Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Drugs in cijfers II

Onderzoeksproject DR/24 (Onderzoeksactie DR)


Personen :


Beschrijving :

In België werd het belang van het onderzoek naar overheidsuitgaven benadrukt in de federale beleidsnota drugs van 2001. Daartoe werd van 2001 tot 2003 het onderzoek “Drugbeleid in cijfers. Een studie naar betrokken actoren, overheidsuitgaven en bereikte doelgroepen”, het zogenaamde Drugs in cijfers I, uitgevoerd in opdracht van de toenmalige diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden, onder leiding van de onderzoekséquipe van Prof. dr. B. De Ruyver.

Het huidig onderzoek wil de methodologie, zoals die werd ontwikkeld voor het onderzoek Drugs in cijfers I, voor het meten van overheidsuitgaven verfijnen en actualiseren, rekening houdend met de recente ontwikkelingen op het terrein, maar ook met de aanbevelingen en geïdentificeerde knelpunten uit Drugs in cijfers I en uit de recente studies uitgevoerd door en in opdracht van het EMCDDA. Dit onderzoek zal meer aandacht besteden aan de methodologie op zich en de rapportering over de methodologie. Daarnaast zal het onderzoek een nieuwe meting uitvoeren aan de hand van de verfijnde en geactualiseerde methodologie om een zicht te krijgen op de evolutie in de overheidsuitgaven inzake de aanpak van het drugprobleem in België, met bijzondere aandacht voor de invloed van de beleidsopties en actiepunten in de federale beleidsnota drugs van 2001. Concreet houdt dit in dat het voorliggend onderzoek wil nagaan of er een relatie bestaat tussen de prioriteiten voor het drugbeleid in België en de door de overheid geïnvesteerde middelen voor deze prioriteiten. Daarnaast wordt ook onderzocht of er een verband bestaat tussen de prioritaire doelgroepen voor het drugbeleid in België en de door de overheid geïnvesteerde middelen voor deze prioritaire doelgroepen.

In een eerste fase van het onderzoek worden de verschillende actoren (uit de sectoren epidemiologie, preventie, hulpverlening, veiligheid en beleid) geïdentificeerd en geïnformeerd over de op til zijnde nieuwe meting. In deze fase wordt ook voorzien in de actualisering en optimalisering van de methodologie.

In een tweede fase wordt aan de hand van de verfijnde en geactualiseerde methodologie de verschillende relevante beleidsdocumenten en begrotingen geanalyseerd (top-down benadering).

In een derde fase zullen de verschillende begrotingen verder worden uitgediept door toepassing van de bottom-up benadering.

In een vierde fase zullen de resultaten uit fase twee en drie worden getoetst door middel van interviews met sleutelfiguren.

Tenslotte zullen in een vijfde en laatste fase de onderzoeksresultaten worden gerapporteerd in een eindverslag.


Documentatie :

Drugs in cijfers II : studie naar betrokken actoren, overheidsuitgaven en bereikte doelgroepen, vervolg studie = Drogues en chiffres II : etude des acteurs concernés, des dépenses publiques et des populations atteintes, Etude de suivi  De Ruyver, Brice - Pelc, Isidore - De Graeve, Diana ... et al  Gent : Academia Press, 2007 (PB6184)

La politique des drogues en chiffres II: étude des acteurs concernés, des dépenses publiques et des populations atteintes : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1759)
[Om te downloaden

Drugbeleid in cijfers II : studie naar betrokken actoren, overheidsuitgaven en bereikte doelgroepen : samenvatting    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1760)
[Om te downloaden

Drug Policy in figures II: a study into the actors involved, government expenditure and target groups reached : summary    Brussels : Federal Science Policy, 2007 (SP1761)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid