Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

OSIRIS : Organisatie van de statistische informatie van de Patrimoniumdocumentatie ten behoeve van het onderzoek

Onderzoeksproject AG/II/134 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

De Algemene Administratie van de Patrimoniale Documentatie (AAPD) beheert een omvangrijk volume aan gegevens, gaande van het kadastraal plan, over de bewaring van de hypotheken, de registratie, de Domeinen, de niet-fiscale inkomsten, tot het beheer van het patrimonium van de staat.

De databanken van de AAPD bevatten in het bijzonder:

- De kadastrale plans,
- De kadastrale leggers,
- De lopende rekeningen van de registratie,
- De hypothekaire inschrijvingen en overschrijvingen.

Het belang van deze gegevens voor onderzoek, hetzij van wetenschappelijke of van contractuele aard, overstijgt hun fiscale en administratieve roeping.

Nochtans zijn de gegevens van de Patrimoniumdocumentatie moeilijk exploiteerbaar buiten het huidige gebruik afgestemd op het vervullen van interne opdrachten. Deze moelijkheid komt voort zowel uit de vorm waarin de gegevens beschikbaar zijn als door het ontbreken van een inventaris ter beschikking van de wetenschappelijke wereld.

Het OSIRIS-project wil werk maken van de verspreiding van deze informatie. Daarom werd een consortium van drie onderzoeksteams van de Université Libre de Bruxelles (Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire), de Vrije Universiteit Brussel (Interface Demography) en de Katholieke Universiteit Leuven (Instituut voor Sociale en Economisch Geographie) gelast de volgende opdrachten uit te werken :

- De inhoud van de databanken exploiteerbaar maken als statistisch instrument (definities, indeling in klassen…),
- Nagaan welke nieuwe variabelen aangemaakt kunnen worden op basis van reeds beschikbare gegevens, ter ondersteuning van het territoriaal beheer en beleid in brede zin.

De stappen in de uiteindelijke realisatie van dit project kunnen als volgt samengevat worden:

- Op basis van een kwalitatieve inventaris de pertinentie en volledigheid evalueren van de bestaande databanken van de Patrimoniumdocumentatie
- De beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gegevens evalueren.
- Pertinente en/of terugkerende behoeften van de wetenschappelijke en academische wereld identifceren met betrekking tot de gegevens van de Patrimoniumdocumentatie.
- Europese bronnen onderzoeken met het oog op de harmonisatie van de Belgische gegevens ten opzicht van Europese standaards, met name in functie van de methodologie van EUROSTAT.
- Ten behoeve van het OSIRIS-platform een conceptueel gegevensmodel ontwerpen dat beantwoord aan deze vereisten en afgestemd is op de Europese richtlijnen
- De piloootprojecten identificeren die geïmplementeerd dienen te worden op het OSIRIS-platform en dienaangaande een haalbaarheidsstudie uitvoeren.
- Primaire statistische indicatoren samenstellen en kritisch analyseren.
- Mogelijkheden tot uitwisseling en kruising van gegevens met andere openbare instellingen (NGI, NIS, …) aanduiden

Op termijn moet de oprichting van een interface voor informatie-uitwisseling toelaten om op een geformaliseerde wijze geanonimiseerde statistische gegevens te verspreiden met het oog op hun wetenschappelijke valorisatie. Dit OSIRIS-platform zou aan de wetenschappelijke wereld tal van nieuwe onderzoeksmogelijkheden bieden met als bijkomend voordeel een meer regelmatige publicatie van de resultaten.


Documentatie :

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid