Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Haalbaarheidsonderzoek voor de evaluatie van behandelcentra voor patiënten met dubbeldiagnose

Onderzoeksproject DR/05 (Onderzoeksactie DR)


Personen :


Beschrijving :

Dit onderzoek is een voorbereidende studie voor een later te plannen groter evaluatieonderzoek van behandelcentra voor patiënten met een dubbele diagnose. Op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur (bestaande richtlijnen ("guidelines"), standaarden, protocollen en evaluatieonderzoeken) en onze eigen ervaring opgedaan in binnen- en buitenlandse behandelcentra, zal in een eerste fase van het onderzoek een advies geformuleerd worden over de haalbaarheid van een Belgisch evaluatieonderzoek. Rekening houdend met deze bevindingen zal vervolgens in een tweede fase van het onderzoek een voorstel van een onderzoeksprotocol worden opgesteld.

Het evaluatieonderzoek dient het verschil in effectiviteit te meten en te exploreren tussen de verschillende behandelprogramma’s gericht naar die patiënten die tezelfdertijd lijden aan een ernstige persisterende psychiatrische stoornis van psychotische aard en aan een middelengebonden stoornis. Concreet betekent dit dat men de effectiviteit van de standaardbehandelingen vergelijkt met de effectiviteit van de intensieve residentiële behandelprogramma’s, de zogenaamde klinische pilootprojecten (1.). Verwacht wordt dat de intensieve residentiële behandelprogramma’s omwille van hun geïntegreerd zorgaanbod enerzijds en de geboden continuïteit in zorg anderzijds, beter tegemoet komen aan de noden van de individuele patiënt en zijn of haar brede omgeving.

Dit haalbaarheidsonderzoek omvat dus de volgende subdoelen:

1. Een onderzoek naar de haalbaarheid van de evaluatiestudie.

Na een grondige inventarisatie van de officiële behandelingsrichtlijnen en de resultaten van de reeds eerder uitgevoerde evaluatieonderzoeken wordt een advies geformuleerd over de inhoudelijke en praktische haalbaarheid van een dergelijk evaluatieonderzoek binnen de Belgische context.

2. De opzet en ontwikkeling van een eerste onderzoeksprotocol en -draaiboek. Deze onderzoeksfase omvat ondermeer:

(a) De verdere afbakening van de doelgroep en de controlegroepen.
(b) De keuze van de onafhankelijke (vb: operationalisatie inhoud zorgprogramma) en afhankelijke (vb: aantal recidieven) variabelen. Elk van deze variabelen dient op de volgende niveaus omschreven te worden:

- De individuele patiënt.
- Het socio-familiale netwerk.
- Het zorgnetwerk.
- Het maatschappelijk netwerk.
- De zorgverleners.

(c) De ontwikkeling van een specifieke methodologie, ondermeer het definiëren van geschikte meetinstrumenten om bovengenoemde variabelen te meten.
(d) De vastlegging van de te volgen onderzoeksprocedure.


(1.) Voor een meer uitvoerige beschrijving van deze klinische pilootprojecten en doelstellingen, zie de omzendbrief vanuit de Cel Psychiatrische Zorgverlening dd 06/05/2002 (ref. PSY/AA/162/2002).


Documentatie :

Haalbaarheidsonderzoek voor de evaluatie van behandelcentra voor patiënten met dubbeldiagnose : eindrapport van de eerste fase    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1231)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid