Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Uitbouw en methodologische uitdieping van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming (DOCDWH)

Onderzoeksproject AG/KK/157 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

 • Prof. dr.  BERGHMAN Jos - Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2009-1/12/2013
 • Prof. dr.  SELS Luc - Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2009-1/12/2013
 • Prof. dr.  DESMAREZ Pierre - Université Libre de Bruxelles (ULB)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2009-1/12/2013

Beschrijving :

Context

Het project DOCDWH omvat de inhoudelijke uitdieping en methodologische uitbouw van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming waarbij (1) het huidige basispakket van data, afkomstig van de instellingen van de sociale zekerheid, en van metadata wordt uitgediept en (2) aangevuld met nieuwe data en metadata.
Bij de realisatie van deze doelstellingen wordt voortgebouwd op het AGORA-project DW-AMSB (AG/01/115) dat als doel had een grondige inhoudelijke analyse te maken van de bronnen opgenomen in het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming en een methodologische handleiding uit te werken.
Het onderzoek staat onder leiding van Prof. J. Berghman (Centrum voor Sociologisch Onderzoek – K.U.Leuven), die optreedt als coördinator, en de promotoren Prof. P. Desmarez (METICES/TEF – Université Libre de Bruxelles) en Prof. L. Sels (Steunpunt WSE – K.U.Leuven). Het project, dat op aanvraag van de KSZ en de FOD SZ wordt uitgevoerd, loopt van december 2009 tot november 2013.

Doelstellingen

Om de twee centrale doelstellingen te realiseren worden de werkzaamheden opgesplitst in vier werkpakketen.

1) Bij het begin van het project zal de organisatie van een internationale seminarie worden aangegrepen om het Datawarehouse in een internationaal vergelijkend perspectief te plaatsen inzake databanken opgebouwd aan de hand van onderling gekoppelde administratieve bronnen. Hierbij zal specifiek aandacht worden besteed aan de bruikbaarheid van deze databanken voor internationale rapportering.

2) Het tweede werkpakket behelst de analyse van het huidige toepassingsgebied van het Datawarehouse waarbij de verruiming in de diepte centraal staat. Per hoofdthema, namelijk tewerkstelling, werkloosheid en niet-beroepsactiviteit en sociale bescherming, zullen nationale en internationale statistische bronnen, met name EU-LFS (socio-economische positie volgens ILO-criteria) en EU-SILC (inkomens- en armoedepositie volgens EU-SILC-criteria), worden geïnventariseerd en geanalyseerd met het oog op de vergelijkbaarheid van het Datawarehouse met deze bronnen. Tevens zal in deze analyse aandacht worden besteed aan de mogelijkheden, sterktes/zwaktes en lacunes van het Datawarehouse bij het ontwikkelen van indicatoren voor nationale en internationale rapportering inzake werkgelegenheidsbeleid en armoedebestrijdingsbeleid. Vanuit deze analyses worden voorstellen geformuleerd voor de publicatie van nieuwe webtoepassingen (o.a. arbeidsmobiliteit) en recurrente tabellen. Daarnaast zal er werk worden gemaakt van de creatie van nieuwe afgeleide variabelen op basis van reeds aanwezige data. Zo zal de koppeling van verschillende bestanden leiden tot de constructie van een inkomensvariabele die naast het inkomen zelf, ook de aard van het inkomen zal aangeven.

3) In het derde werkpakket wordt de verruiming van het Datawarehouse in de breedte vooropgesteld. Het toepassingsgebied van het Datawarehouse zal worden verruimd met gegevens afkomstig uit statistische databanken door integratie van nieuwe bronnen in het Datawarehouse. De gegevens van VDAB/FOREM/Actiris/ADG (afkomstig uit onderzoeksproject AG/00/143) zullen als eerste worden toegevoegd aan het Datawarehouse alsook de gegevens van de RSZ gedecentraliseerde statistiek, de FOD SZ en de gegevens inzake activeringsmaatregelen van ESF van de POD MI. Daarnaast zal de onderzoekploeg zijn expertise inzetten inzake de effectieve koppeling van diverse Belgische statistische bronnen aan het Datawarehouse door middel van samenwerking met andere overheden.

4) De methodologische uitbouw omvat een essentieel element van het Datawarehouse en vormt het onderwerp van het vierde werkpakket. Vooreerst omvat de uitbouw het opstellen van documentatie voor eventueel nieuwe primaire en secundaire bronnen die zullen worden opgenomen in het Datawarehouse. Tevens zal moeten worden onderzocht of deze nieuwe bronnen een aanpassing van de nomenclatuur noodzakelijk maken en zullen er nieuwe afgeleide variabelen worden gecreëerd. Daarnaast zal de nomenclatuur continu worden gecontroleerd op zijn geldigheid in Belgische en internationale context. Om de kwaliteit van het Datawarehouse te waarborgen is het noodzakelijk om de primaire dataverzameling die aan de basis ligt van de ingeladen databestanden in kaart te brengen. Vermits het Datawarehouse is opgebouwd uit administratieve data, en geen statisch geheel is, moet naast de analyse van de eventueel nieuwe bronnen verdere aandacht worden besteed aan het actualiseren van de huidige documentatie. De wijzigingen in de bestanden en maatregelen zullen worden opgevolgd en gedocumenteerd in het verder te ontwikkelen Content Management System. Tenslotte maakt ook de toevoeging van een juridisch luik deel uit van de uitbouw van het Datawarehouse. Bij iedere bron zal een niet-exhaustieve inventaris worden opgemaakt van de maatregelen en de wetgeving die ofwel effect hebben op de dataverzameling binnen de instellingen dan wel het toepassingsgebied en de definitie van de gerechtigden beïnvloeden. Dit zal een analyse toelaten van de invloed die wijzigingen in de wetgeving hebben op de verschillende populaties binnen het Datawarehouse. Om dit juridisch luik op een uniforme wijze te kaderen binnen het Datawarehouse zal hiervoor eerst een frame worden uitgewerkt dat de onderzoeksploegen toelaat deze informatie te integreren in het Content Management System.

Op te leveren resultaten

Op basis van de verschillende werkpakketen zal het project volgende resultaten opleveren:

- Geactualiseerde documentatie i.v.m. de beschikbare bestanden, variabelen en codes in het Datawarehouse, via het content management system, die werd opgeleverd in project AG/01/115 en in project AG/00/143, aangevuld met gegevens inzake de dataverzameling in de primaire databanken
- Geactualiseerde beschrijving bij de nieuwe bronnen in het Datawarehouse. Deze documentatie zal worden opgenomen in het content management system en zo toegankelijk worden gemaakt voor het grote publiek.
- Een rapport dat de vergelijkbaarheid van het Datawarehouse met de EAK en EU-SILC beschrijft, met aandacht voor de internationale rapporteringsvereisten inzake werkgelegenheids- en armoedebestrijdingsbeleid en de sterkten en zwakten van het Datawarehouse dienaangaande.
- Per openbare instelling een niet-exhaustief overzicht van voor de instelling relevante regelgeving en beleidsmaatregelen met aanduiding van de domeinen en populaties uit het Datawarehouse waarvoor een impact van de maatregel te verwachten is.
- Een set van nieuwe afgeleide variabelen inzake herkomst, loopbaanperiodes en inkomen die zullen worden toegelicht in de gebruikersgroep. Deze afgeleide variabelen kunnen worden aangewend voor socio-economisch onderzoek en worden toegankelijk gemaakt door ze op te nemen in de nieuwe en reeds bestaande webtoepassingen en ad hoc gegevensaanvragen.
- Gedocumenteerde webtoepassingen inzake socio-economische mobiliteit en gezinssamenstelling.
- Beschrijving van de door de instellingen van sociale zekerheid afgebakende categorieën, in het kader van de werkgroep ‘omnisectoriële impact SZ-uitkeringen’, op basis van het Datawarehouse, en documentatie voor de gebruikers van het Datawarehouse die de interactiekanalen en de geïdentificeerde categorieën beschrijft.


Documentatie :

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid