Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Telematicanetwerk voor het universitair onderwijs in Kunstgeschiedenis (Eerste fase: januari 2002 - juni 2003)

Onderzoeksproject I2/AE/104 (Onderzoeksactie I2)


Contract I2/AE/104 :

Duur van het contract :

15/12/2001-30/6/2003

Partners :

  • Koninklijke Bibliotheek van België (Coördinator van het project)
  • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 
  • Université Libre de Bruxelles 
  • Université de Liège 
  • Université Catholique de Louvain 
  • Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix 
  • Katholieke Universiteit Leuven 

Beschrijving :

Doel van het project is een mechanisme op punt te stellen en te testen waarmee digitale beelden, bestemd voor het universitaire kunstgeschiedenisonderwijs, kunnen worden uitgewisseld. Met dat mechanisme wordt beoogd de samenstelling van de in elke partneruniversiteit (FUNDP, KUL, UCL en ULg) geplande beeldbanken te rationaliseren, waarbij terzelfder tijd geprofiteerd wordt van kwaliteitsrijke foto’s afkomstig van specifieke beeldleveranciers (KB en KIK). Met dit project is voorzien in de uitbouw van digitale fototheken bij de verschillende partners, zodat multimediatoepassingen in de plaats kunnen komen van de traditionele dia’s, met als gevolg dat de kunstwerken grondiger en soepeler worden gepercipieerd.

Een kritische massa van zowat 1500 digitale foto’s, waarvan 500 aangereikt worden door het KIK en 300 door het consortium KIK/KB is onontbeerlijk om het systeem zowel op technisch als op pedagogisch vlak te testen. Met dat aantal kan evenwel slechts één volledig cursusthema worden getest.

Met de steun van de technische dienstenverstrekker die zal worden aangewezen na de opstelling van een nauwkeurig bestek, zullen de partners testen of zij hun onderlinge foto’s kunnen digitaliseren in het kader van verschillende databanken die echter vanuit één enkel portaal toegankelijk zijn. Aan de andere kant gaan zij samen nadenken over de technische, pedagogische en juridische gevolgen van het gebruik van multimedia in het kunstgeschiedenisonderwijs. Zij werken een geheel van aanbevelingen uit met betrekking tot het uitwisselen van beelden van het kunstpatrimonium, vanaf de productie ervan tot de verspreiding ervan, zonder te vergeten ze te beschrijven in de databanken. Zij leggen ook de standaardmetagegevens vast, een techniek om uitgezonden beelden te markeren en stellen maatregelen voor om geïntegreerde gegevens op lange termijn te bewaren en om de beeldleveringsprocedures te verbeteren.

Aan de andere kant gaan de universitaire partners meehelpen bij het verbeteren van de in de databanken van het KIK en de KB vervatte informatie. De partners leggen tot slot de nodige structuur vast om de werkzaamheden, na afloop van het project, op grotere schaal voort te zetten, door het partnerschap uit te breiden naar andere al dan niet universitaire onderwijsinstellingen.

Die uitwisselingen van wetenschappelijke foto’s/informatie, dankzij de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, komen bovendien tegemoet aan de al lang bestaande wens van de politiek voor een betere interpenetratie van het door de universiteiten en de federale wetenschappelijke instellingen verrichte werk, waartoe de KB en het KIK behoren.

Concreet betekent dat dat, na afloop van de eerste fase van het project, een operationele module zal worden voorgelegd aan het onderwijzend personeel van de universitaire partners om beelden aan te maken, te klasseren en te verspreiden. De validiteit van die module en van de pedagogische gevolgen ervan zal getest en geëvalueerd zijn geweest op een cursusthema. Zodra die eerste fase is afgelopen worden eveneens voorgelegd, een kritisch rapport over de juridische toestand welke die nieuwe onderwijsmethode impliceert enerzijds, en aanbevelingen om het experiment in een tweede fase te ontwikkelen anderzijds.

In de tweede fase zal het systeem worden getest en toegepast beginnen te worden. Naast de door de KB en het KIK gedigitaliseerde beelden tijdens de eerste fase, zullen de illustraties van een verschillende cursus worden gedigitaliseerd in elk van de universitaire partnerinstellingen en ter beschikking worden gesteld van de onderwijzers op het netwerk. Ook wordt gepland het proefsysteem beschikbaar te stellen aan andere geïnteresseerde instellingen. Parallel daarmee worden multimediabases voorgesteld aan de studenten.

- Contactpersoon (coördinator van het project):

Koninklijke Bibliotheek van België (KB)
Willy Vanderpijpen
Keizerlaan 4
1000 BRUSSEL
Tel : 02 519 57 01
Fax : 02 519 56 10
willy.vanderpijpen@kbr.be

PARTNERSCHAP

Coördinator Koninklijke Bibliotheek van België (KB)

Partner 1 Koniklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)

Partner 2 Université Libre de Bruxelles (ULB) Chaire de Droit de l’information et de la communication

Partner 3 Université de Liège (Ulg) Section d’Histoire de l’art et archéologie

Partner 4 Université Catholique de Louvain (UCL) Département d’Archéologie et histoire de l’art

Partner 5 Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur (FUNDP) Section d’histoire et de l’art

Partner 6 Katholieke Universiteit Leuven (KUL) Studiecentrum Vlaamse Miniaturisten


Over deze website

Uw privacy

© 2017 POD Wetenschapsbeleid