Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

A database on working conditions, hours and arrangements (LFS&TIME)

Onderzoeksproject BR/132/A6/LFS&TIME (Onderzoeksactie BR)


Personen :

 • M.  GLORIEUX Ignace - Vrije Universiteit Brussel (VUB)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2013-29/2/2016
 • Dr.  FUSILIER Bernard - Université Catholique de Louvain (UCL)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2013-29/2/2016

Beschrijving :

De Labour Force Survey (LFS) wordt internationaal aanzien als een zeer rijke en betrouwbare databank om kenmerken van de arbeidsmarkt en werktijden in kaart te brengen. Wat betreft de duur, de timing en de planning van werktijden bestaat er een groeiende internationale bezorgdheid betreffende de validiteit en betrouwbaarheid van de LFS indicatoren. Enerzijds omdat de gehanteerde vraagstelling in de LFS vatbaar is voor herinneringsproblemen en overschatting van de arbeidsduur, anderzijds omdat het niet mogelijk is om flexibiliteit, soevereiniteit en wekelijkse arbeidspatronen – belangrijke karakteristieken van onze huidige arbeidsmarkt – in kaart te brengen met de LFS. Wat betreft het bestuderen van werktijden kunnen de methoden gebruikt in tijdbestedingsonderzoek (TBO) en arbeidskalenders (AK) tegemoetkomen aan de zwaktes van de LFS. Doordat respondenten in TBO hun activiteiten in dagboekjes gedurende twee dagen nauwgezet bijhouden in de volgorde waarin ze werden gesteld, worden herinneringsproblemen en overschattingen grotendeels vermeden. De sterkte van de AK is dat respondenten slechts 1 activiteit (in dit geval betaald werk) rapporteren in een afgelijnd rooster.

Algemene doelstellingen en onderliggende onderzoeksvragen

Dit project gaat uit van de interoperabiliteit van deze drie databanken, waarbij er – vanaf het moment dat ze worden samengevoegd – een situatie ontstaat waarbij de individuele sterktes elkaars tekortkomingen voor een groot deel zullen opheffen. Dit stelt ons niet enkel in staat om de gegevens uit de LFS te kalibreren a.d.h.v. het TBO en de AK, maar ook om de LFS data te testen in termen van betrouwbaarheid (het genereren van dezelfde resultaten uit verschillende steekproeven met dezelfde kenmerken) en validiteit (de mate waarin een bepaalde registratiemethode geschikt is om een bepaalde eigenschap te meten).

Methodologie

Om de interoperabiliteit van de verschillende databanken te waarborgen, dienen deze eerst gecleaned te worden. In eerste instantie zullen er controles uitgevoerd worden op ontbrekende en extreme waarden in de databestanden. Ook zal er worden nagegaan of de vragenlijsten en dagboekjes werden ingevuld in overeenstemming met de instructies. In een tweede, meer arbeidsintensieve, stap wordt de codeerprocedure van de activiteiten in de dagboekjes en de registratie van betaald werk in de AK gecontroleerd. Na deze controles dienen de drie afzonderlijke databanken aan elkaar gekoppeld te worden op meerdere niveau’s (het niveau van episodes, het individueel niveau en het huishoudelijk niveau). Deze stappen maken het mogelijk om betrouwbaarheids- en validiteitstesten uit te voeren.

Aard van de interdisciplinariteit

Het NIS startte in januari 2013 met het afnemen van de LFS, het TBO en de AK binnen dezelfde groep respondenten. De onderzoeksgroep TOR was een adviserende partner tijdens de voorbereiding en uitvoering van het veldwerk en heeft meer dan 30 jaar ervaring in het verzamelen en het cleanen van tijdbestedingsdata. Een belangrijk deel van de betrouwbaarheid van onze data hangt af van de concepten die gemeten worden. Wanneer we het concept arbeid aanschouwen, valt op dat dit vaak ambigu gedefinieerd wordt. Om dit probleem op te lossen, zal de faculteit ESPO van de Université Catholique de Louvain (UCL) partner zijn in dit onderzoeksproject. Wat betreft de validiteit, zal het koppelen van deze databanken technische en statistische operaties procedures vereisen zoals het wegen, cleanen en kalibreren van de data. Dit onderzoeksproject is een samenwerking tussen de TOR onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het IACCHOS instituut (bestaande uit de onderzoeksinstellingen GIRSEF en CIRFASE) van de Université Catholique de Louvain (UCL).

Potentiële impact van het onderzoek voor wetenschap, maatschappij en/of beslissingsondersteuning

Het belangrijkste opzet van dit project is het samenvoegen van deze drie databanken om één nieuwe databank te verkrijgen die zowel voor leken als experts online toegankelijk is. Door deze databanken samen te voegen kunnen karakteristieken van de arbeidsmarkt en werktijden als verklarende factoren dienen voor de temporele ordening van onze samenleving. Zowel de procedures van het samenvoegen van de LFS, het TBO en de AK, als (de resultaten van) de kalibraties van de LFS zijn van nationaal als internationaal belang, gezien de belangrijke rol die EUROSTAT speelt in het harmoniseren en garanderen van de kwaliteit van Europese economische en sociale statistieken.

Beschrijving van de finale onderzoeksresultaten (model, scenario, verslag, workshop, publicatie enz.) op korte en middellange termijn.

Dit project zal een database ‘LFS & TIME’ beschikbaar stellen, toegankelijk voor het brede publiek in de vorm van een online tool. Het onderzoeksconsortium zal gedetailleerde rapporten en richtlijnen opstellen en de resultaten internationaal bekendmaken via workshops, een colloquium en presentaties. Tevens zal getracht worden het onderzoeksnetwerk te vergroten en mee te dingen naar internationale onderzoeksbeurzen.


Documentatie :

Final Report: A database on working conditions, hours and arrangements

Seminar: Work/Life and Time (03-03-2016): Presentation

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid