Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Microsimulatiemodel Sociale Zekerheid MIMOSIS & Euromod (MIMOD)

Onderzoeksproject AG/JJ/138 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

In het kader van twee AGORA-projecten (AG/01/86 “Microsimulatiemodel Sociale Zekerheid” en AG/01/116 “Valorisatie van de microsimulatie van de Sociale Becherming”) werd een rekenmodel (MIMOSIS) ontwikkeld waarmee de verdelings- en budgettaire implicaties van hervormingen in de sociale zekerheid en de personenbelasting kunnen berekend worden op basis van administratieve gegevens. De essentie van het model bestaat in een gedetailleerde codering van de regelgeving in de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting en het toepassen ervan op een representatief staal van de Belgische bevolking. Het MIMOSIS-model werd geïntegreerd in de werking van de FOD Sociale Zekerheid en gebruikt voor de ondersteuning van beleidsmakers bij het formuleren van beleidswijzigingen.

Om het gebruik van het MIMOSIS-model verder te optimaliseren dient ook te worden nagegaan in welke mate het model zou kunnen gebruikt worden voor internationaal-vergelijkende simulaties. Het ‘European Tax/Benefit Model’ (EUROMOD) verschaft hiervoor mogelijk een belangrijk vergelijkingspunt.

Het EUROMOD-model maakt simulaties mogelijk van Europese maatregelen op de Europese populatie (EU-15, maar incorporatie van nieuwe lidstaten is voorzien via het I-CUE project), alsook van internationaal-vergelijkende simulaties voor de EU lidstaten. Het huidige project poogt na te gaan in welke mate het opzet van het EUROMOD-model (en meer specifiek het Belgische luik ervan) verschilt van MIMOSIS, zowel wat betreft onderliggende data als wat betreft modellering.

Om de resultaten van simulaties op basis van het EUROMOD-model te vergelijken met deze van het MIMOSIS-model, is het essentieel zowel de gehanteerde routines als de onderliggende gegevens te vergelijken. Een belangrijk verschil tussen beide modellen is dat het EUROMOD-model gebruik maakt van enquêtegegevens, terwijl het MIMOSIS-model gebruikt maakt van administratieve gegevens. Voor België baseert het EUROMOD-model zich op gegevens van het Belgische luik van de ‘European Community Household Panel’ (ECHP) en diens opvolger de ‘European Union Statistics on Income and Living Conditions’ (EU-SILC). Het is dan ook aangewezen de basisgegevens van het Belgische luik van de EU-SILC, in het bijzonder de inkomensgegevens, te vergelijken met de (inkomens)gegevens van het MIMOSIS-model, afkomstig van administratieve gegevens. Hierbij dienen vanzelfsprekend de mogelijke verschillen te worden geduid en verklaard.

Verder dient er te worden nagegaan in welke mate de routines die door het EUROMOD-model worden gehanteerd compatibel zijn met deze van het MIMOSIS-model. In principe kunnen de routines van het EUROMOD-model worden gehanteerd om aspecten van buitenlandse sociale zekerheids- en belastingsystemen, via MIMOSIS, toe te passen op de Belgische populatie. Zo kunnen er bijvoorbeeld aspecten van het Deense werkloosheidsysteem via MIMOSIS worden gesimuleerd op de Belgische populatie. Dit zou een verrijking bieden voor het huidige MIMOSIS-model.


Documentatie :


Microsimulation model for social security MIMOSIS and EUROMOD : final report    Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2112)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid