Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Definiëring en meting van druggerelateerde criminaliteit

Onderzoeksproject DR/30 (Onderzoeksactie DR)


Personen :


Beschrijving :

In functie van een gedifferentieerd beleid naar druggerelateerde criminaliteit is het van belang een zicht te hebben op het aandeel van druggerelateerde criminaliteit binnen de verschillende criminaliteitsvormen. Momenteel is er geen uitgewerkte methodologie om het aandeel van druggerelateerde criminaliteit in België zichtbaar te maken. Dit probleem wordt bevestigd in de federale beleidsnota drugs van 2001.

Dit onderzoek zal trachten – via het uitwerken van een repliceerbare methode - kwantitatief zichtbaar te maken wat het aandeel is van druggerelateerde criminaliteit in de totale omvang van de geregistreerde criminaliteit, dit gebeurt aan de hand van een dossieranalyse. De contextualisering gebeurt via self-report onderzoeksmethodes waarbij druggebruikers en gedetineerden worden bevraagd. Hier wordt gepeild naar de achtergronden en betekenis van druggerelateerde criminaliteit.

De eerste taak van het onderzoek bestaat uit het operationaliseren van het fenomeen druggerelateerde criminaliteit na een screening van nationale, Europese en internationale literatuur. Er zal worden nagegaan of de klassieke driedeling van druggerelateerde criminaliteit, namelijk ‘expressieve criminaliteit’, ‘verwervingscriminaliteit’ en ‘consensuele criminaliteit’ kan worden verfijnd en/of aangevuld.

Als tweede taak zal een repliceerbare methode ontwikkeld worden voor het meten van de Belgische druggerelateerde criminaliteit. Deze methode wordt uitgewerkt en bijgestuurd aan de hand van een eerste meting van het fenomeen. De methode bestaat uit twee delen, met name een kwantitatief deel en een deel waarbij gebruik wordt gemaakt van de self-report methode. Beide delen bestaan uit een literatuurstudie over de onderzoeksmethode en uit het opstellen van een draaiboek ten behoeve van een vlotte toepassing van de methode.

Vervolgens zal de eerste meting van het fenomeen plaatsvinden. Na de verwerking en analyse van de gegevens afkomstig uit zowel de dossieranalyse als het self-report, zal een draaiboek worden opgesteld ten behoeve van de repliceerbaarheid van de methode.

Als derde en laatste taak zullen aan de hand van de resultaten en bevindingen uit de meting een aantal krijtlijnen uitgezet worden die gebruikt kunnen worden bij het uitwerken van een gedifferentieerd beleid inzake druggerelateerde criminaliteit. Dit alles wordt opgenomen in de geïntegreerde rapportering van de onderzoeksresultaten in een eindrapport.


Documentatie :

Definiëring en meting van druggerelateerde criminaliteit : samenvatting    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2008 (SP1934)
[Om te downloaden

Définition et mesure de la criminalité liée aux drogues : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2008 (SP1935)
[Om te downloaden

Definition and measurement of drug-related crime : summary    Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1936)
[Om te downloaden

Definiëring en meting van druggerelateerde criminaliteit : eindrapport = Définition et mesure de la criminalité liée aux drogues : rapport final    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 = Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2009 (SP2135)
[Om te downloaden

DRUGCRIM-draaiboek betrokken overheden    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2580)
[Om te downloaden

Scénario DRUGCRIM pour les autorités concernées    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2009 (SP2581)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid