Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Cluster of the transport related projects PROMOCO, LIMOBEL, BIOSES, and CLEVER (PROLIBIC)

Onderzoeksproject SD/CL/008 (Onderzoeksactie SD)


Personen :

 • Ir.  DE VLIEGER Ina - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2009-31/1/2012
 • Mme  NAUTET Maud - Federaal Planbureau (PLAN)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2009-31/1/2012
 • Mevr.  MACHARIS Cathy - Vrije Universiteit Brussel (VUB)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2009-31/1/2012

Beschrijving :

Context

In het onderzoeksprogramma “Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling” (SSD) zijn clusterprojecten gedefinieerd. Deze hebben tot doel de kennis vergaard in verscheidende onderzoeksprojecten samen te brengen en ondersteuning te geven aan het beleid. Energie is hierbij één van de prioritaire onderzoeksdomeinen.

De transportsector is een belangrijke energieverslinder in de EU27. Transport nam 31% van het totale finaal energieverbruik voor zijn rekening in 2005. Onder een baseline scenario zal dit aandeel verder stijgen (European Energy and Transport, Trends to 2030- update 2007, EC 2008). Ook is de sector nagenoeg volledig afhankelijk van aardolieproducten (98%). De toenemende transportvraag resulteert in onzekerheid over de bevoorrading en de betaalbaarheid van aardolie.

Vandaar ligt de focus binnen het clusterproject PROLIBIC volledig op transport.

Projectbeschrijving

Doelstellingen

Een eerste doelstelling van PROLIBIC is het samenbrengen van kennis verworven in 4 projecten die uitgevoerd zijn binnen het onderzoeksprogramma SSD : PROMOCO (Beroepsverplaatsingen en beroepsautobezit), LIMOBEL (De lange termijn effecten van beleidsmaatregelen op de mobiliteit in België), BIOSES (Duurzaam eindgebruik van biobrandstoffen) en CLEVER (Onderzoek naar milieuvriendelijke voertuigen: LCA (LevensCyclus Analyse) en beleidsmaatregelen). Het betreft hier zowel bevindingen rond transportactiviteiten als milieu-impact.
De tweede doelstelling is het definiëren van twee nieuwe beleidsscenario’s, waarvoor tevens modeldoorrekeningen gebeuren.
Een derde belangrijke doelstelling is het communiceren van onze bevindingen uit de 4 basisprojecten en PROLIBIC naar beleidsmakers op zowel nationaal als regionaal niveau.

Methodologie

PROLIBIC wordt uit « Work Packages » gemaakt :

WP1 : Harmoniseren en optimaliseren van inputdata en aannames
- BIOSES (VITO, VUB)
- CLEVER (VUB, VITO)
- LIMOBEL ( BFP, VITO)
- PROMOCO (VUB)

WP2 : Beleidsscenario’s (BFP)

WP3 : Specifieke analyses
- Biofuels (VITO)
- Ecoscore (VITO)
- Bedrijfsvoertuigen (VUB)

WP4 : Communicatie (VITO, BFP, VUB)

WP5 : Project management (VITO)


In werkpakket 1 vertalen we de resultaten van de verschillende basisprojecten tot werkbare input voor PROLIBIC. We streven naar een maximale integratie van de resultaten uit BIOSES in LIMOBEL, waardoor het baseline scenario in PROLIBIC vergelijkbaar zal zijn met dit van LIMOBEL.
In werkpakket 2 definiëren we twee beleidsscenario’s. Dit gebeurt in samenspraak met het gebruikerscomité en stakeholders. Hierbij is de tijdshorizon tot 2030. In tegenstelling tot LIMOBEL, zullen we het effect van maatregelenpakketten kwantificeren in plaats van individuele maatregelen.
Vervolgens voeren we in werkpakket 3 specifieke analyses uit voor biobrandstoffen en de milieuprestaties van de Belgische vloot van personenwagens. Voor bedrijfswagens voeren we een meer geïsoleerde studie uit. Indien beschikbaar bekijken we hiervoor de gegevens uit de recente nationale enquête over verplaatsingsgedrag (NTS, 2010). Verder analyseren we de impact van fiscale maatregelen op de verbruik- en milieuprestaties van bedrijfswagens.
De communicatie naar de stakeholders en beleidsmakers (werkpakket 4) gebeurt via overleg met het gebruikerscomité en een interactieve workshop met de stakeholders.
Het project management (Werkpakket 5) omvat het organiseren van interne & externe vergaderingen, het rapporteren en het coördineren van de werkzaamheden. De looptijd van het project bedraagt 2 jaar. Het eindigt op 31/01/2012.


Verwachte resultaten en/of producten

• Geactualiseerd LIMOBEL kaderwerk (rekenbox).
• Kwantificering van de impact van twee beleidsscenario’s voor transport in België op de verkeersactiviteit, het energieverbruik, het aandeel hernieuwbare energie, de emissies naar de lucht en de welvaart.
• Valorisatie naar beleidmakers.
• Publicatie in een gerenommeerd internationaal tijdschrift.
Partners

Activiteiten

VITO
VITO voedt het project met haar expertise rond voertuig- en vaartuigtechnologie, motorbrandstoftechnologie, energieverbruik & emissiefactoren voor verschillende transportmodi en Ecoscore van voertuigen. Verder heeft VITO jarenlange ervaring met het definiëren van beleidsscenario’s voor transport en het uitvoeren van kosten/batenanalyse van transportbeleid.

FPB
Het FPB gebruikt en ontwikkelt het lange-termijn transportmodel ‘PLANET’ (lange-temijn projecties voor transportactiviteiten, milieu-impact en welvaart) en een algemeen evenwichtsmodel (interactie tussen economie en transport). Deze modellen werden tevens gebruikt in het LIMOBEL project. Verder bezit het FPB jarenlange ervaring inzake energievooruitzichten, transportindicatoren en scenariodoorrekeningen.

VUB
Het Departement MOSI-T (VUB) heeft expertise rond duurzame logistiek, milieuvriendelijke voertuigen en verplaatsingsgedrag. Bijgevolg kan de VUB vanuit deze invalshoeken mee gestalte geven aan beleidscenario’s voor transport. Tevens hebben zij specifieke kennis rond de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen, prijselasticiteiten en het gebruik van bedrijfsvoertuigen.

Contact informatie

Ina De Vlieger
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
Unit Transitie, Energie en Milieu (TEM)
Boeretang 200, B 2400 Mol
Tel :+32 14 33 59 33
Fax: +32 14 32 11 85
E-mail : Ina.devlieger@vito.be

Marie Vandresse
Federaal Planbureau (FPB)
Team Energy & Transport
Kunstlaan 47-49, B-1000 Brussel
Tel: +32 2 507 73 62
Fax: +32 2 507 73 73
E-mail : vm@plan.be

Prof. Cathy Macharis
Vrije Universiteit Brussel (VUB)
Departement MOSI-Transport en Logistiek
Pleinlaan 2, B-1050 Brussel
Tel: + 32 2 629 22 86
Fax: 02/629 21 86
E-mail : Cathy.Macharis@vub.ac.be


Opvolgingscomité

Katleen Marien, Voka -Vlaams Economisch Verbond
Michèle Pans, Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Laurent Demilie, FOD Mobiliteit en Vervoer
Luk Deurinck, Belgische Petroleum Federatie
Jean Wibaut, General Motors Europe
Tania Van Mierlo, Vlaamse Overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) - Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu&Gezondheid
Sven Vercammen, Vlaamse Overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) - Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu&Gezondheid (vervanger T. Van Mierlo)
Caroline De Geest, - Vlaamse Milieumaatschappij - MIRA - Afdeling Lucht, Milieu en Communicatie Fre Maes, Federale overheidsdienst (FOD) - Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
Ivo Cluyts, Federale overheidsdienst (FOD) - Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
Wilfried Goossens, Vlaamse Administratie Mobiliteit en Openbare Werken
Pol Michiels, FEBIAC vzw
Aurélie Cuvelier, Agence wallonne de l'Air et du Climat
Frank Van Thillo, MObiliteitsRAad van Vlaanderen
Sarah Hollander, Leefmilieu Brussel - BIM / Bruxelles Environnement - IBGE
Bart Thys, FOD Mobiliteit en Vervoer(Vervanger L. Demillie)


Documentatie :

Cluster of the transport related projects PROMOCO, LIMOBEL, BIOSES and CLEVER : final report (PROLOBIC)  De Vlieger, Ina - Vandresse, Marie - Macharis, Cathy  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2541)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid