Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Rijden onder invloed van psychoactieve stoffen (ROPS)

Onderzoeksproject DR/19 (Onderzoeksactie DR)


Personen :

  • Mevr.  SCHEERS Miran - Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw (BIVV)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/12/2004-30/6/2006
  • Prof. dr.  VERSTRAETE Alain - Universiteit Gent (UGent)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/12/2004-30/6/2006

Beschrijving :

De wetgeving van veel landen is sinds verschillende decennia lang gebaseerd op wetenschappelijke bewijzen over het gevaar van rijden onder invloed van alcohol. In het Belgische rechtssysteem werd in 1958 een “per se” wet over rijden onder invloed van alcohol van kracht die werd gewijzigd in 1990 en waardoor de politie gebruik kon maken van ademanalysetoestellen om de ademalcoholconcentratie te testen en te analyseren. Rijden onder invloed van illegale drugs en geneesmiddelen daarentegen zijn vrij recente fenomenen. In België bepaalt bijlage 6 van het KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs de normen inzake rijgeschiktheid betreffende onder meer het gebruik van alcohol, psychotrope stoffen en geneesmiddelen. Verslaving of overmatig gebruik van deze substanties zijn niet verenigbaar met rijgeschiktheid. De Belgische overheid heeft een wet geïmplementeerd in 1999, zich daarbij baserend op een exhaustief wetenschappelijk rapport dat een overzicht gaf van alle toen beschikbare kennis over de invloed van illegale drugs en geneesmiddelen op de rijvaardigheid. Van de Europese lidstaten hebben enkel Duitsland, België, Zweden, Finland en Frankrijk een “per se” wet voor drugs.

Nadat de Belgische wet van 16 maart 1999 over rijden onder invloed van illegale drugs van kracht werd, werd verdere kennis verworven over de invloed van legale en illegale drugs en geneesmiddelen op de rijvaardigheid en het ongevallenrisico. Sindsdien werden de implementatie en toepassing van die wet nog niet geëvalueerd. Vandaar de hypothese dat de huidige wetgeving, die innovatief was in 1999, algemeen gesproken doeltreffend lijkt te zijn, maar desalniettemin kan worden verbeterd op sommige vlakken. Het lijkt aangewezen de thans beschikbare kennis om te zetten in aanbevelingen om het Belgische handhavingsbeleid te optimaliseren. Dit wordt ook bevestigd in de “Federale Beleidsnota Drugs/19 januari 2001”, die stelt dat de wet van 1999 jaarlijks dient te worden geëvalueerd en dat het publiek moet worden ingelicht over deze wet. Een dergelijke vertaling van de wetenschappelijke kennis kan ook aantonen of er al voldoende duidelijke bewijzen voorhanden zijn ter rechtvaardiging van de implementatie van een wet over rijden onder invloed van geneesmiddelen en zal toelaten te evalueren of de bestaande regelgeving met betrekking tot het rijbewijs de huidige kennis weerspiegelt.

De algemene doelstelling van dit onderzoeksvoorstel is bijgevolg het vertalen van de huidige onderzoeksresultaten in verband met de invloed van legale en illegale drugs en geneesmiddelen op de rijvaardigheid en het ongevallenrisico ter ondersteuning van het Belgische handhavingsbeleid. Op basis van literatuur, interviews van experts en op basis van participerende observatie van de verkeershandhaving inzake het rijden onder invloed van illegale drugs zal tevens de actuele toepassing van de bestaande wetgeving in kaart worden gebracht. De resultaten van het onderzoeksproject zullen concrete beleidsaanbevelingen omvatten. Deze aanbevelingen zullen vooraf getoetst worden bij een panel van nationale en internationale experts. Het onderzoeksproject zal afgerond worden met een conferentie voor beleidsverantwoordelijken en –betrokkenen.


Documentatie :

Rijden onder invloed van psychoactieve stoffen : literatuursudie en evaluatie van het handhavingsbeleid  Scheers, Miran - Verstraete, Alain - Adriaensen, Myriam ... et al  Gent : Academia Press, 2006 (PB6176)

Conduite sous l'influence de substances psychotropes : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1625)
[Om te downloaden

Rijden onder invloed van psychoactieve stoffen : samenvatting    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1626)
[Om te downloaden

Rijden onder invloed van psychoactieve stoffen: lijst bijlagen    russel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1644)
[Om te downloaden

Rijden onder invloed van psychoactieve stoffen : bijlagen    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1645)
[Om te downloaden

Rijden onder invloed van psychoactieve stoffen : uitgebreiden samenvatting    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1646)
[Om te downloaden

Driving under the influence of psychoactive substances : summary    Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1647)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid