Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

SUBLEC (SUrvey on the BLack EConomy) : Organisation of a micro-survey on fiscal and social fraud in Belgium

Onderzoeksproject AG/JJ/137 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

 • M.  PACOLET Joseph - Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/1/2008-31/12/2009
 • Prof. dr.  DESMAREZ Pierre - Université Libre de Bruxelles (ULB)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/1/2008-31/12/2009
 • M.  PESTIEAU Pierre - Université de Liège (ULG)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/1/2008-31/12/2009

Beschrijving :

De sociale – en fiscale fraudebestrijding maakt deel uit van zowel de administratieve, politieke als publieke aandachtspunten. De FOD Sociale Zekerheid heeft nood aan een zo ruim mogelijke omschrijving van het fenomeen enerzijds en een gerichte vatting van de constituerende elementen ervan anderzijds. De FOD Sociale Zekerheid wil dit bereiken door een multi-dimensionele benadering van het fenomeen. In het recente verleden was zij dan ook actief betrokken bij diverse projecten die een inventarisatie van de mogelijk relevante beschikbare data en databanken beogen.

De FOD Sociale Zekerheid wenst evenwel ook via de organisatie van een micro-survey rond de “zwarte economie” kennis te nemen van een aantal dimensies die niet kunnen gevat worden door een analyse van administratieve databanken. Het gaat hierbij om de motivering de perceptie van de pakkans, de invloed van de sanctioneringsmaatregelen, gender- en afkomstimplicaties, enz. Een micro-survey kan ook een schatting van de omvang van het fenomeen, de verschijningsvormen, de impact van de anti-fraude maatregelen, enz., vanuit een andere invalshoek benaderen en daardoor aanvullende informatie leveren met het oog op de beschrijvende analyse van het probleem. Daarbij realiseren we ons dat een dergelijke micro-survey, net als administratieve databronnen, aan hun eigen specifieke beperkingen onderhevig zijn.

De FOD Sociale Zekerheid wenst de resultaten van de micro-survey dan ook te confronteren met de beschikbare gegevens in de databanken opgenomen in de inventarisatie met het oog op validatie, valorisatie, verhoging van de relevantie, kwaliteitsverbetering, beeldvorming, interconnectibiliteit, risico-management, enz. van deze data.

De micro-survey kan ook essentiële informatie aanleveren om een geplande informatiecampagne zo goed mogelijk op het doelpubliek af te stemmen.


Documentatie :


Meer onderzoekresultaten in het domein?
- BELSPO projecten:

Andere: Rapport van de EUROBAROMETRE survey «Le travail non déclaré au sein de l’Union européenne» (2007) , besteld door DG Werkgelegenheid, sociale zaken en Gelijkheid van kansen van de EC

Andere publicaties gerealiseerd in het kader van dit project

 • Fegatilli E. (2009), ‘Undeclared work in the European Union – What can we learn from an European survey?’, Working Paper 2009-02, CREPP-Ulg, Liège, 20 p.

 • Pacolet J. & De Wispelaere F. (2012), ‘The underground economy: designing an appropriate survey methodology to reveal sensitive behaviour (social and fiscal fraud)’, Working Paper 2012, HIVA-K.U.Leuven.

 • Pacolet J. , Merckx S. & De Wispelaere F., (2012), SUBLEC: designing a survey methodology for fiscal en social fraud in Belgium: recent international comparative evidence and conclusions for Belgium, Working Paper 2012, HIVA-K.U.Leuven, Leuven.

 • Lefebvre M., Pestieau P., Riedl A. & Villeval M.C. (2011), ‘Tax Evasion, Welfare Fraud, and “The Broken Windows” effect: An Experiment in Belgium, France and the Netherlands’, IZA Discussion Paper No. 5609, 49 p.

Informatie- en analysecentrum of observatorium ondergrondse economie (OBSOE): haalbaarheidsstudie : eindrapport    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2453)
[Om te downloaden

Fraude sociale et fiscale en Belgique: Une étude-pilote relative au travail et aux revenus déclarés et non declares: SUBLEC : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2454)
[Om te downloaden

Sociale en fiscale fraude in België Een pilootstudie omtrent aangegeven en niet-aangegeven inkomen en arbeid: SUBLEC : samenvatting    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2455)
[Om te downloaden

Social and fiscal fraud in Belgium: A pilot study on declared and undeclared income and work: SUBLEC : summary    Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2456)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid