Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Realisatie van onderzoeksmogelijheid naar ulterieure trajecten en tendensen bij ex-aanvragers van een regularisatie (ROUTE)

Onderzoeksproject AG/JJ/141 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Met het onderzoeksproject ROUTE (“realisatie van onderzoeksmogelijkheid naar ulterieure trajecten en tendensen bij ex-aanvragers van een regularisatie”) wordt een kwantitatieve methodiek ontwikkelen die moet toelaten om de socio-economische trajecten van geregulariseerde vreemdelingen doorheen de tijd op te volgen. Dit zal gebeuren door het koppelen van gegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ, de Belgische immigratiedienst) en de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid (KSZ, de Belgische databank inzake sociale zekerheid). De koppeling tussen beide databanken gebeurt op basis van het unieke Rijksregisternummer (RR, het Belgische centrale bevolkingsregister). De gecombineerde databank (DVZ_KSZ) zou vervolgens op jaarlijkse basis worden onderworpen aan een reeks analyses ten einde statistieken, kruistabellen, grafieken, etc. over de socio-economische trajecten van de doelgroep te produceren.

Het gaat hier om een Belgisch project waaraan onderzoekers van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), de Vrije Universiteit Brussel (VUB), de Universiteit Antwerpen (UA) en de Universiteit Luik (Ulg) deelnemen. Er wordt nauw samengewerkt met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding en met de relevante federale administraties waaronder de Dienst Vreemdelingenzaken en de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.

De finaliteit van het ROUTE project is tweevoudig. Ten eerste is er een nood aan objectieve informatie over de groep van geregulariseerden en over hun longitudinale trajecten op bvb. De arbeidsmarkt. Dit is met name relevant naar de politieke besluitvorming toe, zeker nu in België nieuwe regularisatiemaatregelen op til staan. Ten tweede is het de bedoeling dat de hier ontwikkelde methodiek in een volgende fase wordt uitgebreid naar andere migrantenpopulaties, zoals bvb. Erkende vluchtelingen, studenten, gezinsherenigers, arbeidsmigranten, etc.

Het project bevindt zich thans in de initiële, verkennende fase waarbij we o.a. nagaan wat er op dit vlak bestaat in andere Europese en niet-Europese landen. Vindt er vanuit de respectievelijke administraties een longitudinale opvolging van bepaalde categorieën van vreemdelingen (niet noodzakelijk geregulariseerden) plaats? Welke (socio-economische) variabelen worden daarbij meegenomen? Hoe gebeurt de opvolging, bvb. middels administratieve registratie, longitudinale surveys, census,etc.? Worden verschillende databronnen gekoppeld? Welke zijn de moeilijkheden, mogelijkheden, etc.? Op welke wijze worden de bekomen gegevens gevaloriseerd, bvb. jaarlijkse publicatie van statistieken, jaarboeken, etc.?


Documentatie :

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid