Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Ruimtelijke informatie-extractie voor locale en regionale overheden op basis van zeer-hoge-resolutie data (SPIDER)

Onderzoeksproject S0/00/002 (Onderzoeksactie S0)


Personen :


Beschrijving :

Thema en situering

Het project hoort thuis in het onderzoeksdomein "Landbeheer, ruimtelijke ordening en cartografie".

ZHR data zijn slechts recent ter beschikking gekomen voor commercieel gebruik. Met de diverse commerciële missies die gepland zijn voor de nabije toekomst zal de toegang tot dit type van data in de komende twee tot drie jaar snel toenemen. De beschikbaarheid van satellietdata met een resolutie van 1m of minder biedt het potentieel om het gebruik van aardobservatietechnologie uit te breiden naar een hele reeks nieuwe toepassingsdomeinen die nog niet zo lang geleden buiten het bereik lagen van ontwikkelaars van op aardobservatie gebaseerde oplossingen. Dit is zeker het geval in de lokale en regionale besluitvorming. Inderdaad, voor vele toepassingen op regionaal of lokaal niveau blijkt de ruimtelijke resolutie van traditionele hoge-resolutie satellietgegevens, afkomstig van sensoren zoals TM van Landsat en HRV van SPOT, te beperkt. Vele vragen over hoe en in welke mate het gebruik van ZHR sensorgegevens kan bijdragen tot de alsmaar groeiende ruimtelijke databehoeften van lokale en regionale overheden blijven echter onbeantwoord.

Dit project omvat zowel een technisch als een gebruikersgeoriënteerd luik. In het technisch gedeelte van het onderzoek zullen nieuwe strategieën voor gedetailleerde informatie-extractie ten behoeve van lokale en regionale overheden voorgesteld en onderzocht worden. De voorgestelde methoden zullen zowel gebaseerd zijn op het gebruik van ZHR data, als op het gecombineerd gebruik van ZHR data en andere databronnen, waaronder sensor data met een lagere resolutie en meer traditionele gegevens (vectorkaarten, zone statistieken,...).

Drie afzonderlijke, doch nauw verwante thema's zullen aan bod komen in het technisch gedeelte van het onderzoek :

a) het gebruik van ZHR data voor het aanmaken van nauwkeurige, topografische referentiedata;
b) de automatische extractie van thematische, oppervlakte-gerelateerde informatie uit ZHR data in stedelijke en suburbane omgevingen;
c) de definitie van multi-resolutie strategieën die het gebruik van HR en ZHR data combineren ten behoeve van informatie-extractie over uitgestrekte gebieden.

Afhankelijk van de resultaten van het technisch gedeelte van het project en van de inschatting van de reële informatiebehoeften van de gebruikers, zal het onderzoek zich vervolgens richten op de definitie en de ontwikkeling van een aantal basis-dataproducten die een waaier aan potentieel interessante toepassingen op het gebied van stedelijke en regionale besluitvorming mogelijk maken. Om deze dataproducten en de applicaties die ze ondersteunen duidelijk te omschrijven, zullen verschillende workshops georganiseerd worden in samenwerking met de doelgebruikersgroepen. Hoewel het geen expliciet doel van dit project is om operationele applicaties te ontwikkelen voor een bepaalde eindgebruiker, zullen inspanningen geleverd worden om aan te tonen hoe de producten in de praktijk gebruikt kunnen worden.

Doelstellingen

Het doel van dit project is enerzijds te onderzoeken hoe aardobservatietechnologie kan aangewend worden als beleidsondersteunend element voor locale en regionale overheden in België, en anderzijds prototype versies van producten met een toegevoegde waarde te ontwikkelen die tegemoet komen aan de ruimtelijke informatiebehoeften van deze overheden.

De belangrijkste doelstellingen van het project zijn:

a. het definiëren van optimale methoden voor een verbeterde extractie van ruimtelijke informatie uit hoge en zeer hoge resolutiedata, gebaseerd op innovatieve verwerkingstechnieken;
b. het identificeren van nuttige aardobservatie-applicaties op het niveau van lokale en regionale besluitvorming, die mogelijk worden gemaakt door de toepassing van de ontwikkelde informatie-extractiemethoden;
c. het definiëren en ontwikkelen van dataproducten met toegevoegde waarde die deze applicaties ondersteunen en die geraadpleegd kunnen worden via gebruiksvriendelijke, wijd verspreide IT hulpmiddelen (CD-ROM, internet, ...).


Documentatie :

Over deze website

Uw privacy

© 2018 POD Wetenschapsbeleid