Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Sociale Preventie van Druggerelateerde Criminaliteit (SOCPREV)

Onderzoeksproject DR/75 (Onderzoeksactie DR)


Personen :

 • Prof. dr.  PAUWELS Lieven - Universiteit Gent (UGent)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2015-31/1/2018
 • Dr.  MAES Eric - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2015-31/1/2018
 • Dr.  MINE Benjamin - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2015-31/1/2018
 • Prof. dr.  VANDER LAENEN Freya - Universiteit Gent (UGent)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2015-31/1/2018
 • Mme  DE KOCK Charlotte - Universiteit Gent (UGent)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2015-31/1/2018

Beschrijving :

Waarom SOCPREV?
Sociale criminaliteitspreventie is een cruciale component van nationale en lokale veiligheidsstrategieën. Ze vormt een belangrijke aanvulling op traditionele justitiële preventie maatregelen (Blumstein et al., 1978; Mackenzie, 2006), waarvan we weten dat ze slechts een beperkte impact hebben (Gottfredson and Hirschi, 1990; Tonry and Farrington, 1995). Op heden zijn er zijn geen studies voorhanden rond de sociale criminaliteitspreventie van druggerelateerde (economisch compulsieve en systemische) criminaliteit in België (EMSA, 2015). De huidige studie wil deze kenniskloof dichten en voorzien in antwoorden op belangrijke beleidsvragen rond succes, impact en effectiviteit van bestaande initiatieven die focussen op druggerelateerde criminaliteit, en hun inzetbaarheid om druggerelateerde (economisch compulsieve en systemische) criminaliteit te verminderen.

Doelstellingen
De doelstellingen van deze studie zijn tweevoudig:
1. Het opstellen van een overzicht met (inter)nationale promising en best practices voor het monitoren van sociale criminaliteitspreventie van druggerelateerde (economisch compulsieve en systemische) criminaliteit.
2. Het empirisch analyseren van de bestaande Belgische projecten en voorzien in richtlijnen rond het monitoren en evalueren van sociale preventieprogramma’s gericht op druggerelateerde criminaliteit, in het bijzonder economisch compulsieve en systemische criminaliteit.


Methodologie
De gebruikte methoden zijn kwalitatief van aard.
1. Een literatuurstudie van de (inter)nationale best practices rond de sociale criminaliteitspreventie van druggerelateerde criminaliteit. De focus zal voornamelijk op drie zaken liggen 1) daderkenmerken en socio-demografische kenmerken en identificatie van werkzame mechanismen, 2) kosteneffectiviteit van deze best practices, 3) evaluatiestudies van sociale preventieprogramma’s gericht op het terugdringen van druggerelateerde criminaliteit en economisch compulsieve en systemische criminaliteit in het bijzonder (indien beschikbaar).
2. Kwalitatieve interviews met internationale professionele sleutelrespondenten om lacunes in het internationale onderzoek op te vullen.
3. Systematische analyse van bestaande Belgische sociale preventieprogramma’s gericht op (druggerelateerde) criminaliteit (VSPP) volgens de in de internationale literatuur geïdentificeerde best (and most-promising) practices. Projecten vermeld door het VSPP (Vast Secretariaat voor Preventiebeleid - Office for Prevention Policy) zullen opgenomen worden.
4. Kwalitatieve interviews met Belgische sleutelrespondenten om lacunes in de analyse op te vullen.

Verwachte resultaten en producten
Het SOCPREV-onderzoek wil bijdragen aan een effectieve en evidence-informed sociale criminaliteitspreventie van druggerelateerde criminaliteit, meer specifiek economisch compulsieve en systemische criminaliteit.

1. (Inter)nationale evaluatie van bestaande projecten
a. Overzicht van internationale best practices en/of veel belovende praktijken.
B. Overzicht van bestaande Belgische projecten en mate van evaluatie.

2. Producten gericht op beleid en praktijk
a. Inventaris voor beleidsmakers en onderzoekers met (inter)nationale best practices en/of veel belovende praktijken.
B. Evaluatiegids: Actieplan voor de monitoring en evaluatie van sociale preventieprogramma’s gericht op (druggerelateerde) criminaliteit en de registratievereisten.
C. Haalbaarheidsstudie (test-case): Trainingssessie en set up van het assessment protocol in twee Belgische steden.
D. afzonderlijke trainingssessies voor 1) de Nederlandstalige steden en gemeenten en 2) de Franstalige steden en gemeenten van België.

3. Wetenschappelijke valorisatie
a. Wetenschappelijke valorisatie door minsten drie peer-reviewed wetenschappelijke publicaties.
B. Presentatie van de evaluatierichtlijnen bij het EMCDDA en op internationale conferenties.
C. Organisatie van een Belgische studiedag rond de belangrijkste resultaten, gericht op praktijk en beleid.


Documentatie :

Studievoormiddag 16-01-2018


Une évaluation des initiatives pour la reducation de la delinquance liée aux Drogues (SOCPREV) : rapport final = Een evaluatie van initiatieven om druggerelateerde criminaliteit te reduceren (SOCPREV) = eindrapport = An evaluation of initiatives to reduce drug-related crime (SOCPREV) : final report  Pauwels, Lieven - Vander Laenen, Freya - Maes, Eric ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2018 (SP2731)
[Om te downloaden

Sociale Preventie van Druggerelateerde Criminaliteit (SOCPREV) : samenvatting  Pauwels, Lieven - Vander Laenen, Freya - Maes, Eric ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2018 (SP2732)
[Om te downloaden

Prévention sociale de la délinquance liée aux drogues (SOCPREV) : résumé  Pauwels, Lieven - Vander Laenen, Freya - Maes, Eric ... et al.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2018 (SP2733)
[Om te downloaden

Social prevention of drug related harms (SOCPREV) : summary  Pauwels, Lieven - Vander Laenen, Freya - Maes, Eric ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2018 (SP2734)
[Om te downloaden

Sociale Preventie van Druggerelateerde Criminaliteit (SOCPREV) : Samenvatting - Resultaten & aanbevelingen  Pauwels, Lieven - Vander Laenen, Freya - Maes, Eric ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2018 (SP2735)
[Om te downloaden

Prévention sociale de la délinquance liée aux drogues (SOCPREV) : Résumé - Résultats & recommandations  Pauwels, Lieven - Vander Laenen, Freya - Maes, Eric ... et al.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2018 (SP2736)
[Om te downloaden

Social prevention of drug related harms (SOCPREV) : Summary - Results & recommendations  Pauwels, Lieven - Vander Laenen, Freya - Maes, Eric ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2018 (SP2737)
[Om te downloaden

SOCPREV Registratie Draaiboek
Registratie van projecten gericht op de sociale preventie van druggerelateerde criminaliteit en / of overlast : bijlage
  Pauwels, Lieven - Vander Laenen, Freya - Maes, Eric ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2018 (SP2738)
[Om te downloaden

SOCPREV Manuel d’enregistrement
Enregistrement des projets orientés vers la prévention sociale de la délinquance et/ou des nuisances liée(s) aux drogues : annexe
  Pauwels, Lieven - Vander Laenen, Freya - Maes, Eric ... et al.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2018 (SP2739)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid