Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Wat is de oplossing om de non-respons (vaste telefoonlijn en weigeringen) te beperken bij een telefonische enquête zoals de Veiligheidsmonitor? (NOTESUMO : Non respons to a telephone survey such as the Safety Monitor)

Onderzoeksproject AG/II/132 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

De Veiligheidsmonitor is een grootschalige, gestandaardiseerde telefonische bevolkingsenquête. Deze enquête kwam er op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken en wordt gerealiseerd door de Directie van de Nationale Gegevensbank die behoort tot de Algemene Directie van de Operationele Ondersteuning van de Federale Politie. De Veiligheidsmonitor omvat vragen over het onveiligheidsgevoel, het slachtofferschap, melding en aangifte van misdrijven en de tevredenheid inzake het politiefunctioneren. In 2004 werd de Veiligheidsmonitor voor de vijfde keer gehouden op federaal en lokaal niveau (1997, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006). In 2006 werden meer dan 43.000 personen ondervraagd. De volgende Veiligheidsmonitor zal plaatsvinden tijdens het eerste semester van 2008.

Vanuit het perspectief van de ‘Total Survey Error’ kan gesteld worden dat de huidige implementatie van de veiligheidsmonitor te maken heeft met zowel een coverage als een non response probleem. Het coverage probleem stelt zich omdat mensen waarvoor geen telefoonnummer (vaste lijn) kan worden bepaald, niet verder opgenomen worden in het proces van dataverzameling. Hierdoor valt de steeds groter worden groep van mensen met enkel een GSM en mensen die noch over een GSM noch over een vaste telefoonlijn beschikken weg. Het non-response probleem is het gevolg van het feit dat sommige steekproefeenheden waarvoor wel een telefoonnummer beschikbaar is bepaalde niet kunnen of willen meewerken aan de bevraging.

Tijdens het project zal een grondige evaluatie gemaakt worden van de representativiteit van de gerealiseerde steekproef. Er zal worden nagegaan wat de impact is van poststratificatie op de bekomen resultaten. Er zal ook worden nagegaan in welke mate de betrouwbaarheidsintervallen dienen aangepast te worden aan de selectiviteit van de steekproef.

Het valt te verwachten dat het aantal persoenen dat enkel via de GSM kan bereikt worden zal stijgen in de nabije toekomst. Om dit probleem van coverage het hoofd te bieden zal gezocht worden naar een alternatief design waarbij verschillende survey modi gecombineerd worden. In dit design zal er voor de groep waarvoor geen telefoonnummers bekend zijn gewerkt worden met een postenquête. Ze zullen echter ook de mogelijkheid hebben om de enquête via het internet in te vullen of naar een groen nummer te bellen om de enquête telefonisch af te nemen.

Samenvattend kan gesteld worden dat het project op basis van een analyse van de representativiteit van de huidge veiligheidsmonitor een antwoord probeert te geven op de nieuwe problemen die zich stellen bij grootschalige telefonische enquêtes.


Documentatie :

Over deze website

Uw privacy

© 2018 POD Wetenschapsbeleid