Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Drugs in cijfers (DIC III)

Onderzoeksproject DR/57 (Onderzoeksactie DR)


Personen :


Beschrijving :

In België werd het belang van het onderzoek naar overheidsuitgaven benadrukt in de federale beleidsnota drugs van 2001. Daartoe werd van 2001 tot 2003 het onderzoek Drugs in cijfers I uitgevoerd onder leiding van de onderzoeksequipe van Prof. Dr. B. De Ruyver. Van 2005 tot 2006 werd in Drugs in cijfers II een nieuwe meting uitgevoerd aan de hand van een verfijnde en geactualiseerde methodologie, om een zicht te krijgen op de evolutie in de overheidsuitgaven inzake de aanpak van het drugprobleem in België. In het huidig onderzoek, Drugs in cijfers III, wordt de methode opnieuw verfijnd en tevens uitgebreid met legale drugs (tabak, alcohol en psychoactieve medicatie). Dit laat toe om in lijn met de Federale drugnota 2001, die ter zake geen onderscheid maakt tussen illegale en legale drugs, een volledig zicht te krijgen op alle uitgaven die de diverse overheden op de diverse beleidsniveaus verrichten op het vlak van een integraal en geïntegreerd drugbeleid. In het voorliggende onderzoek wordt op basis van deze nieuwe methode een meting van de overheidsuitgaven (anno 2008) voor het beleid inzake legale en illegale drugs uitgevoerd. In de laatste fases van het onderzoek wordt een SWOT-analyse van de onderzoeksmethode opgesteld en een instrument ontwikkeld teneinde de federale, regionale en lokale overheden in staat te stellen hun overheidsuitgaven ten aanzien van het drugbeleid te meten.

In een eerste fase van het onderzoek zal tijdens de literatuurstudie het concept “public expenditure” (overheidsuitgaven) worden afgebakend. Daarnaast wordt een inventaris opgemaakt van de diverse methoden, gehanteerd in (inter)nationale onderzoeken, om de overheidsuitgaven voor het beleid inzake illegale en legale drugs te meten.

Tijdens de tweede fase worden de verschillende actoren betrokken in het beleid inzake illegale en legale drugs geïdentificeerd. Hierbij zal de inventaris van actoren betrokken in het beleid inzake illegale drugs, opgesteld in de studies ‘Drugs in cijfers I’ en 'Drugs in cijfers II", worden bijgewerkt. Een inventaris van de actoren betrokken in het beleid inzake legale drugs wordt ontwikkeld.

In een derde fase zal de methode voor het meten van overheidsuitgaven verfijnd worden. De ontwikkelde methode uit de onderzoeken "Drugs in cijfers I” en “Drugs in cijfers II" (De Ruyver et al., 2004 en 2007), wordt uitgebreid om het meten van overheidsuitgaven voor het beleid inzake legale drugs mogelijk te maken voor federale, regionale en lokale overheden.

In een vierde fase wordt een nieuwe meting (anno 2008) uitgevoerd van de overheidsuitgaven voor het beleid inzake illegale drugs en een eerste meting van de overheidsuitgaven voor het beleid inzake legale drugs. De resultaten van de nieuwe meting van de overheidsuitgaven voor het beleid inzake illegale drugs worden vergeleken met voorgaande metingen “Drugs in cijfers I” en “Drugs in cijfers II” (De Ruyver et al., 2004 en 2007) en met andere (qua methode vergelijkbare) internationale onderzoeken. Ook de resultaten van de eerste meting van de overheidsuitgaven voor het beleid inzake legale drugs worden vergeleken met andere (qua methode vergelijkbare) internationale onderzoeken. Tot slot worden de resultaten van de meting van de overheidsuitgaven voor het beleid inzake legale drug vergeleken met de resultaten uit de meting van de overheidsuitgaven voor het beleid inzake illegale drugs anno 2008. Op deze manier kan onderzocht worden of er, tussen de verschillende beleidssectoren, een verschil bestaat in de verdeling van middelen met betrekking tot illegale drugs en legale drugs.

Tijdens de vijfde fase leidt de opstelling van een SWOT-analyse van de onderzoeksmethode tot het formuleren van voorstellen om toekomstige metingen te optimaliseren. Het resultaat van een SWOT-analyse is een lijst van voordelen en bedreigingen (voor de verschillende delen) van de methode.

Tenslotte wordt in de laatste fase een draaiboek uitgewerkt en beleidsaanbevelingen geformuleerd. De onderzoeksequipe ontwikkelt een draaiboek/handleiding teneinde de federale, regionale en lokale overheden in staat te stellen hun overheidsuitgaven ten aanzien van het drugbeleid te meten, rekening houdend met beperkte middelen en personeel. In het draaiboek wordt in detail beschreven welke methodologische stappen te volgen, welke taken uit te voeren en welke middelen te voorzien. Het gebruik van dit draaiboek moet de betrokken overheden, in samenwerking met én onder regie van het National Focal Point (WIV), in staat stellen, inzicht te verwerven in de overheidsuitgaven voor het beleid inzake illegale en legale drugs en nieuwe trends te monitoren.


Gebruikerscomité

Karel Berteloot - FOD Justitie
Brigitte Bouton - Waals Gewest
Mathieu Capouet - SPF Santé, Environnement, protection de la chaîne alimentaire
Benoit De Clerck - Ville de Charleroi
Filip De Sager - Stad Gent
André Deswaef - Soc. Zaken - RIZIV
Loes Dewulf - Ugent
Kurt Doms - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Suzanne Gabriëls - Stichting tegen Kanker
Pascal Garlement - Police judiciaire
Kim Geenens - Stad Gent
Marijs Geirnaert - VAD
Bernard Jacob - AIGS
Marc Jegers - Vrije Universiteit Brussel
Luc Joossens - Stichting tegen Kanker
Kristel Karler - Waals Gewest
Dominique Maun - Commission communautaire française
Murielle Mendez - Duitstalige Gemeenschap
Valérie Paternotte - Commission communautaire française
Tatiana Pereira – Communauté française
Caroline Rasson - Fonds des Affections Respiratoires asbl
Catherine Spièce - Cab. Laanan - Communauté française
Mark Vanderveken - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Pierre Vangyte - Orée
Marlies Vos - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Luc Vuylsteke de Laps - Kab. Vandeurzen - Vlaamse Gemeenschap
Alexander Witpas Welzijn, - Volksgezondheid en Gezin - Vlaamse Gemeenschap


Documentatie :

Drugs in cijfers III : samenvatting    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2383)
[Om te downloaden

Drogues en chiffres III : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2384)
[Om te downloaden

Drug policy in figures : summary    Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2385)
[Om te downloaden

Drugs in Cijfers III : eindrapport    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2436)
[Om te downloaden

Drugs in Cijfers III : Onderzoek naar de overheidsuitgaven voor het drugsbeleid in België : eindrapport (Academia Press pdf)    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2437)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid