Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Monitor integraal (lokaal) drugbeleid

Onderzoeksproject DR/22 (Onderzoeksactie DR)


Personen :


Beschrijving :

Het onderzoek Monitor Integraal (Lokaal) Drugbeleid bouwt verder op eerder onderzoek van de onderzoeksgroepen onder leiding van de professoren De Ruyver, Ponsaers en Decorte rond het fenomeen drugoverlast (Drugs en overlast. Studie van het fenomeen, de beheersing en de effecten van druggerelateerde overlast en dit vanuit verschillende invalshoeken). Uit de resultaten van dit onderzoek, blijkt een hiaat te bestaan wat betreft de detectie van overlast in het algemeen, en drugoverlast in het bijzonder. Uitgaande van deze vaststellingen werd in een tweede onderzoek, het Metan-onderzoek (Meta-analyse van de impact van lokale projecten overlast) geopteerd om een instrumentarium te ontwikkelen om aan deze tekortkoming tegemoet te komen, de zogenaamde Monitor Integraal (Lokaal) Drugbeleid. De bedoeling van een dergelijke monitor is signalen te ontvangen waarmee de lokale overheid een beleid kan bijsturen of een project kan ontwikkelen om op die manier de maatschappelijke overlast van het drugfenomeen te beperken. De monitor moet toelaten de ernst van overlast te detecteren en het beleid dat invloed heeft op drugoverlast te monitoren.

Dit onderzoek wil de Monitor Integraal (Lokaal) Drugbeleid verfijnen, concreet toepassen in de pilootsteden/gemeenten en uitwerken naar een algemeen toepasbaar instrument voor alle Belgische steden en gemeenten. Het onderzoek verloopt in twee onderzoekstrajecten, waarbij het ene is gericht op Vlaanderen, het andere op Wallonië.

In een eerste fase worden vier onderzoekslocaties, waarvan twee steden/gemeenten in Vlaanderen en twee steden/gemeenten in Wallonië. Tevens wordt de Monitor Integraal (Lokaal) Drugbeleid, ontwikkeld in het kader van het Metan-onderzoek, getoetst naar haalbaarheid en implementatiemogelijkheden binnen het huidig project. Deze toetsing gebeurt aan de hand van een screening van Nederlandse, Franse, Angelsaksische en Zuid-Europese literatuur. Ten slotte wordt een identieke Nederlandstalige/Franstalige Monitor Integraal (Lokaal) Drugbeleid opgesteld.

Een tweede fase bestaat uit een eerst afname en analyse van de Monitor in de vier geselecteerde onderzoekslocaties.

De derde fase van het onderzoek omvat een tussentijdse rapportering van de beide onderzoekstrajecten. Er wordt een procesevaluatie van de Monitor uitgevoerd en aan de hand hiervan zal een mogelijke verfijning in het monitorinstrument worden aangebracht.

Fase vier behelst een tweede afname van de Monitor Integraal (Lokaal) Drugbeleid in de vier geselecteerde onderzoekslocaties.

In de vijfde en laatste fase van het onderzoek worden de onderzoeksresultaten uit deze tweede afname gerapporteerd, waarbij de nodige aandacht besteed zal worden aan proces- en productevaluatie. Ten slotte zullen de onderzoeksresultaten opgenomen worden in een eindverslag.

Coördinator: Prof. Dr. De Ruyver

Promotoren: Prof. Dr. Ponsaers
Prof. Dr. Lemaitre
Prof. Dr. Macquet


Documentatie :

Monitor integraal lokaal drugbeleid = Moniteur de politique intégrée (locale) en matière de drogue : eindrapport - rapport final    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1627)
[Om te downloaden

Monitor integraal lokaal drugbeleid : samenvatting    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1630)
[Om te downloaden

Moniteur de politique intégrée (locale) en matière de drogue : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1631)
[Om te downloaden

Monitor integral local drug policy : summary    Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1632)
[Om te downloaden

Monitor Integraal (Lokaal) Drugbeleid : handleiding    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1651)
[Om te downloaden

Monitor Integraal (Lokaal) Drugbeleid : bijlage aan de handleiding    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1652)
[Om te downloaden

Guide d’utilisation du Moniteur de Politique Intégrée (Locale) en matière de Drogues    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1653)
[Om te downloaden

Guide d’utilisation du Moniteur de Politique Intégrée (Locale) en matière de Drogues : annexe au guide d'utilisateur    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1654)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid