Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

New Sampling Tools for Heritage & Emerging Pollutants to facilitate GES assessment in the Marine Environment (NEWSTHEPS)

Onderzoeksproject BR/143/A2/NEWSTHEPS (Onderzoeksactie BR)


Personen :

 • Dhr.  ROOSE Patrick - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2014-15/3/2019
 • Dr.  PARMENTIER Koen - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2014-15/3/2019
 • Prof. dr.  JANSSEN Colin - Universiteit Gent (UGent)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2014-15/3/2019
 • Dr.  DE SCHAMPHELAERE Karel - Universiteit Gent (UGent)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2014-15/3/2019
 • Dr.  DEMEESTERE Kristof - Universiteit Gent (UGent)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2014-15/3/2019
 • Prof. dr.  VAN LANGENHOVE Herman - Universiteit Gent (UGent)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2014-15/3/2019
 • Dr.  VANHAECKE Lynn - Universiteit Gent (UGent)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2014-15/3/2019
 • Dr.  GAO Yue - Vrije Universiteit Brussel (VUB)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2014-15/3/2019
 • Prof. dr.  BAEYENS Willy - Vrije Universiteit Brussel (VUB)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2014-15/3/2019
 • Dr.  MEES Jan - Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
  Niet-betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2014-15/3/2019

Beschrijving :

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

In het NEWSTHEPS project zullen innovatieve benaderingen en nieuwe praktische technieken worden ontwikkeld die de fundamentele wetenschappelijke en methodologische problemen aanpakken om toe te laten een Goede Milieutoestand (GMT) voor Descriptor 8 van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie in nationale en Europese wateren in te schatten.

In dit onderzoeksproject worden nieuwe en geïntegreerde “passive sampler” (PS) gebaseerde benaderingen (via modellering en metingen) ontwikkeld voor het inschatten van zowel chemische blootstelling (monitoring) als biologisch effecten (“passive dosing”). Door het gebruik van een breed scala aan PS technieken, toepasbaar in een breed polariteitsbereik (van apolair tot polair) zal het project focussen op het kwantificeren van een uitgebreide set prioritaire en opkomende organische micropolluenten en metalen (doelgerichte benadering). Daarnaast zal een niet-doelgerichte analyse met hoge-resolutie massaspectrometrie ontwikkeld worden voor kwalitatieve screening naar een virtueel ongelimiteerd aantal gekende (verdachte) en mogelijk nog onbekende contaminanten. Op een beperkt aantal geselecteerde verbindingen zullen zowel de totale concentratie als de labiele (d.i. bio-beschikbare) fractie worden bepaald.
Additioneel zullen stabiele-isotopenratio’s van koolstof (12C/13C) en stikstof (14N/15N) in gesuspendeerd materiaal (SPM), dat frequent fungeert als vector voor contaminanten, worden gemeten om te trachten de oorsprong ervan te achterhalen (organisch materiaal van mariene en terrestrische origine vertoont een verschillende isotopensignatuur voor C en soms ook N). In sommige gevallen is het misschien mogelijk de bronnen van het organisch materiaal aanwezig in het marien milieu te identificeren. Modelleertechnieken zullen daartoe een belangrijke ondersteuning bieden.
Deze nieuwe en geïntegreerde aanpak zal toelaten om (1) contaminantgehalten in het marien milieu nauwkeuriger te bepalen, en (2) de ecotoxiciteit van multi-componentmengsels in te schatten, met inbegrip van mogelijke synergetische en cumulatieve effecten, contaminantenprofielen en/of -identificatie. De ontwikkeling en validatie van een geïntegreerd model om de milieustatus van de Belgische kustzone te bepalen door het voorspellen van accumulatie, trofische transfers en effecten van chemische stoffen in dit specifiek (lokaal) ecosysteem staat centraal in dit project.

De CALUX test is zeer bruikbaar voor de screening naar bepaalde groepen polluenten, zoals dioxines (AhR receptor) en oestrogenen (ER receptor). De extracten van “passive samplers” voor organische polluenten kunnen d.m.v. CALUX testen worden geanalyseerd. Op basis van de in het milieu gemeten concentraties zullen toxiciteitstesten van verbindingen en mengsels in milieurelevante concentraties worden uitgevoerd.

Tenslotte zullen hydrodynamische en sediment-transportmodellen worden aangepast om het transport van een geselecteerd aantal polluenten te simuleren. De meting van stabiele-isotopenratio’s in SPM zal de basis vormen voor kalibratie van het model. Deze aanpak moet toelaten passende maatregelen te treffen door identificatie van de bronnen van pollutie indien de Milieukwaliteitsnorm (MKN) wordt overschreden. Omdat het Belgisch Deel van de Noordzee al vele jaren onder invloed van vervuiling staat, zal één van de voornaamste uitdagingen erin bestaan om gepaste maatregelen te nemen voor verbindingen die een probleem stellen. Aangezien maatregelen zware financiële implicaties hebben, is het absoluut noodzakelijk dat ze kostenefficiënt zijn.

Het project biedt een unieke combinatie van verschillende staalnametechnieken gekoppeld aan diverse state-of-the-art analysetechnieken, zodat een bijna volledige dekking van mogelijke doelverbindingen (metalen, polaire en apolaire organische stoffen), alle met hun eigen evaluatiecriteria (toxiciteit van individuele verbindingen en mengsels, CALUX test, stabiele C- en N-signaturen), worden verwerkt in een allesomvattend model. Uiteindelijk zal deze geïntegreerde aanpak leiden tot de ontwikkeling van nieuwe procedures voor geïntegreerde milieumonitoring en risicobeoordeling voor een brede waaier van zowel prioritaire als opkomende contaminanten in het marien milieu die toelaat op een geïntegreerde, efficiëntere, kosteneffectieve en wetenschappelijke relevante manier de GMT in te schatten.

Tijdens dit project worden data over de concentratie van prioritaire stoffen en opkomende contaminanten beschikbaar gemaakt op nationaal en internationaal niveau. Zo zal door dit project voor de eerste keer een dergelijke grote en coherente dataset ter beschikking worden gesteld, waar andere onderzoeksdisciplines gericht op het mariene milieu veel baat bij hebben. De resultaten zullen een belangrijke leemte in de kennis van geïntegreerde monitoring in de Noordzee opvullen.

Wetenschappelijke resultaten zullen gevaloriseerd en verspreid worden door:
- Een projectwebsite die verschillende doelgroepen, namelijk zowel specifieke eindgebruikers en de wetenschappelijke gemeenschap in brede zin als het grote publiek, zal dienen door objectieve en wetenschappelijk gebaseerde informatie beschikbaar te stellen over problemen zoals micropolluenten en gerelateerde ecotoxicologische risico’s.
- Publicaties in de internationale literatuur, in het bijzonder artikels met peer- review.
- Doctoraten.
- Een online metadatabank die een overzicht van de projectactiviteiten moet verschaffen en regelmatig bijgewerkt wordt.
- Online projectdatabase met toegang tot de data op verschillende niveaus voor verschillende doelgroepen. Partners hebben toegang tot alle projectdata in een domein dat via een paswoord wordt beschermd, andere groepen krijgen toegang overeenkomstig de datapolitiek van het project.
- Jaarlijkse transfer van analysedata en metingen naar het Belgian Marine Data Centre (BMDC), dat op zijn beurt verbonden is met internationale databanken.
- Disseminatie van resultaten naar gespecialiseerde werkgroepen betrokken bij het management van het marien milieu, b.v. OSPAR-MIME, MCWG, WGBEC en advies over geïntegreerde beoordeling van het marien milieu op hetzelfde niveau.
- Presentatie van de resultaten gedurende internationale wetenschappelijke symposia en vergelijkbare for a.
- Brede verspreiding via artikels geschikt voor het grote publiek.


Documentatie :


Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid