Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Gender en inkomen: analyse en ontwikkeling van indicatoren (BGIA)

Onderzoeksproject AG/JJ/144 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

  • Prof. dr.  MEULDERS Danièle - Université Libre de Bruxelles (ULB)
    Coördinator van het project
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/9/2007-31/8/2009

Beschrijving :

De huidige inkomensgegevens bieden weinig informatie over inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen. Die informatie is wel voorhanden voor alleenstaanden, maar bij koppels wordt er bij de analyse uitgegaan van een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen. Voor een goede beleidsvoorbereiding en bij onderzoek naar inkomen en/of gender is dit een ernstig obstakel.

Het is belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen. Ten eerste is inkomen in onze samenleving een fundamenteel gegeven; het is zowel oorzaak als gevolg van de maatschappelijke positie van mensen. Man-vrouwverschillen in inkomen raken dus de kern van de genderongelijkheid. Ten tweede biedt de analyse van armoederisico’s op het niveau van huishoudens een momentopname, maar biedt het weinig informatie over de bestaansonzekerheid van de verschillende gezinsleden bij een eventuele breuk. In de context van de gezinsdestabilisering is dit een pertinente vraag. De huidige cijfers belichten onvoldoende de relatie tussen (persoonlijke toegang tot) inkomen en gebeurtenissen in de levensloop. Zo wordt de ‘kost’ voor het hebben van kinderen, in de zin van het derven van inkomen op korte of langere termijn en in de toekomst, onevenredig gedragen door vrouwen. De hoge armoederisico’s van oudere alleenstaande vrouwen hangen bijvoorbeeld rechtstreeks samen met de genderverschillen in opgebouwde pensioenrechten. Ten slotte is de gelijke verdeling binnen de gezinnen in feite een abstractie. De allocatieprocessen binnen gezinnen en de verschillen in consumptieniveau en -patroon worden buiten beschouwing gelaten. Een grondige analyse van gender en inkomen omvat ook de mate waarin mannen en vrouwen een verschillende toegang hebben tot financiële middelen en binnen het gezin verschillende financiële verantwoordelijkheden dragen.

De basis van het project is een grondige analyse op individueel niveau van de actuele inkomenssituatie van mannen en vrouwen voor de verschillende gegevensbronnen. Het betreft hier evenwel gecodeerde gegevens. Hierbij moet een methodologie worden uitgewerkt en indicatoren ontwikkeld. Het ter beschikking stellen van deze methodologie en het samenstellen van een databank met gegevens over gender en inkomen moeten ten eerste de berekening van de indicatoren in de toekomst verzekeren en ten tweede verder onderzoek naar dit thema stimuleren.


Documentatie :

Gender en inkomen: analyse en ontwikkeling van indicatoren (BGIA) : samenvatting    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2157)
[Om te downloaden

Genre et revenu: analyse et développement d'indicateurs (BGIA) : résumé     Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2009 (SP2158)
[Om te downloaden

Gender and income: analysis and development of indicators (BGIA) : summary    Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2159)
[Om te downloaden

Genre et revenu. Analyse et développement d'indicateurs : rapport de recherche  Meulders, Danièle - O'Dorchai, Sile - Plasman, Robert ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2012 (SP2512)
[Om te downloaden

Gender and income. Analysis and development of indicators : final report  Meulders, Danièle - O'Dorchai, Sile - Plasman, Robert ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2513)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid