Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Risk of emergence of viral diseases driven by ecoclimatic changes and socio-economical situations (VIRORISK)

Onderzoeksproject SD/CL/009 (Onderzoeksactie SD)


Personen :


Beschrijving :

CONTEXT

Het opduiken en de distributie van een virale aandoening wordt beïnvloed door verschillende factoren zoals de aanwezigheid van het virus en zijn gastheer, klimatologische en milieu omstandigheden die de transmissie en distributie kunnen bevorderen, en socio-economische factoren. Het doel van het project is de uitwerking van een geïntegreerde aanpak voor de monitoring van verschillende risicofactoren zoals milieu, klimaat en gezondheid, specifiek gericht op virale infecties. VIRORISK zal de samenwerking tussen wetenschappers met verschillende bevoegdheden, zoals virologie, entomologie en experts in het evalueren van milieu-en sociaal-economische risico's.

PROJECTBESCHRIJVING

Doelstellingen

De taken van het clusterproject zijn:
1. het integreren van de surveillance netwerken en de databases gegenereerd door de betrokken projecten in reeds bestaande inventarisaties
2. het identificeren van ontbrekende data, surveillance netwerken en onderzoek
3. het voorstellen van een wetenschappelijk onderlegde methodologie voor een geïntegreerde risico-analyse, rekening houdend met klimaat-, milieu-, epidemiologische, sanitaire en socio-economische parameters

Methodologie

Implementatie van een risicoanalyse methodologie
- identificatie van mogelijke gevaren: virale ziektes die mogelijks kunnen verschijnen of opnieuw verschijnen of die een verhoogde incidentie kennen in België.
- inventarisatie van de resultaten van het of AGORA-MCS project, inventarisatie van de surveillancenetwerken en databases beschikbaar in België over virale ziektes, vector aanwezigheid en verspreiding, invloed van klimaat en de sociale en economische gevolgen van zulke ziektes.
- risicoinschatting waarbij gekeken wordt naar de gevaren van blootstelling aan deze virussen en de gevolgen ervan (op menselijke en dierlijke gezondheid, economie en maatschappij)
- risicomanagement: evaluatie van de efficiëntie van de controlemaatregelen, de uitvoering en de monitoring ervan
Onderzoek van drie verschillende categorieën van case studies (virale ziektes), gebruik makend van reeds bestaande databases in België:
- Vector overdraagbare virussen (arthropoden)
- Door zoogdieren overgedragen virussen
- Rechtstreeks overgedragen virussen
Verfijning van de methodologie van risicoanalyses de case studies zullen gebruikt worden om de reeds gebruikte methodologie toegepast op verschillende virale ziektes die verschillende epidemiologische kenmerken vertonen en die een meer geïntegreerde aanpak vereisen, te testen en te verfijnen
SWOT-analyse van de Belgische state of the art met betrekking tot het risico van virale ziekten veroorzaakt door klimaatverandering en sociaal-economische situaties. Het doel van de SWOT-analyse is het identificeren van de meest effectieve risicobeheer mogelijkheden rekening houdend met hun respectieve haalbaarheid (korte en lange termijn) alsook de publieke acceptatie.

INTERACTIE TUSSEN DE VERSCHILLENDE PARTNERS

Met alle partners, worden tenminste elke 6 maanden interne vergaderingen gehouden, om de resultaten en eventueel ook mogelijke problemen te bespreken, net als de nog te verwezenlijken taken en de coördinatie van het netwerk. De verschillende partners kunnen ook een aantal tussentijdse bijeenkomsten beleggen, indien nodig. De case studies zullen het onderwerp zijn van de verschillende bijeenkomsten en workshops waaraan alle partners en deskundigen zullen deelnemen.

VERWACHTE RESULTATEN EN/OF PRODUCTEN

De uitkomsten van dit project zijn vooral de identificatie van de ontbrekende gegevens en de creatie van een wetenschappelijk onderbouwde methodologie van een geïntegreerde risico-analyse. De ontwikkelde methodologie zal ervoor zorgen dat de nodige voorwaarden voor het ontstaan van virusziekten in België als gevolg van klimatologische factoren, milieufactoren en sociaal-economische factoren vast kunnen gesteld worden. De situatie van het land met betrekking tot de vastgestelde parameters (aanwezigheid en prevalentie / incidentie) en de paraatheid van de surveillance systemen en de autoriteiten zullen worden onderzocht met het oog op het opzetten van een sterkte / zwakte / kansen / bedreigingen analyse. Het cluster project zal een dynamische dialoog instellen met de regelgevende instellingen en relevante belanghebbenden om het ontwikkelde model inzake risicoanalyse en risicobeheer toe te kunnen passen op het verschijnen van virale ziekten.
Meer klassieke verspreiding in (inter-) nationale peer reviewed wetenschappelijke tijdschriften, presentaties op (inter-) nationale conferenties en workshops zullen ook van groot belang zijn. Het onderzoeksconsortium zal gezamenlijke inspanningen leveren om project gerelateerde informatie toegankelijk te maken via sector specifieke tijdschriften of de media.

CONTACT INFORMATIE

Coördinator

Etienne Thiry
Université de Liège
Faculté de Médecine Vétérinaire, Département de maladies infectieuses et parasitaires, Virologie
Boulevard de Colonster, 20, B43 b,
B-4000 Liège
Tel: 04 366 42 51
Fax: 04 366 42 61
Etienne.thiry@ulg.ac.be

Promotoren

Catherine Zwetkoff
Université de Liège
Scientific and Public Involvement in Risk Allocations Laboratory
(SPIRAL),
Bât. B31 Gouvernance et société
boulevard du Rectorat 7
B-4000 Liège, Belgique
Tel: 04 366 30 12
Fax: 04 366 29 83
czwetkoff@uulg.ac.be

Sébastien Brunet
Université de Liège
Scientific and Public Involvement in Risk Allocations Laboratory
(SPIRAL),
Bât. B31 Gouvernance et société
boulevard du Rectorat 7
B-000 Liège, Belgique
Tel : 04 366 31 02
Fax: 04 366 29 83
Sebastien.Brunet@ulg.ac.be

Marc Coosemans
Instituut voor Tropische Geneeskunde
Departement Parasitologie
Nationalestraat 155,
B-2000 Antwerpen
Tel: 03 247 6312
Fax: 03 247 63 59
mcoosemans@itg.be

Opvolgingscomité
Voor de volledige en de meest up-to-date samenstelling van het Opvolginscomité, gelieve onze databank van federale onderzoeksacties (FEDRA) te bezoeken op http://www.belspo.be/fedra of http://www.belspo.be/ssd


Documentatie :

Risk of emergence of viral diseases driven by eco-climatic changes and socio-economical situations (VIRORISK) : final report  Thiry, Etienne - Zwetkoff, Catherine - Coosemans, Marc ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2555)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid