Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Indicatoren van het aanbod van illegale drugs in België (SUPMAP)

Onderzoeksproject DR/62 (Onderzoeksactie DR)


Personen :


Beschrijving :

In december 2004 nam de Europese Raad de beslissing om in navolging van de sleutelindicatoren voor de vraagzijde van het drugsfenomeen, tegen 2012 een geheel van indicatoren voor de aanbodzijde te ontwikkelen dat zou toelaten om de effectiviteit, de efficiëntie en het evidence-based karakter van de rechtshandhavingsstrategieën en acties te meten. Deze doelstelling werd ingeschreven in de EU-Drugsstrategie (2005-2012) en in de EU-Drugsactieplannen van 2005-2008 en 2009-2012. Met het oog hierop ontwikkelde de Europese Commissie in 2010 een werkdocument over het verbeteren van de dataverzameling in de EU m.b.t. drugsmarkten, druggerelateerde criminaliteit en reductie van het drugsaanbod. Precies om het conceptuele kader verder te ontwikkelen en een lijst van betrouwbare en duurzame indicatoren op te stellen die een performante monitoring van de aanbodzijde zou mogelijk maken, organiseerde het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA), in samenwerking met de Europese Commissie en de Europese politiedienst (Europol), de eerste Europese Conferentie over indicatoren voor de aanbodzijde van het drugsfenomeen.

Het SUPMAP-project heeft de ambitie om na te gaan hoever men op Belgisch niveau kan gaan in het operationaliseren van de sleutelindicatoren die voor een belangrijk gedeelte door de Europese Commissie zijn afgebakend en door het EMCDDA verder ontwikkeld. We nemen wel de vrijheid om binnen de drie opgegeven parameters na te gaan of er geen bijkomende sleutelindicatoren kunnen worden ontwikkeld. Deze haalbaarheidsstudie neemt België als test-case en ondersteunt zo de conceptuele uitwerking van de indicatoren door het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA). De afstemming met het EMCDDA is voor dit project een evidentie: de wisselwerking tussen de haalbaarheidsstudie op nationaal – Belgisch – niveau met de procesontwikkeling op het niveau van het EMCDDA zal wederzijds effectiviteitsverhogend werken.

De volgende centrale onderzoeksdoelstellingen kunnen onderscheiden worden:

D1: Voor elk van de drie assen (Drugsmarkten; druggerelateerde criminaliteit; reductie van het aanbod) beschrijven welke indicatoren relevante gegevens kunnen genereren over de aanbodzijde van het drugsfenomeen. Duid hierbij de finaliteit aan van de indicatoren, wat ze wel meten en wat niet, en aan welke criteria ze moeten voldoen om aangewend te kunnen worden voor het monitoren van het aanbod. Identificeer hierbij aanvullend de informatie die nodig is om de indicatoren-set te vervolledigen.;

D2: Mogelijke bronnen en actoren inventariseren die gegevens kunnen leveren die de basis vormen van de in het vorige punt uitgewerkte indicatoren, en evalueer de sterkten en zwakten. Overeenkomstig de aanbeveling om deze actoren te overtuigen van de meerwaarde van indicatoren, en de gegevensverzameling en -verstrekking in functie ervan, moet aangetoond worden op welke wijze dit kan bijdragen tot hun werking. Tevens moet nagegaan worden hoe bereid deze actoren zijn om deze gegevens te verstrekken en om daadwerkelijk gebruik te maken van die indicatoren.

D3: De beschikbaarheid beoordelen van deze data in België (en indien beschikbaar, waar en in welke mate). Indien de data niet (of onvoldoende) beschikbaar is, zal worden vastgesteld hoe de noodzakelijke data kan worden gegenereerd, hoe de beschikbare datastromen geoptimaliseerd kunnen worden, en wat de randvoorwaarden zijn om dit alles te kunnen bereiken.

D4: Een indicatoren data set ontwikkelen en testen voor het aanbod van illegale drugs in België. Als sluitstuk van het onderzoek wordt de oefening gemaakt om de geïdentificeerde en verzamelde indicatoren invulling te geven met de beschikbare cijfers. Dit zal gebeuren voor elk van de drie assen (Drugsmarkten, druggerelateerde criminaliteit, reductie van het aanbod). Hieruit moeten de nodige aanbevelingen voortvloeien, alsook de essentiële duiding om de indicatoren data set juist te gebruiken en te interpreteren.

Leden van het begeleidingscomité

Aziz Naji - BELSPO
Jessica Dommicent - DGJ/DJP/Drugs,Federale politie
Johan van Bussel- WIV (BMCDDA, National focal point EMCDDA)
Martine Pattyn - Federale Politie
Catherine Van der Straeten - Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid, Dienst Misdrijven tegen personen en goederen
Filip Van Durme- NICC
Tony Verachtert - DGJ/DJP/Drugs, Federale politie
Olivier Hons - Administratie van Douane en Accijnzen
Jean-Baptiste Andries- Referentiemagistraat Drugs College van Procureurs Generaal
Pascal Garlement - DGJ/DJP/Drugs, Federale politie
Karel Berteloot - Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid, Dienst Misdrijven tegen personen en goederen
Mark Crispel - Vaste Commissie van de Lokale Politie
Eric Wauters - Vaste Commissie van de Lokale Politie
Julie Heyse - ISD, Ugent
Sissi Van Moeseke - PZ Gent
Laurent Raspe - PZ Mons-Quévy
Paul Cleyman - PZ Antwerpen


Documentatie :

Het aanbod van illegale drugs in België: wat weten we? Een haalbaarheidstudie van betrouwbare indicatoren voor het drugsaanbod (SUPMAP) : eindrapport  Smet, Valerie - De Ruyver, Brice - Colman, Charlotte ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2013 (SP2576)
[Om te downloaden

Het aanbod van illegale drugs in België: wat weten we? Een haalbaarheidstudie van betrouwbare indicatoren voor het drugsaanbod : samenvatting en aanbevelingen  Smet, Valerie - De Ruyver, Brice - Colman, Charlotte ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2013 (SP2577)
[Om te downloaden

L'offre de drogues illégales en Belgique: que savons-nous? Une étude de faisabilité d'indicateurs fiables pour l'offre de drogues : résumé et recommandations  Smet, Valerie - De Ruyver, Brice - Colman, Charlotte ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2013 (SP2578)
[Om te downloaden

The illegal drug supply in Belgium: What do we know? A feasibility study of reliable indicators for the drug supply : summary and recommandations  Smet, Valerie - De Ruyver, Brice - Colman, Charlotte ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2579)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid