Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Voorspellende waarde van een geïntegreerd kwetsbaarheidsmodel gebaseerd op een Nederlandse en Franse aanpassing van de ASAM-criteria bij de keuze van de behandeling van drugsgebruikers

Onderzoeksproject DR/04 (Onderzoeksactie DR)


Personen :


Beschrijving :

A. Inleiding

Drugsverslaving is een groot probleem voor de volksgezondheid. Drugs- en alcoholmisbruik behoren niet alleen tot de belangrijkste invaliditeits- en mortaliteitsoorzaken, ze hebben ook talloze gevolgen op menselijk en sociaal vlak: armoede, gebrekkige beroepsopleiding, moeilijkheden om aan werk te geraken, criminaliteit, marginalisatie, aids.
Verslaving wordt gekenmerkt door een grote heterogeniteit, zowel bij de gebruikers, die beantwoorden aan uiteenlopende psychologische profielen, als bij de producten, die allemaal een verschillend effect bewerkstelligen. Daarbij komen de biomedische toestand, de beweegredenen en de sociale omgeving van de patiënt. Deze complexiteit bemoeilijkt de beheersing van het verslavingsprobleem door preventie en zorgen.

De doelstelling van ons onderzoek is:

1. de aanpassing van een geïntegreerd kwetsbaarheidsmodel voor verslaafden;
2. de validering van dit model om vervolgens het verband tussen diagnose en therapiekeuze te belichten.

Een dergelijke aanpak moet een beter inzicht opleveren in de heterogeniteit van deze populatie. Inzake gezondheidszorgen beoogt een dergelijk model dan een betere aansluiting tussen diagnose en therapie.

Een geïntegreerd model dat een betere aanpak beoogt van de verzorging van drugsverslaafden is complex en de validiteit van een dergelijke methode is moeilijk vast te stellen. De criteria in dit model moeten een multidimensionele aanpak bevorderen in de doorverwijzing van patiënten die lijden aan stoornissen als gevolg van drugsmisbruik naar een optimale verzorging (bepaald in termen van verzorgingsniveau of level of care).
Deze doorverwijzing moet objectief zijn en gebaseerd op een plaatsingssysteem door gestandaardiseerde associatie (Placement Matching) volgens een model dat zes dimensies omvat:

a) acute intoxicatie en/of risico's bij onttrekking,
b) de biomedische toestand,
c) psychiatrische co-morbiditeit,
d) aanvaarding van / verzet tegen behandeling,
e) het recidiveringsrisico,
f) de sociale omgeving.

Vanwege het grote aantal complexe regels waarmee rekening gehouden moet worden bij de evaluatie van een patiënt om deze door te verwijzen naar een verzorging volgens de ASAM-criteria, werd er een beslisboom opgesteld, die vervolgens in de computer geprogrammeerd werd om een standaardisatie tussen de verschillende gebruikers te bewerkstelligen.

B. Methodologie

1. Vertaling en aanpassing in het Frans en Nederlands en programmering in de computer

De vertaling zal uitgevoerd worden volgens de forward - backward translation-methode. De aanpassing houdt rekening met de beschikbare verzorging in de betrokken gebieden. De vertalingen worden ingevoerd in het originele Engelse programma.

2. Studie van de naturalistische validiteit

De validiteit van de Franse/Nederlandse aanpassing zal bestudeerd worden door een naturalistische vergelijking van de verslaafde patiënten die een eerste behandeling gekregen hebben die al dan niet strookt met het type behandeling aanbevolen in de Franse/Nederlandse aanpassing van ASAM-criteria.
De grootte van de steekproef is 100 personen per taalgemeenschap, die voldoen aan de verslavingscriteria voor ten minste één psychoactieve stof (verboden drugs) van de DSM-IV verdeeld over twee groepen (al of niet volgens de aanbevelingen van ASAM). De klinische evolutie en het algemene functioneren van de patiënten worden na 1 en 6 maanden opnieuw geëvalueerd.


Documentatie :

Adaptation française et néerlandaise des critères de l’ASAM dans le choix du mode de prise en charge des toxicomanes : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1280)
[Om te downloaden

Aanpassing en validering van de ASAM PPC-2R criteria aan Frans- en Nederlandstalige Belgische drugsverslaafden : samenvatting    Brussel :Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1281)
[Om te downloaden

Adaptation and validation of the ASAM PPC-2R criteria in French and Dutch speaking Belgian drug-addicts : summary    Brussels : Federal Science Policy, 2004 (SP1282)
[Om te downloaden

Adaptation française et néerlandaise des critères de l’ASAM dans le choix du mode de prise en charge des toxicomanes : rapport final    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1393)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid