliografische referenties :

Child poverty à la carte? The effects of measurement period for income on poverty estimates.  CANTILLON B., VAN DAM R., VAN HOOREBEECK B., VAN DEN BOSCH K. In: Bradshaw J. [edit.] Children and social security, Aldershot, Ashgate, 2003 

The impact of the reference period on measures of household income from surveys.  CANTILLON B., VAN DAM R., VAN DEN BOSCH K., VAN HOOREBEECK B. Antwerpen - (Berichten / UFSIA, Centrum voor Sociaal Beleid ; 2003:3)., 2003 

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid