Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Revitalisatie van de metingen die werden verzameld in de eerste jaren van de moderne oceanografie in België (PMZ-DBII)

Onderzoeksproject SD/NS/14A (Onderzoeksactie SD)


Personen :

  • M.  SCORY Serge - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
    Coördinator van het project
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/8/2009-31/1/2012

Beschrijving :

Context

De toegang tot historische oceanografische gegevens is essentieel voor het onderzoek naar klimaatverandering en noodzakelijk voor de definitie van een "goede milieutoestand" van de mariene wateren. Die definitie wordt opgelegd door de Europese Kaderrichtlijn Mariene strategie en moet tegen 2020 rond zijn. PMPZ-DBII wil de Belgische oceanografische gegevens uit de periode 1970-1982 digitaal archiveren en ter beschikking stellen. De gegevens zijn dus van cruciaal belang voor de politieke en administratieve beheerders van het mariene milieu die de Kaderrichtlijn moeten implementeren, maar ook voor elk klimatologisch of oceanografisch onderzoek dat rekening houdt met de evolutie in de tijd.

Beschrijving van het project

Doelstellingen

De moderne oceanografie, met systematische metingen van belangrijke parameters om de kwaliteit van het mariene milieu te beoordelen, zag in België pas het licht naar aanleiding van het "Projet Mer – Projekt Zee". Dat project, Fase I van het Onderzoeksprogramma "Noordzee" van het Federaal Wetenschapsbeleid, bracht tijdens de periode 1970-1976 meer dan 200 onderzoekers en technici samen voor een systematische studie van de Belgische mariene wateren en het Schelde-estuarium. De belangrijkste onderzoeken werden enkele jaren verlengd, in het kader van een aantal "gezamenlijke acties". (Fase II van het Onderzoeksprogramma "Noordzee", 1977-1982).
De resultaten van dat veelomvattende project werden bewaard in een vorm en op dragers die zich moeilijk lenen tot een onmiddellijke en systematische wetenschappelijke analyse: afgedrukte rapporten, kopieën van magneetbanden en archieven van de onderzoekers. Het doel van PMPZ-DBII is om deze informatie om te zetten in een coherente en geïntegreerde gegevensset en om ze beschikbaar te stellen voor eventuele verdere verwerking.

Methodologie

Gezien het specifieke karakter van de informatiebronnen (alleen al voor de elf volumes van het eindrapport van het "Projet Mer – Projekt Zee", meer dan 230 tabellen, meer dan 420 grafieken en ongeveer 3000 pagina’s informatie uit de tekst zelf) is een strikte methodologie noodzakelijk (1) om nuttige informatie te abstraheren en deze thematisch te indexeren, (2) om over te gaan tot de digitalisering van de gegevens. Deze methodologie wordt gevalideerd alvorens ze wordt toegepast door het opvolgingscomité, net als de bepaling van de gegevens die met voorrang moeten worden behandeld.
Er zal bijzondere aandacht gaan naar de basisgegevens ("meta-informatie") zodat ze optimaal worden gedocumenteerd en geactualiseerd (onder andere voor de taxonomie), om zo hun nut voor toekomstige studies te optimaliseren. De gegevensset die eruit voortvloeit, wordt opgenomen in de bestaande "IDOD" databank en kan samen met de recentste gegevens worden geraadpleegd. "Webpagina's" moeten de zichtbaarheid van het historisch project en de gegevens verhogen. Daarnaast ontwikkelen we twee casestudy's om het belang van de gerecupereerde gegevens aan te tonen.


Verwachte resultaten en/of producten

(1) Een gedigitaliseerde, gedocumenteerde oceanografische gegevensset in de "IDOD" databank, met onbeperkte toegang

(2) Methodes om de gedocumenteerde gegevens te “bewaren” die aan de beheerders van mariene informatie worden meegedeeld.

(3) Webpagina's over het project en de gegevens

(4) Twee casestudy's die het belang en het nut van de opgeslagen gegevens aantonen.


Partners

Activiteiten

Het Belgian Marine Data Centre maakt deel uit van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium (BMM). Het heeft de volgende taken: (1) ontwerp, ontwikkeling en beheer van de IDOD databank; (2) verwerking van de gegevensstromen uit verschillende nationale en internationale projecten: kwaliteitscontrole en invoer in de databank; (3) promotie van de gegevens en de databank: toegang via de website van het BMDC, deelname aan workshops en conferenties, participatie in nationale en internationale projecten, uitwerking van producten (kaarten, rapporten, enz.).

Contactgegevens

Ir Serge Scory
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium (BMM)
Belgian Marine Data Centre
Gulledelle, 100
B–1200 Brussel
Tel: +32 (0)2 773 21 33
Fax: +32 (0)2 770 69 72
e-mail: S.Scory@mumm.ac.be
http://www.mumm.ac.be

Opvolgingscomité

Het opvolgingscomité is samengesteld uit experts in gegevensbeheertechnieken, experts in de verschillende disciplines van gegevenssets of gebruikers van historische gegevens.

Francisco Hernandez, Flanders Marine Institute (Expert in gegevensbeheer);
Dr. Kris Cooreman, Institute for Agricultural and Fisheries Research (Expert in biologische gegevens);
Dr. Patrick Roose, Management Unit of the North Sea Mathematical Models (Expert in chemische gegevens);
Pr. Magda Vincx, Ghent University, Marine Biology (Expert in biologische gegevens);

N… (to be designated by BODC, possibly Dr. L. Rickards or Dr. R. Lowry), British Oceanographic Data Centre (Expert in gegevensstructurering);
Dr. Sydney Levitus, NOAA, US National Oceanographic Data Centre, World Data Centre (Expert gegevensopslag);
N… (to be designated by DG Environment), Federal public service Public Health, Food chain safety & Environment – Marine Environment (Gebruiker)


Documentatie :

Resuscitation of the data collected during the first years of modern oceanography in Belgium (PMPZ-DBII) : final report  Scory, Serge - Lagring, Ruth - De Cauwer, Karien  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2533)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Over deze website

Uw privacy

© 2018 POD Wetenschapsbeleid