Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Do's en don'ts in een integraal en geïntegreerd drugbeleid (DODONBEL)

Onderzoeksproject DR/33 (Onderzoeksactie DR)


Personen :


Beschrijving :

Doelstelling

Het onderzoek heeft als doel een beleidsevaluatie en een haalbaarheidsstudie uit te voeren van het Belgische integraal en geïntegreerd drugbeleid. Als bijkomende doelstelling van het onderzoek zal een methodologisch instrument ter evaluatie van beleidsrichtlijnen in het drugbeleid worden ontwikkeld.

Dit onderzoek is gericht op het identificeren van de randvoorwaarden nodig voor een optimale implementatie van een integraal en geïntegreerd drugbeleid.
Het onderzoek analyseert best practices en bad practices in het kader van samenwerkingsinitiatieven tussen de verschillende beleidssectoren en beleidsniveaus betrokken in het drugbeleid. Voor de verschillende beleidsniveaus worden bestaande samenwerkingsvormen en actoren die een rol spelen in het drugbeleid geïnventariseerd en wordt de haalbaarheid van bestudeerde best practices in de praktijk getoetst.


Onderzoeksopzet

In een eerste fase wordt een kritische literatuurstudie van nationale en internationale effectstudies uitgevoerd. Op basis van een analyse van bestaande studies gericht op de evaluatie van samenwerkingsinitiatieven tussen de verschillende sectoren betrokken in het drugbeleid (preventie, hulpverlening, repressie) worden best en bad practices geïdentificeerd. Aandacht gaat eveneens uit naar effectstudies betreffende gezondheidsmateries, rekening houdend met het volksgezondheidsaspect in het drugbeleid.

In een tweede fase zal er voor de verschillende beleidsniveaus een inventaris worden opgemaakt van de actoren die een rol spelen in het drugbeleid. De verschillende bevoegde actoren verantwoordelijk voor de verschillende sectoren in het drugbeleid en de bestaande vormen van samenwerking op de verschillende niveaus worden geïnventariseerd. Op die manier worden actoren en bevoegdheden en bestaande projecten in kaart gebracht. Deze resultaten worden gekoppeld aan de analyse van de best en bad practices (eerste fase) waardoor het Belgische drugbeleid wordt geëvalueerd in termen van integraliteit en geïntegreerdheid.

In een derde fase wordt de haalbaarheid van de implementatie van bestudeerde best practices in de praktijk getoetst. Aan de hand van een bevraging van beleidsactoren en praktijkwerkers worden de mogelijkheden en knelpunten die zich kunnen voordoen bij de implementatie van samenwerkingsinitiatieven in het kader van een geïntegreerd en integraal beleid in kaart gebracht. Rekeninghoudend met deze resultaten en rekeninghoudend met de best practices die worden geïdentificeerd in de literatuur worden best practices uitgewerkt. Vervolgens wordt een selectie van uitgewerkte best practices besproken tijdens focusgroepgesprekken met professionelen zodat er dieper kan worden ingegaan op de mogelijkheden en problemen in het opzetten van sectoroverschrijdende samenwerkingsinitiatieven.

In een vierde fase worden op basis van de voorgaande resultaten aanbevelingen geformuleerd voor het implementeren van best practices ten behoeve van het werkveld, zoals o.m aanbevelingen die toelaten nieuwe actoren en overlegstructuren te creëren en/of bestaande actoren en overlegstructuren bij te sturen zodanig dat overlap en hiaten in bevoegdheden vermeden worden. Er zal een draaiboek worden opgesteld waarin best practices concreet worden uitgewerkt.

Naast een beleidsevaluatie en haalbaarheidstudie van een Belgisch geïntegreerd en integraal drugbeleid heeft het onderzoek als bijkomende doelstelling de ontwikkeling van een methodologisch instrument ter evaluatie van beleidsrichtlijnen in het drugbeleid.
Op basis van sociaal-wetenschappelijke criteria van betrouwbaarheid en geldigheid worden methoden en technieken beschreven en uiteengezet zodat beleidsrichtlijnen kunnen geëvalueerd worden. Beleidslijnen, zoals ministeriële richtlijnen, richtlijnen van het College van Proceurs-generaal en richtlijnen van de Orde van Geneesheren worden ontrafeld in zijn constitutieve elementen. Centrale begrippen worden geconceptualiseerd en geoperationaliseerd.

Coördinator:
Prof. Dr. Brice De Ruyver (UGent, Vakgroep Strafrecht en Criminologie, IRCP)
Dr. Wouter Vander Plasschen (UGent, Vakgroep Orthopedagogiek)

Promotoren:
Prof. Dr. André Lemaître (ULG, Service de criminologie)
Prof. Dr. Michel Born (ULG, Service de psychologie de la délinquance et du developpement psychosocial)
Prof. Dr. Paul Ponsaers (UGent, Vakgroep Strafrecht en Criminologie)

Extern expert:
Prof. Dr Dirk Korf (Universiteit Amsterdam)

Onderzoekers:
Sara Van Malderen (UGent, Vakgroep Strafrecht en Criminologie, IRCP)
Mathieu Chapeau (ULG, Service de criminologie)


Documentatie :

Do's en don'ts in een integraal en geïntegreerd drugbeleid : samenvatting    Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2036)
[Om te downloaden

Faire et ne pas faire dans le cadre d'une politique intégrale et intégrée sur les drogues : résumé    Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP2037)
[Om te downloaden

Do's en don'ts in a comprehensive and integrated drug policy : summary    Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2038)
[Om te downloaden

“Do’s and don’ts in een integraal en geïntegreerd drugbeleid : eindrapport =Faire et ne pas faire dans le cadre d’une politique intégrale et intégrée sur les drogues : rapport final    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2132)
[Om te downloaden

“Do’s and don’ts in een integraal en geïntegreerd drugbeleid : bijlagen =Faire et ne pas faire dans le cadre d’une politique intégrale et intégrée sur les drogues : pièces annexes    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2133)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid